Media.monicalindgren.se

Frågor och svar om svininfluensan
av Bertil Wosk, augusti 2009 <www.vitamera.se/artikel-fragor-och-svar-om-svininfluensan-p69.html>
Är svininfluensan en pandemi?
influensan är mer smittsam än en vanlig säsongsinfluensa. Den Svar: WHO har klassat den som en pandemi på grund av att den viktigaste frågan är dock inte om svininfluensan sprider sig snabbt sprider sig snabbt, inte på grund av att den är farligare än vanliga och många människor blir sjuka, utan hur dödlig den är. Hur smittsam och farlig är svininfluensan?
Hur smittsam och farlig är svininfluensan?
Det finns smittsamma virus som t.ex. det årliga influensaviruset, Svar: Den är smittsam, ungefär som en vanlig influensa men inte men det är inte särskilt dödligt. Sedan finns det mycket dödliga virus som t.ex. Ebola-viruset och Marburgviruset. Ett virus vill överleva, och om det är för dödligt så hinner inte den insjuknade Bör man ta virusmedicin som Tamiflu eller vaccinera
personen smitta så många andra. Dessa väldigt dödliga virus är därför relativt lätta att hantera genom att sätta samtliga smittade Svar: Valet är alltid personligt men jag och min familj kommer och eventuellt smittade riskpersoner i karantän. Av de 266 perso- ner som hittills insjuknat i Marburgvirus har 244 dött, d.v.s. 92 %. Att ett virus både är mycket smittsamt och mycket dödligt har inte Hur kan man förebygga risken att bli smittad?
inträffat hittills och är inte sannolikt. Svar: God hygien, d.v.s. vatten och tvål, är det viktigaste. Undvik Svininfluensan är smittsam som en vanlig influensa men den har att hosta på andra eller bli hostad på. Man kan också förebygga hittills (juli 2009) inte visat sig vara särskilt dödlig. I hela världen har 302 personer dött (juli 2009) de flesta i USA. Bara i USA upp- Finns det alternativa behandlingar om man inte vill
skattar man att mer än 1 miljon människor har smittats av svin- vaccinera sig och blir sjuk?
44 000 fall rapporterats (d.v.s. insjuknat, diagnostiserats och eventuellt fått någon behandling). Av dessa Svar: Ja, det finns många saker man kan och bör göra om man har har 127 personer dött i USA. Dessa siffror kommer från Centers blivit smittad. De alternativa behandlingarna är förvånansvärt ef- for Disease Control (CDC) i USA <www.webmd.com/cold-and-flu/ news/20090625/1-mil ion-swine-flu-cases-in-us>. De flesta av de som Vad är en pandemi och blir svininfluensan en pan-
har tagits in på sjukhus i USA i samband med svininfluensan har haft astma eller kronisk lungsjukdom, diabetes eller varit rökare. Siffrorna för insjuknade och döda ändras naturligtvis hela tiden En pandemi är en infektionssjukdom som sprids över stora delar och dessa siffror gäller för 1 augusti 2009.
av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Om det bara är en stor andel av befolkningen i ett begränsat om- Svininfluensan är alltså inte särskilt dödlig. De flesta som smit- råde som smittas, t.ex. ett land, kallas det för en epidemi.
tats märker ingenting eller bara lite. Drygt 4 % av de som smittas insjuknar och behöver uppsöka läkare eller sjukhus och av alla de Varje år drabbas världen av en influensavåg, orsakad av virus, som drar över världen. Den sprider sig oftast från Asien och sedan runt hela jorden. Flera hundra miljoner, upp till en miljard människor, Enligt rapporter från European Centers for Disease Prevention insjuknar och 200–500 000 personer dör varje år. Trots detta kallas and Control finns det till och med 7 augusti, 32 375 bekräftade fall dessa årliga influensaepidemier inte för pandemier.
av svininfluensan i Europa. Av dessa har 42 personer avlidit, vilket utgör 0,13 % av de bekräftade fallen. <http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ Vissa år är influensaepidemin mer dödlig än vanligt. Den kallas Pages/Influenza_A(H1N1)_Outbreak_Table.aspx>. Antalet insjuknade då för en pandemi och får eget namn. Under 1900-talet drabbades världen av tre stora pandemier. Spanska sjukan 1918–1920 (totalt cirka 50 miljoner döda), Asiaten 1957 (totalt cirka 2 miljoner döda) Observera att de bekräftade fallen inte utgör alla smittade, utan och Hong Kong-influensan 1968–1970 (totalt cirka 1 miljon döda). de som har blivit så sjuka att de har uppsökt vård och därmed fått Bara i Sverige insjuknade 300 000 personer i Asiaten och 1 miljon sin sjukdom bekräftad. De allra flesta (cirka 95 %) drabbas lindrigt, personer insjuknade i Hong Kong-influensan.
som en vanlig influensa och uppsöker inte sjukvården.
Spanska sjukan räknas som den största pandemin under 1900-ta- WHO uppskattar att 2 miljarder människor (var 3:e person) kan let. I dag vet man att det inte var viruset ensamt som dödade utan komma att smittas under de närmaste 2 åren. Och om många en sekundär bakterieinfektion med streptococcus pneumoniae, smittas så kommer även en relativt ofarlig virussjukdom att döda d.v.s. den bakterie som orsakar lunginflammation. Att så många många. De som drabbas är de som har dåligt immunförsvar, d.v.s. dog anses idag bero på de dåliga sanitära och hygieniska omstän- de gamla, de som är sjuka (särskilt lungsjukdomar) och de som digheterna under första världskriget samt den undermåliga och av olika anledningar äter dåligt och inte får i sig tillräckligt med näring för att hålla immunförsvaret starkt. Svininfluensan kallas också för ”den nya influensan”. Den upp- Om var 3:e person i Sverige drabbas av svininfluensan de närmaste täcktes i april 2009 (först i Mexico) och orsakas av ett virus som två åren och 0,013 % av dessa dör så motsvara det cirka 400 döds- har det vetenskapliga namnet H1N1. Den har potentialen att drab- fall i Sverige totalt under två år. Jämför detta med de cirka 91 000 ba många människor. Den 11 juni 2009 uppgraderades svininflu- personer som totalt dör varje år i Sverige. Av dessa dör cirka 500 ensan till pandemi nivå 6, den högsta nivån, av WHO. Denna pan- personer i trafikolyckor varje år, cirka 2 000 personer dör i den demiklassning är en indikation på hur snabbt den nya influensan vanliga influensan varje år och cirka 3 000 personer (3,1%) per år sprider sig, d.v.s. hur många nya fall som rapporteras dagligen, och dör av läkemedel som de tar för att hålla sig friska <http://www.liu. inte på hur allvarlig den är. Det finns inget som tyder på att svin- se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv?l=sv&newsitem=12447>.
Varje år dör cirka 500 000 människor i hela världen av den vanliga Man försöker nu snabba på framtagningen av vaccinet genom att årliga influensan. Det är ungefär dubbelt så många dödsfall som hoppa över vissa testfaser som behövs för att se om vaccinet är kan förväntas av svininfluensan om man utgår från en dödlighet säkert, vilket tar tid. Detta är väldigt riskabelt även om myndig- heterna säger att det sannolikt inte ska vara någon risk. Vi vet vad ”sannolikt inte” betyder. Det är mest en friskrivning om något Bör man ta virusmedicin, t.ex. Tamiflu i förebyggande allvarligt händer.
Senast USA:s regering gjorde en stor vaccinkampanj mot svin- Tamiflu är det läkemedel som rekommenderas vid virussjukdomar influensan var 1976. Då fick många personer allvarliga skador av och människor och många länder har bunkrat upp av denna medi- vaccinet och 1 på 1 000 av de som vaccinerades insjuknade i Guil- cin. Det är bra för det tillverkande läkemedelsbolaget som får sälja lan-Barré syndrom. Tusentals av dessa blev förlamade och många mycket medicin, men inte för människor. Tamiflu hindrar inte att dog. Faktum är att fler dog av vaccinet än av själva svininfluensan. man blir smittad, inte heller att man blir sjuk, men den kan för- Tusentals av de som skadats av vaccinet stämde staten för dessa korta sjukdomsförloppet. Att ta den i förebyggande syfte är alltså biverkningar. Detta vill man undvika denna gång. Därför har hälsoministeriet i USA utfärdat en ny lag, i juni 2009, Tamiflu har också en hel del biverkningar, illamående, kräknin- som gör att vaccintillverkare och federala tjänstemän inte kan åta- gar, diarré, huvudvärk, yrsel, trötthet och hosta. Intressant nog las oavsett hur många som får biverkningar, permanenta skador samma symtom som själva influensan. Det har också rapporterats eller dör av det nya influensavaccinet <www.medpagetoday.com/Pro- cirka 1 800 allvarliga biverkningar i USA och 14 dödsfall hos barn ductAlert/DevicesandVaccines/15170>.
och ungdomar med Tamiflu. I Japan förbjudöd man Tamiflu för Guillain-Barré syndrom beror på att immunförsvaret reagerar på antigener i nervsystemet med förlamning som följd. Dessa anti- Men inte heller när du har blivit sjuk är det någon större mening gener kommer med vaccinationen. Ibland går förlamningen över med att ta Tamiflu. Erfarenheten visar att den kan förkorta sjuk- men ibland inte och ibland är utgången dödlig.
domsprocessen med högst 36 timmar. Vid influensa brukar det ändå ta cirka 5 dagar att bli frisk.
Om du är intresserad kan du se TV programmet ”60 minutes” som gjordes 1979 om svininfluensan och vådorna av vaccinationerna Med tanke på de biverkningar som Tamiflu kan ge undrar man 1976, <loveforlife.com.au/node/6636>.
varför någon överhuvudtaget vill ta Tamiflu. Dessutom kan Tami- flu hos vissa patienter medföra högre risk för en sekundär bakterie- Sedan tillkommer problemen som gäller alla influensavacciner. infektion. Och en sekundär bakterieinfektion (inte själva viruset) De innehåller en mängd tveksamma ingredienser. Förutom det tros vara den huvudsakliga orsaken till att miljontals människor till stor del otestade virusantigenet innehåller influensavacciner Det har också uppstått Tamiflu-resistenta virusstammar både av • ggproteiner, inklusive fågelvirus som kommer från kyckling- svininfluensan och fågelinfluensan. Ju mer man använder sig av virusmediciner desto mer riskerar man att få resistenta stammar. • olysorbate 80, som är ett ytmedel och ett emulgeringsmedel. Det Relenza är ett annat virusmedel som sprejas i luftvägarna men det kan orsaka allvarliga reaktioner inklusive anafylaktisk chock.
fungerar på ungefär samma sätt som Tamiflu. Men den får inte • qualen är ett tillsatsämne som används för att ge en krafti- ges till personer med lungproblem och det är just de som behöver gare immunrespons hos vaccinet, en så kallad adjuvant. Många experter anser att det är detta ämne som gav upphov till en mängd autoimmuna sjukdomar som drabbade soldaterna som Dessa virusmediciner är inte särskilt effektiva och har en hel del vaccinerades inför Gulfkriget, det så kallade Gulfkrigsyndro- met. <http://www.whale.to/vaccine/adjuvants.html#ADJUVANTS_ > och <http://www.autoimmune.com/GWSGen.html > Bör man vaccinera sig mot svininfluensan eller inte?
• ormaldehyd som är en känd carcinogen (cancerframkallande).
Av rapportering i medierna skulle man tro att vaccinationer är det • entamicin, ett antibiotikum som orsakar skador på njurarna bästa alternativet för att skydda sig mot svininfluensan. Sverige och andra länder köper upp doser så att det ska räcka till alla, och man planerar för massvaccinationer av hela befolkningen. Influ- • imerosal som konserveringsmedel. Det är en kvicksilverför- ensavacciner görs alltid på gamla stammar och de är närmast helt ening med cirka 49 % kvicksilver och är mycket giftig.
ineffektiva när viruset muterar. Det är därför som det inte fungerar Denna cocktail är inte aptitlig och inte att rekommendera till nå- bra att vaccinera sig inför årets vinterinfluensa, eftersom man ut- Man har prioriterat vilka som ska vaccineras först om vaccinet inte En Cochrane-rapport fann att virusvaccin av inaktiverade virus räcker till alla medborgare. De som står först i kön är sjukvårds- på barn under två år var lika effektiva som placebo. Med tanke på personal och personer som arbetar med akuta situationer (poliser, biverkningarna är det alltså en fördel att inte vaccinera sina små brandmän, ambulanspersonal och andra kritiska arbetare), gravida barn. <www.cochrane.org/reviews/en/ab004879.html>.
kvinnor, barn och unga vuxna (från 6 månaders ålder upp till 24 år), personer mellan 25 och 65 år med medicinska problem som Just nu påskyndar man framtagningen av vaccin för svininflu- astma, diabetes eller hjärtproblem. Vaccinationer rekommenderas ensan och beräknar att det ska finnas framme redan i september också till människor som sköter om barn under 6 månader för att eller oktober <www.redorbit.com/news/health/1726759/swine_flu_vac- cinations_to_be_expedited_in_europe/index.html>. I vissa länder, t.ex. USA, har man också diskuterat att göra vac- Man räknar med att det kan dröja till december innan man får cinering obligatorisk för alla medborgare. Vi får verkligen hoppas fram effektivare vacciner. Problemet är bara att till dess räknar man med att de allra flesta redan har hunnit smittas av svininflu- Hittills har inga influensavaccinationer visat sig vara effektiva men Hur kan man förebygga att bli smittad?
Viktigare än att stärka immunförsvaret om du redan All influensa sprids genom små droppar från saliv, nys- har insjuknat, är därför att döda av viruset och därmed ningar, hosta etc. Tänk på detta för att skydda dig mot hålla nere virusbelastningen i kroppen. På så sätt blir det också lättare för immunförsvaret att ta hand om de inte alltför många och aktiva virusen. • ndvik nära kontakt med personer som är sjuka • ndvik att vara i folksamlingar när det går smitta Om en person har blivit infekterad av ett
• m du själv är sjuk gå inte till jobbet eller skolan influensavirus så har följande visat sig ge bra
och håll lite avstånd till andra personer, för att und- resultat:
• ndvik att röra vid slemhinnor (t.ex. ögon, näsa och mun) utan att först tvätta händerna, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influen- • vätta händerna noggrant med vatten och tvål, • livoljebladsextrakt och grapefruktkärnextrakt särskilt om du har berört ytor som kan vara konta- • roteinspjälkande enzymer för att minska den syste- minerade eller om du hostar och nyser.
miska inflammationen, särskilt i lungvävnaden.
• ka syremängden i rummen där du bor och arbetar • ra örter vid virussjukdom är vitlök, lök, ingefära, genom att öppna fönster. Syret i luften dödar virus.
pepparrot, olivblads-extrakt, grapefruktkärnextrakt • e till att du får ordentligt med sömn och undvik stress. Stress och sömnbrist nedsätter immunförsva- • apper är en liten frekvensapparat utvecklad av Hulda Clark som dödar virus och bakterier.
• t näringsrik mat, undvik raffinerad mat och sär- Vid första tecken på att du känner dig dålig (feber, ont skilt raffinerade oljor, margarin, socker och snabba i halsen, ont i musklerna eller oförklarlig huvudvärk) så kolhydrater. I bra mat finns den näring som ditt ta rikligt av dessa. Det är mycket lättare att stoppa en immunförsvar behöver medan snabba kolhydrater influensa tidigt än att bli av med den när den har slagit rot. Om du slår till kraftigt under inkubationen så kan du förhindra att den bryter ut. Har den redan brutit • -vitamin, 2000 IE per dag. Brist på D-vitamin är ut så kan du förkorta sjukdomstiden men det kommer en av orsakerna till att man insjuknar i infektions- För att stärka immunförsvaret rekommende-
• a ett bra multivitamin/mineraltillskott rar jag följande:
Finns det alternativa behandlingar om man
inte har vaccinerat sig och blivit sjuk?
Vid all influensa gäller att du kan skydda dig från smit- ta eller påskynda tillfrisknandet om du har blivit sjuk. Om du redan har blivit smittad eller sjuk är den vik- Vill du veta mer om svininfluensan kan jag rekom- tigaste åtgärden att döda av viruset för att hålla nere mendera följande artiklar: virusbelastningen i kroppen. Det räcker inte med att stärka immunförsvaret av två anledningar. <www.jonbarron.org/baseline-health-program/2009-08-03. För det första är din immunrespons baserad på immun- <articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/04/29/Swine- systemets minne av att ha blivit smittat med ett liknande Flu.aspx> virus tidigare. När det gäller svininfluensan så är det ett nytt virus och de flesta har inte något immunologiskt /Bertil Wosk , näringsterapeut och grundare av Den andra orsaken är allvarligare. Svininfluensan Friskrivning tycks kunna stimulera så kallade hjälpar-T-celler så att Ovanstående information är inte avsedd att förebygga, lindra de utsöndrar en cytokinstorm. Detta gör att immun- el er bota sjukdomar utan enbart som en allmän information i försvaret går till attack mot vävnaden i det smittade debatten. Innehål et är inte uttömmande och skall inte ersätta området, d.v.s. lungorna så att lungvävnaden bryts ned medicinsk rådgivning el er behandling. Vid sjukdom kontakta väldigt snabbt. Det är detta som orsakar död vid svin- läkare. Länkar till andra hemsidor är endast för information och vi ansvarar inte för material på dessa hemsidor.

Source: http://media.monicalindgren.se/2010/10/influensan.pdf

Programa de introducciÓn al derecho procesal-3º cunef

PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL-3º CUNEF PARTE PRIMERA: CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PROCESAL CAPÍTULO I: LA JURISDICCIÓN Lección 1ª: La jurisdicción como función del Estado Los conflictos jurídicos.- Sistemas autocompositivos de resolución de conflictos: autotutela y transacción.- Sistemas heterocompositivos de resolución de conflictos: arbitraje y ju

srtmun.digitaluniversity.ac

Swami Ramanand Teerth Marathwada University, B. O. S. In Chemistry B. Sc. Second Year (Dyes and Drugs) Revised Syllabus In force from June - 2009 B. Sc. Second Year DYES AND DRUGS s/week Periods B.Sc. IIyear DYES AND DRUGS Paper: IV (CHDD-201) Study and synthesis of dyes Periods: UNIT I I. Azo-Dyes – Synthesis and applications :

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf