Protocol pdd setembre _correccions_definitives 25 setem 09

L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB LEVONORGESTREL A LES
OFICINES DE FARMÀCIA
DISPENSACIÓ SENSE PRESCRIPCIÓ MÈDICA
Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA
1. Introducció 2. Indicació de l’anticoncepció d’emergència 3. Accés a l’anticoncepció d’emergència 4. Protocol de dispensació 5. Kit d’acompanyament en la dispensació a les oficines de farmàcia 6. Consideracions en relació a la usuària menor d’edat 7. Annexos a. Interaccions amb d’altres medicaments b. Contraindicacions c. Full d’informació d. Preguntes freqüents e. Bibliografia f. Condicions de custòdia i tramesa de la informació Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

1. INTRODUCCIÓ

Recentment, el Ministeri de Sanitat i Política Social ha decidit que la
dispensació dels medicaments que contenen levonorgestrel per al seu ús com
anticonceptius d’emergència ja no requereix la presentació d’una recepta
mèdica.
D’acord amb el què disposa l’article 19.4 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de
garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, l’Agència
Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris pot qualificar com
medicaments no subjectes a prescripció mèdica aquells que vagin destinats a
processos o condicions que no necessitin un diagnòstic precís i que les dades
d’avaluació toxicològica, clínica o de la seva utilització i via d’administració no
exigeixin prescripció mèdica, de manera que aquests medicaments puguin ser
utilitzats per a tenir cura de la pròpia salut. Mitjançant la dispensació d’aquests
medicaments en l’oficina de farmàcia per un farmacèutic, es garanteix que els
usuaris reben la informació adequada per a la seva correcta utilització.
Al voltant de l’anticoncepció d’emergència s’han originat gran quantitat
d’informacions que, en alguns casos, són errònies i no afavoreixen l’ús racional
dels medicaments que estan indicats en aquestes situacions.
Així, si el paper del farmacèutic en relació a la correcta utilització dels
medicaments esdevé un factor clau per a tots els medicaments que no estan
subjectes a prescripció, en el cas de l’anticoncepció d’emergència és
especialment important que la seva actuació respongui als màxims estàndards
de qualitat científica i tècnica.
Des de l’any 2004, a Catalunya s’ha vingut subministrant la contracepció
d’emergència a través de la xarxa sanitària a les usuàries que ho han requerit,
per tal de facilitar-ne l’accés. Cal entendre que el fet de poder obtenir aquest
medicament sense recepta a les oficines de farmàcia no significa que hagi de
produir-se una situació d’ús incontrolat, sinó que ha de representar una via
d’accés complementària per a les usuàries.
El present document recull el conjunt de recomanacions i d’informacions
necessàries que han de tenir els professionals per dur a terme una correcta
atenció farmacèutica en la dispensació de la contracepció d’emergència,
complementàries amb les polítiques del Departament de Salut orientades a
aconseguir comportaments sexuals segurs i a consolidar l’accés a la
contracepció.
Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

2. INDICACIÓ DE L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA

L’anticoncepció d’emergència (AE) està indicada en dones en edat reproductiva
que han tingut una relació coital amb risc d’embaràs no desitjat,
independentment del moment del cicle menstrual en què hagi tingut lloc
aquesta relació.
Les situacions que suposen un risc d’embaràs són les següents:
1. Relacions coitals sense mètode anticonceptiu. 2. Ús incorrecte o altres incidents de mètodes de barrera: a. Preservatiu: error de col·locació, ruptura, caducitat, retenció dins b. Diafragma: errors de col·locació, retirada abans del temps recomanat: (abans de les 6 hores postcoitals), mal ús de la crema espermicida (no ús o ús fora del termini recomanat per mantenir la seva efectivitat). 3. Altres incidents de mètodes naturals: Ogino-Knaus, Billings, mètode simptotèrmic sense respectar els dies d’abstinència coital. 4. Oblit d’anticonceptius combinats orals i tenir relacions coitals sense ús de mètode anticonceptiu addicional en els 7 dies següents. 5. Oblit de més de 3 hores respecte a l’horari habitual de la minipíndola de gestàgens i tenir relacions coitals sense ús de mètode anticonceptiu addicional en els 7 dies següents. 6. Relacions coitals sense ús de mètode anticonceptiu addicional durant la presa d’anticonceptius combinats orals i fàrmacs que redueixen la seva efectivitat. 7. Relacions coitals, sense ús d’un mètode anticonceptiu addicional durant la presa d’anticonceptius combinats orals amb vòmits i/o diarrees persistents i durant els 7 dies següents de la recuperació del trastorn. 8. Oblit de 15 dies en l’administració d’un injectable de progesterona o de més de 7 dies en l’administració d’un injectable mensual d’estrogen progestagen. 9. Expulsió/extracció del dispositiu intrauterí (DIU) en les 72 hores següents 10. Expulsió o ús incorrecte de l’anella vaginal anticonceptiva: retirada de l’anella durant més de 3 hores en qualsevol moment dels 21 dies en què ha d’estar inserida, o període de més de 7 dies sense anella entre la seva retirada i la reinserció de la nova anella anticonceptiva. 11. Oblit de més de 3 dies del pegat transdèrmic d’estrògens i gestàgens. Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

3. ACCÉS A L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA

Les ciutadanes poden accedir a l’anticoncepció d’emergència a través dels
equips d’atenció primària, els serveis d’atenció continuada, els centres de salut
sexual i reproductiva (ASSIR), les urgències hospitalàries i les oficines de
farmàcia. S’ha de procurar que l’atenció primària sigui la porta natural d’entrada
de la demanda.
Cal tenir en compte les consideracions generals següents:
• Les diferents persones professionals (dels àmbits de la farmàcia, de la medicina de família, de la pediatria, de la ginecologia, d’infermeria i llevadores) han de proporcionar informació sobre l’AE i han de garantir l’accés al tractament. • Aquest accés s’ha de produir en el menor temps possible, preferiblement en el mateix centre on es produeix la demanda, evitant derivacions que endarrereixin el tractament i, per tant, disminueixin l’efectivitat • Ha de prevaldre sempre el dret a l’accés efectiu de la usuària a la medicació de l’anticoncepció d’emergència en el cas que es produeixin eventualitats que impedeixin o dificultin la disponibilitat del medicament a les oficines de farmàcia (com per exemple la ruptura d’estocs, el fet que no es donin les condicions de confidencialitat adequades per realitzar un consell farmacèutic òptim o que de forma excepcional el professional sanitari vulgui apel·lar a la llibertat ideològica per evitar la dispensació1), en els termes exposats a continuació. • Davant qualsevol eventualitat que impossibiliti o dificulti l’accés a l’ AE s’han d’adoptar les mesures necessàries per a què la usuària tingui garantit aquest accés abans que s’exhaureixi el termini de 72 hores, dins del qual és efectiva. En aquests casos, el professional ha d’indicar a la persona que li demana l’AE el punt més proper on la pot aconseguir, tenint en compte les condicions d’accessibilitat a un altre centre, doncs s’ha de possibilitar que el tractament es pugui fer en les condicions adequades, tant pel que fa al factor temps com al factor desplaçament, de forma que el retard en el tractament no pugui tenir conseqüències en 1 L’objecció de consciència en l’àmbit sanitari, entesa com a dret a la llibertat ideològica, no està regulada explícitament per l’ordenament jurídic actual. Si algun professional sanitari apel·la a l’article 16.2 de la Constitució sobre llibertat ideològica per evitar la dispensació de l’AE, aquest fet no pot ser arbitrari i ha de ser notificat individualment, amb caràcter previ i per escrit al seu col·legi corresponent. A més s’ha de dispensar l’AE, encara que s’hagi apel·lat a l’objecció de consciència, si les alternatives d’accés al medicament esmentades en aquest apartat suposen que s’exhaureixi el termini de 72 hores, dins del qual és efectiva l’AE. Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA
relació amb les condicions d’eficàcia. Així, en primera instància, es recomana proposar a la usuària que acudeixi al centre d’atenció primària o l’ASSIR més proper de l’oficina de farmàcia o del seu domicili particular, o bé adreçar-la a l’oficina de farmàcia més propera. • En tot cas, després de la dispensació és aconsellable proposar a la usuària que acudeixi a un centre d’atenció primària i/o ASSIR per al seu posterior seguiment. Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

4. PROTOCOL DE DISPENSACIÓ

La demanda d’AE es produeix en un moment especialment sensible de la dona
i la parella, per l’ansietat que produeix la possibilitat d’embaràs. És important,
per tant:
• que es faci un bon acolliment de la demanda i s’eviti que la usuària se • assegurar la transmissió d’informació i els consells de salut adequats per tal que s’utilitzin mètodes anticonceptius segurs, així com la correcta prevenció enfront les infeccions de transmissió sexual, • que es doni la informació específica en un lloc que garanteixi la intimitat de la usuària, ja que el farmacèutic o la farmacèutica té l’obligació de respectar el dret a la intimitat i mantenir la confidencialitat de la informació i de les dades de caràcter personal de la usuària, d’acord amb allò que disposa la normativa aplicable. • que, per una bona actuació professional es faci una atenció personalitzada a la usuària del medicament. En cas que la demanda del medicament la faci una persona diferent, el farmacèutic ha de procurar transmetre la informació més adient per aconseguir un ús racional del medicament. En la dispensació de l’AE cal tenir en compte els aspectes generals següents: • És recomanable donar a la usuària informació general sobre l’accés a • És important que l’actuació professional inclogui la valoració dels aspectes relacionats amb l’ús segur del medicament. • És igualment important reforçar els aspectes relacionats amb l’ús racional d’aquest medicament mitjançant recomanacions a la usuària. • És convenient facilitar a la usuària que pugui prendre el medicament el • És recomanable indicar a la usuària la conveniència de que un cop administrat el medicament es posi en contacte amb el seu centre d’atenció primària o amb un centre d’atenció a la salut sexual i reproductiva. • És important oferir a la usuària el kit d’acompanyament a la dispensació que el Departament de Salut posa a disposició de totes les farmàcies. Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA
La persona que demana l’AE ha de ser informada que la pot obtenir de forma gratuïta en els centres d’atenció primària i els ASSIR. El professional ha de poder proporcionar-li informació de quins centres sanitaris són els més propers des de l’oficina de farmàcia i/o del seu domicili. En el següent enllaç, introduint una adreça concreta, s’informa dels centres més propers on la usuària podrà ser atesa: http://www.sexejoves.gencat.cat/ics_webjove/centres_CAP.html En cas que la usuària, malgrat haver rebut la informació anterior, vulgui adquirir l’AE a l’oficina de farmàcia, és important que el farmacèutic/a, com amb la resta de medicaments, pugui valorar, conjuntament amb la usuària, si la indicació és correcta, si no està contraindicada, si no es produeixen potencials interaccions i que la utilització serà correcta. En aquest sentit, cal recordar els aspectes següents: - Si han transcorregut més de 72 hores de la relació sexual no protegida: en aquests casos l’eficàcia de l’AE no està demostrada. - L’edat de la dona: en aquest punt, cal tenir en compte les recomanacions sobre l’accés a l’AE (apartat 6 d’aquest document). - Si es descarta l’embaràs, ja que la utilització de levonorgestrel està - Si la usuària té diarrees o vòmits, ja que es poden tenir problemes per absorbir el/s comprimit/s. En aquest cas seria convenient tractar primer aquesta simptomatologia i, posteriorment, prendre el/s comprimit/s. En el cas dels vòmits dins les 3 hores després de la seva administració, s’ha de repetir el tractament. - Si la dona ha utilitzat aquest mètode en el darrer cicle menstrual o en l’anterior, per poder recordar-li que no es tracta d’un mètode que es pugui utilitzar com anticonceptiu regular i recomanar-li que consulti opcions anticonceptives en el centre d’atenció primària o ASSIR més proper. - Si la dona està prenent altres medicaments o plantes medicinals, l’efecte del medicament pot ser diferent a l’esperat (apartat 7.a d’aquest document). - Hi ha algunes situacions en què aquest medicament està contraindicat
Només en cas que de les dades facilitades per la usuària, i a criteri
professional, es desprengui l’existència d’un risc objectiu per a la seva salut, el
farmacèutic/a es podria acollir a una causa justificada de no dispensació
d’acord amb el que disposa l’art. 101. 2. b) 15 de la Llei 20/206, de 26 de juliol,
de garanties i us racional dels medicaments i productes sanitaris.
Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA
El farmacèutic/a, si la usuària ho accepta, li hauria de permetre que es prengui el medicament en aquell moment, ja que és recomanable que prengui els comprimits el més aviat possible, per motius d’efectivitat, d’acord amb la pauta que ha demostrat presentar millors resultats: • Un únic comprimit de levonorgestrel d’1,5mg. • Dos comprimits de levonorgestrel de 0,75 mg administrats conjuntament. Pel que fa a les recomanacions per a la usuària, haurien d’adreçar-se a reforçar tant els aspectes educatius com els preventius i poden incloure els següents: • Aquest tractament només serveix per a evitar l’embaràs en aquesta relació sexual. Per tant, en les pròximes relacions es recomana utilitzar un mètode contraceptiu segur. • El preservatiu masculí i femení és l’únic mètode que evita al mateix temps l’embaràs i les infeccions de transmissió sexual, inclosa la SIDA i, per tant, és molt recomanable. • Si vomita abans que hagin passat 3 hores, cal fer tractament per als vòmits i tornar-se a prendre el/s comprimit/s. En cas que tornés a vomitar, cal que consulti un metge o metgessa. • Aquest tractament falla poques vegades, però no sempre evita • La menstruació ha de venir, com a màxim, a les 3 setmanes després del tractament. Si no és així, s’ha de fer la prova de l’embaràs. • Abans que comenci la menstruació pot tenir petites pèrdues de sang i la regla pot tenir una durada i quantitat diferent del que és habitual. • Si té dubtes pot dirigir-se al seu centre d’atenció primària, programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva, o bé pot trucar al telèfon de “Sanitat Respon 24 hores” 902 111 444. En cas que sigui necessari donar-li aquesta informació per escrit, el document està disponible en català, castellà, francès, anglès, romanès, àrab, urdú i xinès, i es poden obtenir en el següent enllaç: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2093/doc8011.html Per a cada dispensació de l’AE, en el moment que s’entregui a la usuària el kit d’acompanyament a la dispensació que el Departament de Salut posa a disposició de les oficines de farmàcia, es recomana complimentar les dades epidemiològiques de l’annex 7.c Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

5. KIT D’ACOMPANYAMENT EN LA DISPENSACIÓ A LES OFICINES DE
FARMÀCIA
El Departament de Salut posa a disposició dels farmacèutics i farmacèutiques
un Kit d’acompanyament que s’ha d’oferir a la usuària quan es produeixi la
dispensació del medicament.
Aquest Kit, conté, en una bossa tancada:
• Un tríptic informatiu per a la dona. • Un preservatiu com a element educatiu, per a la prevenció d’infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats. • Una instrucció sobre l’ús del preservatiu. Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

6. CONSIDERACIONS EN RELACIÓ A LA USUÀRIA MENOR D’EDAT

Primera. La persona de dotze o més anys i de menys de setze que, a criteri del
professional sanitari responsable de l’assistència, tingui la capacitat o
maduresa suficient, així com la persona menor que tingui setze o més anys i la
persona menor emancipada, es considera que té capacitat per accedir al
tractament, sense que es requereixi que els pares i mares o representants
legals la representin i complementin la seva capacitat.
Per tant, el professional sanitari ha de respectar la voluntat de la usuària
menor i facilitar l’accés al tractament en el cas de:
- persona de dotze o més anys i de menys de setze que el professional sanitari
consideri amb la capacitat o maduresa suficient.
- persona menor emancipada, i
- persona de setze o més anys.
Segona. En el cas d’una persona de menys de setze anys que la o el
professional sanitari no consideri amb la capacitat o maduresa suficient, es
requereix que ho posi en coneixement dels seus pares o representants legals.
Amb caràcter general es presumeix que la persona de menys de dotze anys no
té capacitat o maduresa suficient.
En aquest cas, la o el professional sanitari té l’obligació d’informar-ne els pares
o representants legals, els quals han de rebre la informació necessària tant per
al seu coneixement i consentiment, com també principalment per al seguiment i
l’educació sexual i l’educació per a la salut de la persona menor.
Atesa la valoració de la situació d’urgència i la necessitat de garantir el benefici
de la persona menor, la o el professional sanitari administra la píndola.
Tercera. Persona menor que tingui menys de tretze anys.
1) El Codi penal considera agressió sexual o abús sexual els corresponents
actes que atempten contra la llibertat o la indemnitat sexual realitzats amb
persones que tinguin menys de tretze anys, malgrat que la persona menor hagi
donat el seu consentiment.
2) Amb caràcter general, en aquest cas el professional sanitari té l’obligació
d’informar-ne els pares i mares o representants legals i de posar-ho en
coneixement de la Fiscalia de Menors.
Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA
En alguns casos –sospita d’agressió o d’abús realitzat per pares, representants legals o realitzat per una persona de la família–,el professional sanitari n’ha d’informar el nucli familiar no abusador. En cas que no puguin garantir-ne la protecció, es comunicarà també a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). 3) En el cas que la persona menor no s’hagués considerat amb la maduresa suficient i el consentiment dels pares, mares o representants legals, o en el seu cas, del jutge o jutgessa, no es pogués obtenir amb rapidesa, es considera que el professional sanitari, per raons d’urgència, pot facilitar el tractament de forma que es garanteixin les condicions de màxima eficàcia (72 hores). Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

7. ANNEXOS
7.a. INTERACCIONS AMB D’ALTRES MEDICAMENTS
L’efectivitat del levonorgestrel en l’anticoncepció hormonal d’emergència es
podria ver reduïda pels fàrmacs inductors enzimàtics hepàtics ja que aquests
podrien augmentar el seu metabolisme:1,2
· Antibiòtics: rifabutina, rifampicina.
· Anticonvulsivants: carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoïna, fenobarbital,
primidona, topiramat.
· Antifúngics: Griseofulvina.
· Antiretrovirals: inhibidors de la proteasa (amprenavir, atazanavir, nelfinavir,
lopinavir, saquinavir ritonavir) i inhibidors de la transcriptasa inversa (efavirenz,
nevirapina).
· Herba de Sant Joan (Hypericum perforatum).
Altres medicaments com lansoprazol, tacrolimus o bosentan podrien induir
els enzims hepàtics però no hi ha evidència publicada sobre la reducció de
l’eficàcia de la contracepció hormonal.1

D’altre banda, el levonorgestrel pot incrementar el risc de toxicitat de la
ciclosporina per inhibició del seu metabolisme.3-5
Tot i que s’ha descrit la interacció entre els anticonceptius orals combinats i els
antibiòtics no inductors enzimàtics com les penicil·lines o les tetraciclines,
l’eficàcia de levonorgestrel en la contracepció d’emergència probablement no
es veu afectada per aquests tipus d’antibiòtics.2
1. FFPRHC Guidance (April 2005) Drug interactions with hormonal contraception. Journal of Family
Planning and Reproductive Health Care, 2005. 31: p. 139-151.
2. Stockley's Drug Interactions. 8th ed, ed. K. Baxter. 2008, London: Pharmaceutical Press (Publications
division of the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain).
3. British National Formulary. Pharmaceutical Press 2009, London.
4. Lexi-Comp Online, ed. LexiCompInc. Vol. Levonorgestrel, Hudson, OH.
5. BOT Base de Datos de Medicamentos, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.


Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

7.b. CONTRAINDICACIONS DE L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA

Els criteris d’elegibilitat mèdica de l’organització mundial de la salut (OMS) per
a l’ús de contraceptius indiquen que no hi ha contraindicacions mèdiques en
l’ús de levonorgestrel en l’anticoncepció d’emergència.6
D’altra banda, la fitxa tècnica contraindica l’ús de levonorgestrel en els casos
de hipersensibilitat al principi actiu o a algun dels seus excipients.6,7 Tot i això,
indica que s’hauria de tenir especial precaució en les següents situacions:6,7
· Disfunció hepàtica
· Síndromes de malabsorció severs (malaltia de Crohn)
· Situacions que podrien afectar l’absorció de levonorgestrel (vòmits i
diarrea)
· Problemes d’absorció de glucosa o galactosa ja que el medicament
conté lactosa

Finalment, el British National Formulary contraindica l’ús de levonorgestrel en
cas de porfíria aguda.
Com a conclusió, tot i que sembla no haver contraindicacions mèdiques en l’ús de levonorgestrel en l’anticoncepció d’emergència es recomana tenir especial precaució en les situacions especials que s’han comentat anteriorment.8 6. FFPRHC Guidance (April 2006) emergency contraception. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care, 2006. 32: p. 121-128. 7. Fitxa Técnica Norlevo 1500. [cited; Available from: https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=67770&formato=pdf&formulario=FICHAS. 8. Zieman, N. Emergency Contraception. 2009, Waltham, MA: UptoDate Inc. Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA
D’INFORMACIÓ
DISPENSACIÓ
L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB LEVONORGESTREL A LES
OFICINES DE FARMÀCIA

Aquest és un full d’interès sanitari. Li suggerim que llegeixi atentament la documentació que se li lliura en el kit d’acompanyament a la dispensació de l’anticoncepció d’emergència, en la que se li informa sobre els beneficis, riscos i molèsties derivats de l’anticoncepció d’emergència (AE) amb levonorgestrel. Igualment, pot obtenir informació sobre les diferents alternatives relacionades amb els mètodes anticonceptius, així com els centres més propers on pot ser atesa gratuïtament. Així mateix, es garanteix la confidencialitat per a qualsevol de les dades que pugui proporcionar. Data. Signatura i segell de l’oficina de farmàcia des de l’última vegada .setmanes Import total: Edat. DNI/Nº Targeta Sanitària (informació opcional). De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades consignades en aquest document, constaran en el Registre de patologies especifiques i seguiment d’activitats sanitàries, titularitat del Departament de Salut. Entre els usos previstos d’aquest registre estan el de servir com a font d’informació necessària per a processos de salut pública i gestió, control i planificació sanitària. També es preveu el seu ús amb finalitats epidemiològiques i el de servir de font d’informació per a la realització d’estadístiques, de conformitat amb allò que estableix l’article 17 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel—lació d’aquestes dades davant la Secretaria General del Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona). Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

7.d. PREGUNTES FREQÜENTS
Algunes de les preguntes més freqüents que es plantegen inclouen les
següents
La píndola de l'endemà és eficaç al cent per cent? Quin marge de
temps tinc per prendre-la?
És molt més eficaç si te la prens dins de les primeres 24 hores després del coit
no protegit, però baixa la seva efectivitat si la prens a partir de les 24 hores fins
a les 72 hores.
Per assegurar la màxima eficàcia és important no vomitar les 3 primeres hores
després de la presa. En aquest cas s'ha de repetir la dosi.

Es pot repetir el tractament? Quantes vegades?
No està demostrat que hi hagi efectes secundaris si es repeteix, però si s'ha
d'utilitzar molt sovint cal plantejar un mètode anticonceptiu que sigui més
efectiu per evitar l'embaràs.

Es pot prendre en cas d'estar prenent medicació per un altre
tractament?
En aquest cas, el consell professional és imprescindible, perquè hi ha alguna
medicació que pot interferir en la píndola de l'endemà.

Em tardarà gaire a venir la regla?
No s'hauria de retardar més enllà de 21 dies després de prendre-la. Si no et ve
en aquests 21 dies, cal adreçar-se de nou a un professional sanitari per
descartar un possible embaràs o una anomalia.
Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

7.e. BIBLIOGRAFIA
- Practical guidance on the suply of emergency hormonal contraception as a
pharmacy medicine. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. (2004).
- L’anticoncepció d’emergència amb levonorgestrel en la xarxa sanitària de
Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 2004.
- Instrucció 03/2009. Programa d’anticoncepció d’emergència a Catalunya.
Servei Català de la Salut. 2009.
- Guia de pràctica clínica de la contracepció d’emergència. Institut Català de la
Salut. Generalitat de Catalunya. 2004.
Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA

7.f. CONDICIONS DE CUSTÒDIA I TRAMESA DE LA INFORMACIÓ

La recollida de les dades de caràcter personal que es contenen en el full
d’informació per a dispensació de l’anticoncepció d’emergència amb
levonorgestrel a les oficines de farmàcia, la seva complimentació i custòdia a
l’oficina de farmàcia correspon en exclusiva als professionals farmacèutics. El
full informatiu s’ha de conservar fins a la seva tramesa al Col·legi Oficial de
Farmacèutics corresponent al seu àmbit territorial pel conducte habitual per a la
facturació de les depeses.
El subministrament de les dades de caràcter personal per a la seva inclusió en
el full d’informació és voluntari per a la usuària, sense que en cap cas pugui
limitar el dret a l’accés efectiu de la usuària a la medicació.
Els farmacèutics i les farmacèutiques han de donar compliment a les
previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i qualsevol norma que els pugui
desenvolupar i/o substituir.
El farmacèutic o la farmacèutica responsable de l’atenció a la usuària ha
d’informar a la usuària, als efectes de donar compliment al dret d’informació
establert a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de l’existència d’un fitxer de
dades de caràcter personal, la seva finalitat i els destinataris de la informació; el
caràcter facultatiu de la seva resposta; les conseqüències de l’obtenció de
dades o de la negativa a subministrar-les, la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; i la identitat del responsable del
tractament.
La informació personal a què tinguin accés els farmacèutics i les
farmacèutiques en virtut de l’aplicació d’aquest protocol té caràcter confidencial
i no pot ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Només
podran realitzar el tractament de les dades obtingudes emparat en aquest
protocol i no les podran utilitzar per a cap altra finalitat ni realitzar cap cessió no
autoritzada, ni tan sols per a la seva conservació, fora de l’estricte àmbit
d’execució directa d’aquest protocol; tampoc a la resta de personal de l’oficina
de farmàcia no farmacèutic.
Els farmacèutics i les farmacèutiques titulars de les oficines de farmàcia han de
fer efectiu el compliment de les mesures de seguretat corresponents al nivell alt
de protecció de conformitat amb el Reglament que desenvolupa la Llei orgànica
15/1999, sota la potestat de control i auditoria per part de la Secretaria del
Departament de Salut com a òrgan responsable del fitxer Registre de
patologies específiques i seguiment d’activitats sanitàries
.
Generalitat de Catalunya Departament de Salut L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
LEVONORGESTREL A LES OFICINES DE FARMÀCIA
No procedeix la subcontractació del tractament emparat en aquest conveni. Els farmacèutics i les farmacèutiques atendran, per compte de la Secretaria General del Departament de Salut com a òrgan responsable del fitxer Registre de patologies específiques i seguiment d’activitats sanitàries de Pacients, les sol·licituds d’exercici per les usuàries dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició durant el període en què conservin els fulls per a dispensació de l’anticoncepció d’emergència amb levonorgestrel a les oficines de farmàcia.

Source: http://www.observatori.apfcib.org/docs/doc/Protocol%20PDD%20Setembre%20_correccions_definitives%2025%20setem%2009.pdf

gastrolab.dk

af Eivind Gudmand-HøyErspEciallæGE, dr.mEd. Gastrolab• Osmotisk virkende midler: Laktulose/ligste klager fra patienter såvel i almen praksis som i gastroenterologisk special-at polyetylenglycol er effektivt i behand-• Peristaltikfremmende midler: natri-heraf er noget bedre end effekten af lak-• Prokinetiske midler: Colchicin, tage-samtidig er bivirkningerne især i form af

Microsoft word - tconferencia_organismos_esp.doc

Organizaciones Multilaterales y Arquitectura del Poder Mundial Propuesta para un Sistema Pluralista de Governabilidad Económica Global Esta es una necesidad que requiere atención para un sistema alternativo de gobernabilidad global. Nosotros no estamos de acuerdo con la visión que piensa que una alternativa de governabilidad global es una cuestión menor y que todavía e

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf