Microsoft word - ekr10-2 sv_muokattu.doc

Folkpensionsanstaltens beslut
om de utredningar som behövs och de medicinska villkor som ska uppfyllas för att
ersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel ska beviljas
Beslut givet i Helsingfors den 15 december 2009 Folkpensionsanstalten har med stöd av 5 kap. 6 § (802/2008) i sjukförsäkringslagen (1224/2004) beslutat om de utredningar som behövs och de medicinska villkor som ska uppfyllas för att ersättning för ett begränsat specialersättningsgillt läkemedel ska vara medicinskt motiverad. 101., 186. Tillväxthormon
Tillväxthormon ger rätt till specialersättning under barnets uppväxtår vid sjukdomen bristfällig funktion i hypofysens framlob (101) och vid tillväxtrubbning vid njurinsuffi-ciens (186). För de medicinska grunderna för rätt till specialersättning vid bristfällig funktion i hypofysens framlob (101) redogörs i ett separat beslut. Tillväxthormon är special-ersättningsgillt för barn under uppväxtåren. Rätt till specialersättning för tillväxthormon i samband med tillväxtrubbningar vid njurinsufficiens (186) hos barn i växande ålder förutsätter undersökningar som utförts under övervakning av en specialist (pediatriker med inriktning barnendokrinologi eller barnnefrologi) vid en specialsjukvårdsenhet som specialiserat sig på behandlingen av denna patientgrupp samt en utvärdering av behovet av läkemedelsbehandling. Rätten till specialersättning förutsätter inget fastställande av bristfällig funktion i hypofysens framlob. 180. Alfainterferon
Alfainterferon ger rätt till specialersättning vid den i statsrådets förordning avsedda sjukdomen maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns på annat ställe i förordningen, när det är fråga om melanom eller njurcancer (180). Personer som har melanom eller njurcancer har mer omfattande rätt till specialersättning för läkemedel än andra som beviljats rätt till specialersättning på basis av sjukdom 130 (Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns på annat ställe i statsrådets förordning). De har rätt till specialersättning också i fråga om alfainterferon och beviljas då rätt till specialersättning 180. 181. Vigabatrin
Vigabatrin ger rätt till specialersättning vid epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd när det är fråga om partiell epilepsi eller annan svårbehandlad epilepsi (181) enligt detta beslut. Vid multisymptomatisk partiell epilepsi och vid svår epilepsi hos barn kan vigabatrin under vissa förutsättningar specialersättas som tilläggsläkemedel. Det måste vara fråga om ett med B-utlåtande påvisat fall av multisymptomatisk partiell epilepsi eller svår epilepsi hos barn där ett gott vårdresultat inte kunnat uppnås enbart med de epilepsiläkemedel som använts som sådana och där behandlingen på goda grunder föreslås utökad med vigabatrin. Vid behandlingen av infantila spasmer kan vigabatrin specialersättas även som enda läkemedel. B-utlåtandet ska vara grundat på specialsjukvårdsundersökningar eller vara uppgjort av en specialistläkare inom området. 182. Gabapentin, levetiracetam, pregabalin, tiagabin och zonisamid
Gabapentin, levetiracatam, pregabalin, tiagabin och zonisamid ger rätt till special-ersättning vid andralinjesbehandling av epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd när det är fråga om partiell epilepsi eller annan svårbehandlad epilepsi (182) enligt detta beslut. Vid multisymptomatisk partiell epilepsi kan gabapentin, levetiracetam, pregabalin, tiagabin och zonisamid under vissa förutsättningar specialersättas som tilläggsläkemedel. Det måste vara fråga om ett med B-utlåtande påvisat fall av multisymptomatisk partiell epilepsi där ett gott vårdresultat inte kunnat uppnås enbart med de epilepsiläkemedel som använts som sådana och där behandlingen på goda grunder föreslås utökad med gabapentin, levetiracetam, pregabalin, tiagabin eller zonisamid. Zonisamid specialersätts som tilläggsläkemedel för vuxna patienter med partiell epi-lepsi där ett gott vårdresultat inte kunnat uppnås enbart med de epilepsiläkemedel som använts som sådana och där behandlingen på goda grunder föreslås utökas med zonisamid. Levetiracetam kan specialersättas som tilläggsläkemedel också vid behandlingen av juvenil myoklonisk epilepsi och idiopatisk generaliserad epilepsi när ett gott vårdresultat inte kunnat nås enbart med de epilepsiläkemedel som använts som sådana. Vid behandlingen av partiella anfall kan gabapentin och levetiracetam specialersättas även som enda läkemedel om de sedvanliga läkemedlen inte lämpar sig för patienten på grund av dålig effekt eller skadeverkningar. B-utlåtandet ska vara grundat på specialsjukvårdsundersökningar eller vara uppgjort av en specialistläkare inom området. 183. Lamotrigin och topiramat
Lamotrigin och topiramat ger rätt till specialersättning vid epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd när det är fråga om partiell epilepsi eller annan svårbehandlad epilepsi (183) enligt detta beslut. Vid multisymptomatisk partiell epilepsi och annan svårbehandlad epilepsi kan lamotrigin och topiramat specialersättas under vissa förutsättningar. Det måste vara fråga om ett med B-utlåtande påvisat fall av multisymptomatisk partiell epilepsi eller annan svårbehandlad epilepsi där ett gott vårdresultat inte kunnat uppnås med de epilepsiläkemedel som använts en längre tid och där behandlingen på goda grunder föreslås ske med lamotrigin eller topiramat. B-utlåtandet ska vara grundat på specialsjukvårdsundersökningar eller vara uppgjort av en specialistläkare inom området. 189. Imatinib
Imatinib ger rätt till specialersättning vid de i detta beslut avsedda sjukdomarna leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns på annat ställe i statsrådets förordning. Rätt till specialersättning för imatinib förutsätter att läkemedlet används enligt vedertagen god praxis, dvs. att valet och användningen av läkemedlet följer den praxis som iakttas vid enheter för behandling av maligna blodsjukdomar och cancer-sjukdomar inom den specialiserade sjukvården. Ersättningsrätt beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock i regel för högst tre år i taget. De terapeutiska grunderna påvisas med ett B-utlåtande från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården. Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen och tidigare behandling innehålla en behandlingsplan med tidtabell där behovet av imatinib motiveras enligt ovan och där det framgår under vems övervakning vården ges. Rätt till specialersättning förutsätter att det är fråga om behandling enligt vedertagen god praxis av någon av följande sjukdomar: Philadelphiakromosompositiv (bcr-abl-positiv) leukemi Kit-positiv (CD117-positiv) malign gastrointestinal stromatumör (GIST) myelodysplastiskt syndrom eller myeloproliferativ sjukdom (MDS/MPD) avancerat hypereosinofilt syndrom (HES) eller kronisk eosinofil leukemi (CEL). 190. Lantankarbonat och sevelamer
Lantankarbonat och sevelamer ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sjukdomen kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen enligt de villkor som anges i detta beslut. Rätt till specialersättning för lantankarbonat och sevelamer beviljas dialyspatienter på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för nefrologi eller internmedicin inom den specialiserade sjukvården som behandlar dialyspatienter när en tillfredsställande serumfosfatnivå vid behandlingen av hyperfosfatemi inte kan nås med kalciumsalter utan att orsaka hyperkalcemi eller för hög kalcium- och fosfatnivå. Läkarutlåtandet ska utvisa att det är fråga om sådan svårbehandlad hyperfosfatemi hos dialyspatient som beskrivits ovan. Rätt till ersättning beviljas för högst två år i taget. 191. Erlotinib
Erlotinib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådana maligna tumörer som avses i detta beslut. Rätt till specialersättning för erlotinib beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar för behandlingen av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som har sviktat på minst en tidigare kemoterapibehandling metastaserad bukspottkörtelcancer, tillsammans med gemcitabin. Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord be-handlingsplan med tidtabell där behovet av erlotinib påvisas enligt ovan. Ersättningsrätt beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget. 192. Fulvestrant
Fulvestrant ger rätt till specialersättning vid behandlingen av bröstcancer enligt de villkor som anges i detta beslut. Rätt till specialersättning för fulvestrant beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar för postmenopausala kvinnor för behandlingen av östrogenreceptorpositiv lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer vid återfall eller sjukdomsprogression under eller efter antiöstrogenbehandling när minst en aromatashämmare visat sig vara ineffektiv vid terapiförsök eller aromatashämmare inte kan användas på grund av biverkningar. Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord be-handlingsplan med tidtabell där behovet av fulvestrant påvisas enligt ovan. Ersättningsrätt beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget. 193. Rasagilin
Rasagilin ger rätt till specialersättning vid behandlingen av i detta beslut avsedd Parkinsonism. Rätt till specialersättning för rasagilin beviljas för behandling av idiopatisk Parkinsons sjukdom på basis av ett B-utlåtande från en behörig enhet för specialiserad sjukvård eller av en specialist på neurologi, om det är fråga om kombinationsbehandling med levodopa för patienter med fluktuationer. Av utlåtandet ska framgå att det är fråga om idiopatisk Parkinsons sjukdom med fluktuationer där rasagilin i kombination med levodopa behövs för att behandlingen ska följa god vårdpraxis. 194. Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor
Läkemedelspreparat som innehåller blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor ger rätt till specialersättning vid behandlingen av kroniska koagulationsstörningar enligt de villkor som anges i detta beslut. Rätt till specialersättning för läkemedelspreparat som innehåller blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar koagulationsstörningar för behandlingen av von Willebrands sjukdom när behandling med desmopressin inte är tillräcklig eller behandlingen är kontraindicerad. Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord be-handlingsplan med tidtabell där behovet av ett preparat som innehåller blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor påvisas enligt ovan. Rätt till ersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen.
195. Agalsidas beta

Agalsidas beta ger begränsad rätt till specialersättning vid behandlingen av sjukdomen medfödda störningar i ämnesomsättningen (124). Rätt till specialersättning för läkemedlet (195) beviljas för behandling av Fabrys sjukdom på nedanstående villkor. Rätt till specialersättning för agalsidas beta beviljas på basis av ett läkarutlåtande B av en läkare förtrogen med behandlingen av Fabrys sjukdom vid en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar sällsynta störningar i ämnesomsättningen. Rätt till specialersättning beviljas för behandling i enlighet med god vårdpraxis av Fabrys sjukdom o för kvinnor och barn som uppvisar tecken på ƒ cerebrovaskulär sjukdom, hjärtmuskel- eller njursjukdom som håller på ƒ neuropatiska smärtor som inte kan bemästras på sedvanligt sätt. Rätt till specialersättning förutsätter att vården inletts vid en sådan enhet för spe-cialiserad sjukvård som nämns ovan under övervakning av en specialist inom om-rådet och att vårdbehovet motiverats med ett B-utlåtande som utfärdats vid enheten. I utlåtandet ska beskrivas var och under vems övervakning vården ges. Rätt till ersättning beviljas för högst tre år i taget. 196. Cinacalcet
Cinacalcet ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sjukdomen kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen enligt de villkor som anges i detta beslut. Rätt till specialersättning för preparatet beviljas dialyspatienter på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för nefrologi eller internmedicin inom den specialiserade sjukvården som behandlar dialyspatienter när sekundär hyperparatyreoidism i samband med patientens terminala njursjukdom inte kan kontrolleras med sedvanlig läkemedelsbehandling. Utlåtandet ska utvisa att det är fråga om sådan sekundär hyperparatyreoidism i samband med terminal njursjukdom som inte kan kontrolleras med sedvanlig läkemedelsbehandling. Rätt till ersättning beviljas för högst två år i taget. 197. Sunitinib
Sunitinib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådana maligna tumörer som avses i detta beslut. Rätt till specialersättning för sunitinib beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar för behandlingen av metastaserad malign GIST som inte kan behandlas kirurgiskt och behandling med imatinib har misslyckats Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord be-handlingsplan med tidtabell där behovet av sunitinib motiveras enligt ovan. Ersättningsrätt beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget. 198. Sorafenib
Sorafenib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådana maligna tumörer som avses i detta beslut. Rätt till specialersättning för sorafenib beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar för behandlingen av avancerad njurcancer när patienten inte svarat på tidigare läkemedelsbehandling som följer god vårdpraxis eller behandlingen inte lämpar sig för patienten. Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord be-handlingsplan med tidtabell där behovet av sorafenib motiveras enligt ovan. Ersättningsrätt beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget. 199. Rufinamid
Rufinamid ger rätt till specialersättning vid epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd när det är fråga om svårbehandlat Lennox-Gastaut syndrom (199) enligt detta beslut. Personer som lider av svårbehandlat Lennox-Gastaut syndrom har rätt att få specialersättning för rufinamid som tilläggsmedicinering. Det måste vara fråga om med B-utlåtande påvisat svårbehandlat Lennox-Gastaut syndrom där behandlingen på goda grunder föreslås utökad med rufinamid. B-utlåtandet ska vara grundat på undersökningar som utförts inom den specialiserade sjukvården eller vara uppgjort av en specialistläkare inom området. 211., 213. Rosuvastatin
Rosuvastatin ger rätt till specialersättning vid sjukdomarna genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (211) och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlsjukdom (213) när det är fråga om svårbehandlad rubbning i fettmetabolismen. Rätt till specialersättning för preparatet förutsätter att rätt till specialersättning vid 211 eller 213 beviljats samt att en önskvärd kolesterolnivå inte kunnat nås med atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin eller simvastatin eller att dessa läkemedel inte kan användas på grund av biverkningar eller interaktioner samt att läkaren vid förskrivning av rosuvastatin har antecknat ’svårbehandlad rubbning i fettmetabolismen’ under ’Läkarens motiveringar’ på receptet för att påvisa att villkoren uppfyllts. Med önskvärd kolesterolnivå avses målvärdet enligt de evidensbaserade behandlingsriktlinjerna. För påvisande av otillräcklig effekt av atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin eller simvastatin krävs att minst ett av läkemedlen använts i adekvata doser. 280. Klopidogrel
Klopidogrel ger rätt till specialersättning vid sjukdomen kronisk koronarkärlssjukdom (206) när det gäller behandling av sjukdomar som föranleder stor risk för blodpropp på särskilda indikationer enligt detta beslut. Rätt till specialersättning för klopidogrel vid kronisk koronarkärlssjukdom förutsätter förutom rätt till specialersättning 206 att något av följande kriterier uppfylls: 1. Villkoren för rätt till grundersättning för klopidogrel uppfylls. Då beviljas rätt till 2. De terapeutiska grunderna för klopidogrel är en akut kranskärlssjukdom eller ett följdtillstånd efter ballongvidgning i överensstämmelse med de medicinska villkor som måste uppfyllas vid grundersättning för klopidogrel och att sjukdomen eller följdtillståndet påvisats genom en anteckning på receptet i enlighet med beslut (315 klopidogrel) om de medicinska villkor som gäller för klopidogrel. Rätt till specialersättning beviljas för samma tid som rätt till grundersättning. Genom beslutet upphävs Folkpensionsanstaltens beslut av den 6 juli 2009 om de medicinska villkor som en sjukdom ska uppfylla för att specialersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel ska beviljas.

Source: http://plus.edilex.fi/kela/sv/lainsaadanto/pdf/fpa20091215.pdf

Indemnizaciones por termino de contrato de trabajo

INDEMNIZACIONES POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO Los contratos de trabajo sólo pueden terminar por causas legales. Las causas legales están establecidas en los artículos 159, 160, 161 y 171 del Código del Trabajo. Causales artículo 159  Mutuo acuerdo de las partes Renuncia del trabajador Muerte del Trabajador Vencimiento del plazo convenido en el contrato Conclusión d

aanma.org

PULMONARY PERSPECTIVES CHEST P H YSICIAN • NOVEMBER 2007 The Perils of Pseudo-Compounded Medications Physicians have a major responsibility to ensure submits an order for a nebulizer, the sup-Ǡ Receiving, storing, or using drug sub-plier will offer a free nebulizer if the pa-stances without first obtaining written as- the safety of their patients’ medications. tient gets hi

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf