Minipris-tester.se

FÖRSLAG TILL SUPPLERANDE
SYMBOLFÖRKLARING
hetsnivån, kommer antikropp- och färgföreningen att bindas till narkotika/protein föreningen i en- LÄSNING
Kokaintest för urin
hetens specifika testområde (T). Detta gör så att 1. Baselt, R.C. Disposition of Toxic Drugs and Katalog No. W10-S
det bildas ett färgat teststreck, som oberoende av dess intensitet, indikerar ett negativt resultat. Wondfo One Step kokaintest för urin är en snabb När narkotikanivån ligger på eller över känslig- 2. Ellenhorn, M.J. and Barceloux, D. G Medical enstegs test för kvalitativ registrering av kokain hetsnivån, kommer den fria narkotikan i provet att och dess principiella metaboliter i human urin vid binda sig till antikropparna och därmed förhindra att de binder sig till narkotika-protein föreningen 3. Gilman, A. G., and Goodman, L. S. The Phar- Endast för in vitro diagnostik. Endast för profes- , något som förhindrar bildandet av ett distinkt färgat streck i testområdet. Detta indikerar et po- tentiellt positivt resultat. Som en kontroll, kommer WR(ed): Drug Addiction I, New York, Spring – ett färgat streck att visas i testens kontrollområde AVSEDD BRUK
4. Harvey, R.A., Champe, P.C. Lippincotts Illustra- Wondfo One Step kokaintest för urin är en lateral- flödes kromatografisk immunoanalystest för regist- rering av kokain i human urin vid en känslighets SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
koncentration på 300 ng/ml. Analysen ger endast 1. Endast för extern användning. Får ej intas.
5. Hawwks RL, CN Chiang. Urine Testing for drugs ett kvalitativt, preliminärt analytiskt testresultat. En 2. Kastas efter en första användning. Testet kan mer specifik alternativ metod måste användas för Drug Abuse (NIDA), Research Monography 73, att erhålla ett bekräftat analytiskt resultat. Gaskro- matografi/masspektometer (GC/MS9 är den före- 6. Hofmann F.E., A Handbook on Drug and Alcohol dragna bekräftelsesmetoden. Kliniskt övervägande 4. Använd ej om foliepåsen är punkterad eller inte och professionell bedömning bör tillämpas på ett Aspects, New York, Oxford University Press, 1983.
vilket som helst resultat för drogtester, särskilt när preliminära positiva resultat används.
McBay, A. J. Clin. Chem. 33,33B-40B, 1987.
SAMMANFATTNING
INNEHÅLL
Kokain är ett derivat från cocaplantan, och är ett verkningsfullt centralt nervstimulerande medel och 2. En foliepåse innehåller ett test och en fukt- uppsugande påse. Denna fuktuppsugande påse Tillverkare
Några av de psykologiska effekterna som bruk finns endast med i förvaringssyfte, och ska inte medför är upprymdhet, självförtroende och en känsla av ökad energi, åtföljt av ökad hjärtfrek- vens, diliterade pupiller, feber, skakningar och svettning. Kokain utsöndras i urin primärt som benzoylecgonin under en kort tidsperiod. FÖRVARING OCH STABILITET
Förvaras vid 4 ºC ~30 ºC i den förseglade foliepå- Auktoriserad representant:
Wondfo One Step Kokaintest för urin är en konkur- Förvaras utom direkt solljus, fukt och värme. renskraftig analysmetod som används för att kontrollera närvaro av kokain i urinen. Det är en kromatografisk absorbent utrustning i vilken prover av marijuana och dess metaboliter på ett kombi- UPPSAMLING AV PROV OCH FÖRBE-
nerat och konkurrenskraftigt sätt, begränsat till ett antal antikroppar som förenat med färg binder till Uppsamla ett urinprov i bägaren. Urinprov kan förvaras i kyl (2ºC~8°C) och sparas upp till 48 timmar. För längre förvaring, frys proverna (-20°C När den absorberande delen av testet hålls i urin- provet, sugs urinen upp med hjälp av kapillärakti- Låt frysta eller kylda prover återfå rumstemperatur vitet, blandas med antikropps- och färgföreningen innan de används för testning. Använd endast och flödar över det överdragna membranet. När narkotikanivån ligger på noll eller under känslig- ATT UTFÖRA TESTET
Positiva och negativa kontroller bör ge de förvän- Testet måste utföras i rumstemp, (10ºC till 30ºC).
tade resultaten. När positiva och negativa kontrol- 1. Ta ut teststickan från den förseglade foliepåsen. ler utförs, bör samma analysmetod användas.
2. Håll stickan i urinprovet med pilen pekande mot BEGRÄNSNINGAR I UTFÖRANDET
Ta upp stickan efter minst 3 sekunder, och lägg 1. Testet har utvecklats för testning endast i urin. Testets funktion vid användandet av andra prover 2. Förtunnade urinprover kan medföra felaktiga resultat. Starka oxiderande medel som blekmedel (hypoklorit) kan påverka drogundersökningen. Om ett prov misstänks vara utspätt bör ett nytt minuter. markeringslinje
3. Testet är ett kvalitativt undersökningstest. Det är inte utvecklat för att avgöra kvantitativ koncentra- tion hos droger eller nivå av berusning/förgiftning. annars inte att kunna fungera på korrekt sätt.
SPECIFIKATIONER FÖR
TOLKNING AV RESULTAT
UTFÖRANDET
Positiv (+)
Ett rosa-rött streck visas i kontrollfältet. Det visas One Step Kokain Urin Test har en registrerings- inget streck i testfältet. Detta positiva resultat indikerar att kokain koncentrationen är lika med 300 ng/mL kokain i urin vid 5 minuter.
eller högre känslighetsnivån (300 ng/ml).
Negativ (-)
För att testa enhetens noggrannhet, har man Ett rosa-rött streck visas i kontrollfältet, och i test- använt det för testning av kokain, dess metaboliter fältet. Detta negativa resultat indikerar att och andra komponenter av samma klass, som kan kokain koncentrationen är noll eller under känslig- finnas i urin. Alla komponenterna tillfördes i drogfri normal human urin. Koncentrationerna här nedan Ogiltigt
representerar även gränsvärdena för registrering Om ett färgat streck inte visas i kontrollfältet, eller av de specificerade drogerna eller metaboliterna.
om det endast visas ett färgat streck i testfältet, är testet ogiltigt. Ett nytt test bör utföras för att utvär- Komponent
Koncentration
Med hänsyn till komplexiteten av kliniska urin- prov, och möjligheten av att diverse urinprover potentiellt kan innehålla störande substanser, t.ex. Acetoacetic Acid, Acetone, Albumin osv., har KVALITETSKONTROLL
vi simulerat ovan nämnda situationer genom att Även om det finns ett internt processuellt kontroll- tillföra potentiellt störande substanser till en viss streck i testens kontrollfält, är användandet av koncentration av prov. Följande substanser visar externa kontroller starkt rekommenderade som ingen korsreaktivitet när använt med One Step god laboratoriesed, för att bekräfta testutförandet Kokain Urintest i en provkoncentration på 100 µg/

Source: http://www.minipris-tester.se/inserts/onestep_kokain_se.pdf

eacaeducation.eu

Creative workout competition: Week 7-14 March This is a monthly opportunity to pit your wits against other communications students across Europe on a real brief. But be quick as you only have one week to work on the brief and upload your ideas to ourgroup. The UK based advertising agency “ Crayon ” will then judge what they deem to be the best and most exciting solution to the proble

Microsoft word - document

Bed Bug kit application instructions Protector C Spray all areas of room including headboards, pet bedding, carpets, skirting, non porous and hard surface areas, leave areas to dry before using again. Protector CIK Spray product at insects from 5 cm for instant kill, then spray area till wet where insect hide i.e., cracks crevices this will give long lasting protection for several

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf