Receptskrivningsregler – läkemedelsboken 2014

Regelverket och IT-stöd 1383
Receptskrivningsregler
Läkemedel
Inledning
Läkemedel definieras i läkemedelslagen( Detta kapitel bygger på Läkemedelsver-
kets föreskrifter . Till dessa fö-
reskrifter finns också en vägledning utgi-

1. som tillhandahålls med uppgift om att ven av Läkemedelsverket,
nas förskriv-
ningsrätt finns beskriven i Socialstyrelsens
2. som kan användas på eller tillföras män- niskor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska Definitioner
Recept är en förskrivning av läkemedel el- ler teknisk sprit, som utfärdats av behörig Läkemedel måste vara godkända för att få förskrivare, till enskild person eller djur- Växtbaserade läkemedel, natur-
Behörig förskrivare
läkemedel och vissa utvärtes läkemedel
Växtbaserade läkemedel, naturläkemedel Behörig att förskriva läkemedel är den som och vissa utvärtes läkemedel (VUM) ska en- har rätt att utöva läkar- eller veterinäryrket ligt läkemedelslagen vara godkända av Lä- i Sverige. Barnmorskor, som uppfyller sär- kemedelsverket för att få säljas. Se vidare skilda krav uppställda av Socialstyrelsen, kapitlet Växtbaserade läkemedel och natur- tandläkare och tandhygienister har behö- righet att utfärda recept på de läkemedelsom Läkemedelsverket har bestämt. Sjuk- Traditionella växtbaserade läkemedel
sköterskor som uppfyller särskilda krav Traditionella växtbaserade läkemedel mås- uppställda av Socialstyrelsen får förskriva te genomgå ett förenklat registreringsförfa- de läkemedel som Socialstyrelsen har be- rande hos Läkemedelsverket för att få säl- jas i Sverige. Se vidare kapitlet Växtbasera- Veterinärer får endast förskriva läkemedel för behandling av djur. Övriga förskrivarka-tegorier får endast förskriva läkemedel för Homeopatika
Homeopatiska läkemedel ska registrerashos Läkemedelsverket för att få säljas. Se 1384 Regelverket och IT-stöd
vidare kapitlet Växtbaserade läkemedel och noin får endast förskrivas av läkare med specialistbehörighet i dermatologi eller ef- ter personlig dispens från Läkemedelsver-ket. Läkemedel innehållande mifepristonfår endast förskrivas av läkare som är behö- Antroposofiska medel
För information om antroposofiska medel se rig att utföra abort och endast på rekvisi- kapitlet Växtbaserade läkemedel och natur- tion till den klinik där läkaren är verksam.
läkemedel, avsnittet Antroposofiska medel, Mifepriston får inte förskrivas på recept.
Begränsningar gäller även vid förskrivningav narkotikaklassade läkemedel godkändaför behandling av ADHD eller vid opiat- Naturmedel för injektion
beroende, se kapitlet Särskilda läkemedel, Naturmedel för injektion är receptbelagda och betraktas enligt läkemedelslagen somläkemedel och ska godkännas av Läkeme-delsverket. De produkter som fanns på Förskrivning på recept
marknaden när läkemedelslagen trädde i (Förskrivning av annat än läkemedel, se kraft 1993 fick tillfälliga försäljningstill- stånd. Försäljningstillstånden har succes- sivt förlängts mot bakgrund av att produk- receptexpedition finns i Läkemedelsverkets terna använts länge utan alarmerande bi- och utlämnande av läkemedel och teknisksprit. En del av bestämmelserna är konse- Särskilda läkemedel
kvenser av att receptet genom läkemedels- Med särskilda läkemedel avses narkotika, förmånerna även är en ekonomisk handling.
anabola steroider, tillväxthormon och andra Recept kan utfärdas elektroniskt, skrift- läkemedel där det finns risk för receptför- ligt eller överföras per fax eller telefon. Te- lefonrecept ska användas restriktivt för att särskilda läkemedel listas i bilaga 8 till Lä- kemedelsverkets receptföreskrifter, LVFS För att undvika feltolkning och för att re- 2009:13 (se kapitlet Särskilda läkemedel, ceptet ska kunna expedieras så snabbt som möjligt måste uppgifterna på receptet varatydliga och utan sådana förkortningar somkan föranleda tveksamhet.
Narkotiska läkemedel
tveksamhet om tolkningen av ett recept är expedierande farmaceut skyldig att ta kon- förteckningar I–V (se s ). Med narkotis- takt med förskrivaren innan receptet får ka läkemedel avses läkemedel som innehål- ler narkotika. Narkotika enligt förteckning Isaknar i regel medicinsk användning. Vid Uppgifter som ska finnas på ett recept
förskrivning av narkotika enligt förteck-ningarna II, III, IV och V gäller särskilda fö- reskrifter (se kapitlet Särskilda läkemedel, s ). I Fass finns särskilda symboler för att markera att ett läkemedel klassas som narkotika enligt förteckning II, III eller behövs för att läkemedelskostnaden, ut- över patientens egenavgift, ska kunna debiteras rätt landsting. Vid avsaknad Läkemedel med särskilda restriktioner
För vissa läkemedel är förskrivningsrätten begränsad till läkare med viss specialistbe- ogiltiga. Vid förskrivning av särskilda hörighet. Läkemedel innehållande isotreti- läkemedel ska, om möjligt, även patien- Regelverket och IT-stöd 1385
särskilda läkemedel till djur ska recept- anges på svenska och så begripligt att patienten kan förstå innebörden. För- datum och, om möjligt, adress anges.
apoteket och minskar risken för förväx- djurslag och djurets identitet anges.
lingar av läkemedel. Vidare får patien-ter med flera läkemedel lättare att många generiska läkemedel har ett pro-duktnamn som består av substansens ge- Med ”användning” menas sådana anvis- ningar som behövs för att patienten ska produktnamnet måste anges på receptet. kunna använda sitt läkemedel på rätt sätt.
Vid förskrivning av trafikfarliga läke- ningstillstånd) anges och förskrivaren påverka reaktionsförmågan och därmed signerat att läkemedlet inte får bytas ut förmågan att köra eller utföra riskfyllt expedierar apoteket ett av alternativen. dare kapitlet Trafik, riskfyllt arbete och eller Fass Vet, t ex tabletter, kapslar och • Vid förskrivning av licensläkemedel, ex- temporeläkemedel och lagerberedning-ar ska förskrivaren särskilt beakta med siffror och enhet (t ex 25 mg). Även packning eller bipacksedel till dessa.
anges. Vid förskrivning av särskilda lä-kemedel ska styrkan anges med både ”För eget bruk” används vanligen för att ersätta anvisning vid förskrivning av läkemedel för eget bruk.
Mängden av läkemedlet eller behand-lingstiden ska anges. Vidare bör den Ordet ”Obs” ska skrivas på receptet om läkemedel förskrivs för invärtes bruk, till människa eller djur, i större dos än rar behovet under 90 dagar för att ingå i storlek saknas får närmast större för- med hjälp av uppgifter om dosering går att beräkna lämplig storlek på förpack- del ska mängden anges med både siffror och bokstäver. Mängden kan i detta fall inte ersättas med behandlingstid.
1386 Regelverket och IT-stöd
• Antal gånger förskrivningen får expe- ska lämnas ut vid första expeditionstillfället dieras anges med bokstäver, även om lä- markeras detta med signum i avsedd ruta.
En startförpackning är minsta godkända förpackning, dock högst den mängd som för- brukas under en månad. Om det ordinerade läkemedlet inte finns i en förpackningsstor- kunna hämta ut ett visst läkemedel för lek som motsvarar kraven på en startför- packning, lämnar apoteket ut den ordinera- • Veterinär ska alltid ange karenstid på de förpackningen direkt. Startförpackning recept till livsmedelsproducerande djur. är inte tillåten för särskilda läkemedel.
Ett recept är giltigt 1 år från utfärdandet, om inte kortare tid anges. Om kortare giltig- hetstid anges gäller denna endast första utta- och tjänsteställe. En förskrivare som get, för eventuella ytterligare uttag är recep- inte är legitimerad (t ex AT-läkare) ska tet giltigt 1 år. Förkortad giltighetstid gäller hela blanketten, dvs om två läkemedel för- skrivits på blanketten måste båda expedieras inte är legitimerad gäller receptskriv- minst en gång inom den angivna tiden.
ningsrätten endast patienter vid tjäns- testället under den tid utfärdaren har sina recept på ett säkert sätt, t ex om miss- bruksrisk föreligger, kan förskrivaren skri- va på receptet att det ska förvaras på ett ketten. Arbetsplatskod anges för att pa- visst namngivet apotek. Då får endast detta nen. Koderna ska placeras i rutan för förskrivarens uppgifter och anges med E-recept
både siffror och streckkod. Arbetsplats- Recept överförs numera i allt större ut- koden krävs för att patienten ska få för- sträckning elektroniskt, s k e-recept, till mån. Förskrivarkod krävs på alla recept apotek via Apotekens Service AB. För att få till människa för att receptet ska vara skicka e-recept ska det finnas ett skriftligt avtal med Apotekens Service AB, som regle-rar att överföringen sker på ett säkert och Det är viktigt att uppgifterna om förskri- korrekt sätt. E-recept kan även användas varen fylls i fullständigt och tydligt så att för ordination av narkotika och övriga sär- det apotek som lämnar ut läkemedlet vid ras elektroniskt hela giltighetstiden. Se även kapitlet Elektronisk recepthantering, s .
Namnteckningen kan inte kompletteras per telefon. Förskrivaren ansvarar med Skriftliga recept
sin namnteckning personligen för att re- Följande typer av fastställda receptblanket- Frivilliga uppgifter på ett recept
I recepthuvudet finns en förtryckt rad där särskilda upplysningar till apoteket kananges. När en patient ska påbörja en ny läkeme- 5. blankett för elektroniskt överförda delsbehandling kan det vara lämpligt att först pröva en mindre förpackning av det ny-insatta läkemedlet, s Dessa receptblanketter är obligatoriska. På Om förskrivaren vill att startförpackning varje receptblankett enligt punkt 1 och 2 Regelverket och IT-stöd 1387
kan två läkemedel förskrivas. Om endast Ett recept som överförts via fax får expe- ett läkemedel förskrivs ska läkemedelsut- dieras en gång och är giltigt i 1 månad från rymme 2 spärras med ett snedstreck.
utfärdandedatum. Ett originalrecept som är På receptblanketten för särskilda läke- märkt med ”Telefax” eller ”Fax” är inte giltigt medel kan endast ett läkemedel förskrivas.
för expedition. Dosrecept, som överförs via Förtryckt receptblankett får endast uppta fax, får avse flera utlämnanden under 1 år läkemedel som är godkända i Sverige eller om inte förskrivaren angivit en kortare tid.
beredning med rikslicens. Det får inte fin-nas förtryckta alternativ (t ex olika styrkor Telefonrecept
eller förpackningsstorlekar för ett visst lä- Telefonrecept ska användas mycket restrik- kemedel). Stämpel eller motsvarande får tivt och för särskilda läkemedel endast un- inte användas för att ange läkemedelsupp- dantagsvis, i brådskande fall eftersom de gifter. Om endast ett läkemedel är förtryckt innebär en ökad risk för fel och receptför- på receptblanketten kan det tomma utrym- falskningar. Vid inringning av ett recept met användas för att förskriva ytterligare ska förskrivaren lämna alla uppgifter som krävs för ett skriftligt recept. Den farma- inte användas om det förtryckta läkemedlet ceut som tar emot ett telefonrecept skriver På blanketten för särskilda läkemedel får teckningarna för förskrivarens godkännan- endast uppgifter om förskrivaren förtryckas de. Farmaceuten ska säkerställa receptut- Dosrecept används vid förskrivning av lä- kemedel till patient som får dosdispensera- Särskilda bestämmelser för telefonrecept Narkotika enligt förteckning II får endast Se i övrigt ovan vilka uppgifter som ska förskrivas i form av pulver, tabletter, kaps- lar, rektioler, depåplåster eller supposito-rier. Högst 5 avdelade doser får förskrivas Faxrecept
per telefon vid varje tillfälle. Tandläkare får Recept kan också överföras via fax. Det ska inte förskriva depåplåster, pulver eller mellan förskrivaren och det apotek som ska Av narkotika enligt förteckning IV–V får minsta förpackning, dock högst 30 avdelade mannen kan också göra en överenskommel- se med de apotek som finns inom huvudman- Telefonrecept får endast avse en expedi- nens ansvarsområde. Av överenskommelsen tion. Ett telefonrecept är giltigt 1 månad, ska det då framgå vilka förskrivare respekti- om inte förskrivaren angett att en kortare ve apotek som omfattas av överenskommel- giltighetstid ska gälla. Startförpackning sen. Överföringskvaliteten ska vara god så kan inte förskrivas på telefonrecept.
att förskrivar- och arbetsplatskod kan skan- dosrecept eller vid förskrivning av narkoti- Överenskommelsen ska omfatta krav på en ka enligt förteckning III, dvs kodein, trama- säker och korrekt överföring. I brådskande fall kan en muntlig överenskommelse görasmellan förskrivaren och det apotek som skalämna ut läkemedlen. Förskrivaren ska för- vissa sig om att receptet når avsett apotek Jourdos är läkemedel som vid behandlings- och att apotekspersonalen kan fastställa tillfället lämnas ut i ett mindre antal doser varifrån receptet överförts. Vid faxöverföring för att täcka patientens eller djurets behov ska den vanliga receptblanketten, recept- till dess att patienten eller djurägaren kan blanketten för djur eller för särskilda läke- medel användas. Orden ”Telefax” eller ”Fax” Förskrivare får endast lämna ut jourdos och namnet på mottagande apotek ska skri- av sådana läkemedel som förskrivaren har förskrivningsrätt för. Läkemedelsprov får 1388 Regelverket och IT-stöd
inte lämnas ut som jourdos. Tandläkare och skilt behov av kontinuitet där man bedömer tandhygienister får utöver jourdos även att patienten inte kan hantera läkemedel lämna ut hela förpackningar av godkända med olika namn och utseenden. På recept- läkemedel som innehåller natriumfluorid i blanketten finns en ruta där förskrivaren tabletter, tuggummi eller sugtabletter som profylax mot karies. Jourdos eller karies- får göras. Hela läkemedelskostnaden räk- profylax får endast lämnas ut som en del av behandlingen; man får inte sälja läkemed- Patienten kan också själv välja att inte byta ut ett läkemedel och betalar då pris- Jourdoser ska förpackas på lämpligt sätt skillnaden mellan det förskrivna läkemed- och märkas med patientens identitet, läke- let och det billigare alternativet. Om pa- medlets namn, styrka och dos samt de övriga tienten varken vill ha förskrivet läkemedel uppgifter som behövs för en säker hantering.
eller det billigaste alternativet kan apote- Jourdos till djur får vid behandlingstillfäl- ket byta till ett annat läkemedel inom utby- let även lämnas ut för en begränsad behand- tesgruppen men då betalar patienten hela lingsperiod med hänsyn till ändamålet med kostnaden själv utan läkemedelsförmån.
behandlingen och djurägarens möjlighet att Läkemedelsverket har beslutat att apote- hämta ut läkemedlet på apotek. Endast vid jourdos till ett flertal djur vid samma be- särskilt anpassats, t ex reumatikerförpack- handlingstillfälle får dock ersättning för di- ningar och kalenderförpackningar, utan pa- rekta läkemedelskostnader tas ut enligt fö- tientens samtycke. Narkotikaklassade läke- reskrifter från Statens jordbruksverk.
medel får endast bytas till exakt samma el-ler mindre förpackningsstorlek.
Utbyte av läkemedel
byte blir aktuellt. Apoteket är också skyl- Apotekspersonalen är skyldig att byta ut digt att upplysa om att patienten har rätt förskrivet läkemedel som expedieras inom att mot betalning av prisskillnaden få det läkemedelsförmånen om det finns ett billi- gare likvärdigt läkemedel, s k generisk sub- Se även kapitlet Läkemedelsförmånerna, stitution. Läkemedelsverket bestämmer vil- ka läkemedel som är likvärdiga och kan by- risk konkurrens och efterföljande avsnitt, tas ut mot varandra. En lista över läkeme- del som är medicinskt utbytbara finns påLäkemedelsverkets webbplats (). Tandvårds- och läkeme- Förskrivning av annat än läkemedel
Vid vissa sjukdomar kan även andra varor vilka förpackningar som är utbytbara mot än läkemedel förskrivas för att de ska ingå varandra och vilket läkemedel apoteket ska i läkemedelsförmånen, t ex förbrukningsar- tiklar och livsmedel för särskilda närings- Med likvärdiga läkemedel avses i regel lä- ändamål till barn. Livsmedel och förbruk- ningsartiklar kan förskrivas elektroniskt, ka och beredningsform i motsvarande för- per fax eller telefon. Förbrukningsartiklar packningsstorlek. Medicinskt likvärdiga lä- för stomiopererade och förbrukningsartik- kemedel kan ha olika produktnamn, tillsats- lar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medici- nen i produktresumén och bipacksedeln kan nering (t ex injektionssprutor, kanyler, test- skilja sig åt mellan original- och generika- material) ska förskrivas på hjälpmedels- preparat, se vidare kapitlet Godkännande av kort av behörig förskrivare. Arbetsplatskod ska anges på hjälpmedelskortet för att pa- Ett läkemedel får inte bytas ut om för- tienten ska få läkemedelsförmån. Koden skrivaren motsätter sig ett utbyte på medi- ska placeras i rutan för förskrivarens upp- cinska grunder, t ex allergi mot färg- eller gifter och anges med både siffror och streck- fyllnadsämnen eller för patienter med sär- Regelverket och IT-stöd 1389
Läkare, tandläkare och vissa sjuksköter- Tabell 1. Allmänfarliga sjukdomar
skor är behöriga att förskriva förbruknings- artiklar som behövs för stomi, för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll lingsområde. Sjuksköterskan ska vara an- ställd hos en vårdgivare. Verksamhetschefen utser på uppdrag av vårdgivaren de sjuk- sköterskor som ska få förskrivningsrätt och • Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) vilka förbrukningsartiklar de får förskriva. Livsmedel till barn under 16 år ska för- • Infektion med meticillinresistenta gula skrivas på Livsmedelsanvisning. Behörig att förskriva livsmedel är läkare med speci- • Infektion med pneumokocker med nedsatt uppehåller en tjänst i självständig ställ- • Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) ning vid enhet för medicin eller kirurgi allmänmedicin om läkaren har en tjänst • Tyfoidfeber• Virala hemorragiska febrar exklusive dengue- feber och sorkfeber (nephropathia epidemica) Licensföreskrifter
Läkemedel som inte är godkända i Sverige får lämnas ut från apotek först när Läkeme- ringen behöver kompletteras. Beviljad li- delsverket har beviljat särskilt försälj- cens avser en viss mängd av läkemedlet.
ningstillstånd till apoteket. Sådant till- stånd kallas licens. Ansökan om licens görs teksmarknaden förändrades förutsättning- av apoteket. Förskrivaren ska lämna en mo- arna för att hämta ut licensläkemedel. Tidi- tivering till Läkemedelsverket som styrker gare kunde en patient eller djurägare häm- behovet av läkemedlet. En enskild licens ta ut sitt licensläkemedel på alla apotek.
tillgodoser behovet av licensläkemedel för en enskild patient medan en generell licens tas ut på det apotek som fått licensen bevil- tillgodoser behovet av licensläkemedel för jad och på andra apotek inom samma kedja en klinik eller därmed likvärdig inrättning med samma ägare. Detta gäller både en- skild och generell licens. Det är därför vik- hovet av licensläkemedel för ett enskilt tigt att redan vid förskrivningstillfället dis- djur, enskild djurbesättning eller ett djur- inom vilken apotekskedja som han eller hon Läkemedelsverkets beslut om beviljad li- vill hämta ut sitt läkemedel på. Om möjligt cens meddelas apoteket. Förskrivaren får bör förskrivaren ange på receptet vilket ingen bekräftelse, men kontaktas av Läke- apotek som har licensen då detta underlät-tar vid kommande expeditioner.
Licensläkemedel omfattas av läkemedels- 1. Med behörig läkare jämställs här den som har förord- förmånen i samma utsträckning som övriga nande som överläkare eller biträdande överläkare på en tjänst som är avsedd att innehas av läkare med specialist- 1390 Regelverket och IT-stöd
Se också kapitlet När godkända läkeme- del saknas – licensförskrivning och extem- på dessa läkemedel får förskrivas för mer För eget bruk
Smittskyddsläkemedel
Om tandläkaren behöver läkemedel för eget Enligt smittskyddslagen ska läkemedel som bruk gäller samma regler som vid förskriv- förskrivits av läkare mot allmänfarlig sjuk- dom och som läkaren bedömer minskar ris-ken för smittspridning vara kostnadsfria för För egen praktik
patienten. Landstingen betalar hela kostna- Till sin praktik får tandläkare beställa de lä- den för dessa läkemedel. Kostnadsfriheten kemedel som behövs i yrkesutövningen. Be- gäller för personer som är bosatta i Sverige gränsningen för opioider (se Tabell 2, s ) enligt 2 kap 1–6 §§ socialförsäkringslagen, gäller även vid beställning till praktiken. personer som är försäkrade i andra EES-län- der eller Schweiz, personer som vistas i lan- tandläkare lämna ut (ej sälja) jourdos och det utan tillstånd (”papperslösa”) samt i vis- sa fall utländska sjömän. Migrationsverket betalar smittskyddsläkemedel till asylsö- kande. Förskrivande läkare ska skriva på re-ceptet att läkemedlet ska vara kostnadsfrittenligt smittskyddslagen. Tandhygienisters förskrivningsrätt
Legitimerade tandhygienister har rätt att i smittskyddslagen finns uppräknade i Ta- förskriva de läkemedel som Läkemedelsver- som får förskrivas till patient respektivepraktik framgår av T Tandläkares förskrivningsrätt
praktiken får tandhygienister dessutom re- Tandläkare får förskriva läkemedel för be- handling och förebyggande av sjukdomar ieller på tänderna eller på angränsande väv- Barnmorskors förskrivningsrätt
nader. För receptbelagda läkemedel är för-skrivningsrätten till patient begränsad en- Barnmorskor i offentlig eller enskild verk- samhet, som genomgått fortbildning ochuppfyller de krav som Socialstyrelsen före- 1. Läkemedel som ska appliceras lokalt i skriver, har rätt att förskriva vissa läkeme- munhålan och på angränsande vävnader.
del. Förskrivningsrätten omfattar de läke-medel som Läkemedelsverket bestämmer 2. Läkemedel för behandling och förebyg- VFS 2009:13). Läkemedel som får förskri- Förskrivningsrätten enligt punkt 1 och 2omfattar endast de läkemedelsgrupper som Sjuksköterskors förskrivningsrätt
Kompetenskrav för sjuksköterskor vid för- läkemedel och läkemedel för lokal använd- skrivning av läkemedel finns i Socialstyrel- ning får förskrivas för mer än en expedition.
Tandläkare får även förskriva och rekvirera skrivningsrätt krävs att utbildningskraven uppfyllts och att sjuksköterskan tjänstgör oral kirurgi (käkkirurgi) får förskriva läke- som får förskrivas av sjuksköterskor fram- Regelverket och IT-stöd 1391
Tabell 2. Tandläkares förskrivningsrätt enligt LVFS 2009:13
Huvudgrupp
Undergrupp/substans
Mun och svalg
Näsa och hals
Infektioner
Antibakteriella medel för systemiskt bruk Antimykotika för systemiskt bruk, exkl griseofulvin Virushämmande medel för systemiskt bruk Medel vid bakteriella och virala infektioner Lugnande
Smärta och muskelavslappnande
Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor Muskelavslappnande medel, centralt verkande Salicylsyraderivat, inklusive kombinationer 1392 Regelverket och IT-stöd
Tabell 2 forts. Tandläkares förskrivningsrätt enligt LVFS 2009:13
Huvudgrupp
Undergrupp/substans
Smärta och muskelavslappnande forts.
a. Till patient får endast ett av dessa opioidanalgetika förskrivas vid samma tillfälle i en mängd av högst 30 tablet- ter, kapslar eller suppositorier. Till praktiken får varje rekvisition innefatta högst 30 tabletter, kapslar, suppo-sitorier eller ampuller. Ingen begränsning av förpackningsstorlek gäller dock vid förskrivning av produkter innehållande tramadol (ATC-kod N02A X02).
Tabell 3. Godkända läkemedel som kan förskrivas av legitimerad tandhygienist enligt LVFS 2009:13,
ändrad LVFS 2011:14
Huvudgrupp
Godkända läkeme-
Godkända läkemedel
Anmärkning
del/läkemedel som
2013-03-25
beviljats rikslicens
(RL)

Förskrivning till patient
Duraphat tandkräm,Fludent Mint, Fludent Banan, Fludent Hallon, Fludent Citron,Fludent Lakrits, Fluorette Mint,Fluorette Pepparmint,Fluorette Cherry-mint,Natriumfluorid APL dentalgel (RL),Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL munhåle-lösning (RL), Regelverket och IT-stöd 1393
Tabell 3 forts. Godkända läkemedel som kan förskrivas av legitimerad tandhygienist enligt LVFS
Huvudgrupp
Godkända läkeme-
Godkända läkemedel
Anmärkning
del/läkemedel som be-
2013-03-25
viljats rikslicens (RL)
Förskrivning till patient forts.
Zyx apelsin & honung,Zyx citron,Zyx eukalyptus,Zyx mint Ibumetin,Ibuprofen, flera fabrikat,Ibuzin,Ipren,Nurofen Apelsin Magnecyl-koffein brus, Treo, Treo Citrus Pamol, Panodil, Panodil Brus, Panodil Zapp, Paracetamol, flera Paracut,Pinex,Pinex Cappuccino,Pinex Jordgubb Nicorette Inhalator, Nicorette FruktMint, Nicorette Mentolmint, Nicorette Microtab, Nicorette Mint, Nicorette Novum, Nicorette PepparMint, Nicotinell, Nicotinell Fruit, Nicotinell Lakrits, Nicotinell Mint, Nicotinell Peppermint, Nicotinell Tropisk Frukt,Nicovel Frukt,Nicovel Mint,NiQuitin, NiQuitin Clear,NiQuitin Mint,Zonnic Mint, Zonnic Pepparmint 1394 Regelverket och IT-stöd
Tabell 3 forts. Godkända läkemedel som kan förskrivas av legitimerad tandhygienist enligt LVFS
Huvudgrupp
Godkända läkeme-
Godkända läkemedel
Anmärkning
del/läkemedel som be-
2013-03-26
viljats rikslicens (RL)
Får rekvireras till praktik
Dentirol Fluor Smultron,Dentirol Fluor Spearmint,Dentirol Fluor Svartvinbär, Duraphat,Fludent Hallon, Fludent Citron,Fludent Mint, Fludent Banan, Fludent Lakrits,Fluorette Mint, Fluorette Pepparmint, Fluorette Cherry-Mint, Natriumfluorid APL dentalgel (RL),Saliversättningsmedel med natriumfluorid munhålelösning APL (RL), Septocaine, Septocaine Forte,Ubistesin, Ubistesin Forte,Xylocain kutan spray, Xylocain Dental Adrenalin,Xylocain viskös Tabell 4. Barnmorskors förskrivningsrätt enligt LVFS 2009:13, ändrad LVFS 2011:14
Huvudgrupp
Godkända läkemedel
Godkända läkemedel
2013-03-26

Förskrivning till patient
Cilest, Cilest 28,Desolett, Desolett 28,Eloine,Evra, Liofora,Femistad,Mercilon 28,Neovletta, Neovletta 28,Ortonett novum, Prionelle, Prionelle 28,Yasmin, Yasmin 28, Yasminelle, Yasminelle 28,Yaz, Zoely Regelverket och IT-stöd 1395
Tabell 4 forts. Barnmorskors förskrivningsrätt enligt LVFS 2009:13, ändrad LVFS 2011:14
Huvudgrupp
Godkända läkemedel
Godkända läkemedel
2013-03-26

Förskrivning till patient forts.
Trinordiol 28,Trionetta, Trionetta 28,Trinovum, Trinovum 28, Triregol Cerazette, Depo-Provera,Desogestrel, flera fabrikat,Exlutena, Gestrina, Mini-Pe, Nexplanon, Icke godkända läkemedel i form av extemporeberedning som utgör spermiedödande läkemedel för utvärtes bruk (Nonoxynol APL, vaginalgel 2%) Tabell 5. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt SOSFS 2001:16, ändrad 2011:1
Indikation
Godkända
Godkända läkemedel
Anmärkning
läkemedel
2013-03-26
1. Mun och svalg
Fludent Banan, Fludent Citron, Fludent Lakrits, Fludent Mint, Fluorette Pepparmint, Fluorette Cherry-Mint, Fluorette Mint 2. Mage och tarm
1396 Regelverket och IT-stöd
Tabell 5 forts. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt SOSFS 2001:16, ändrad 2011:1
Indikation
Godkända
Godkända läkemedel
Anmärkning
läkemedel
2013-03-26
2. Mage och tarm forts.
Paraffin flytande APLa,Paraffinemulsion APL Laktulos Apelsin Meda,Laktulos/Lactulose (flera fabrikat) Spolmask och springmask. Se avsnitt 9, Infektion. a. I SOSFS 2011:1 står det ATL (Apotekstillverkade läkemedel). Benämningen är numera APL och har konsekvent Regelverket och IT-stöd 1397
Tabell 5 forts. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt SOSFS 2001:16, ändrad 2011:1
Indikation
Godkända
Godkända läkemedel
Anmärkning
läkemedel
2013-03-26
3. Nutrition
4. Sårbehandling
5. Hudinfektioner
Lamisil Dermgel, Lamisil Singeldos,Terbinafin (flera fabrikat), Terbisil 1398 Regelverket och IT-stöd
Tabell 5 forts. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt SOSFS 2001:16, ändrad 2011:1
Indikation
Godkända
Godkända läkemedel
Anmärkning
läkemedel
2013-03-26
Elocon,Flutivate, Mometason Glenmark, Ovixan,Synalar 7. Ansikte, hårbotten
Regelverket och IT-stöd 1399
Tabell 5 forts. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt SOSFS 2001:16, ändrad 2011:1
Indikation
Godkända
Godkända läkemedel
Anmärkning
läkemedel
2013-03-27
8. Hud, övrigt
Karbasal,APL standardberedningar: Karbamid i – Decubal kräm, 2%, 5%, 10%,– Essex kräm, 2%, 10%, – Essex lotion, 2%, 5%, 10%, – Essex B kräm, 2%, 5%,– Locobase kräm, 2%, 5%, 10%,– Locobase lotion 2% Propylenglykol 20% i – Decubal kräm, – Essex kräm, – Essex B kräm,– Locobase kräm, – Locobase lotion – Decubal kräm, 2%, 5%,– Essex kräm, 2%, 5%, 10%,– Locobase kräm, 2%, 5%, – Mastixsalva, 5%,– Salicylsyreolja, 5%,– Salicylsyrevaselin, 2%, 5%, 10% ytliga kirurgiska in-grepp, t ex revision av bensår APL, Zinkpuder-vätska APL, Zink-paraffinpasta med 1% borsyra APL 1400 Regelverket och IT-stöd
Tabell 5 forts. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt SOSFS 2001:16, ändrad 2011:1
Indikation
Godkända
Godkända läkemedel
Anmärkning
läkemedel
2013-03-26
9. Infektion
Fenoximetylpenicillin EQL Pharma,Kåvepenin, Kåvepenin Frukt,Tikacillin 10. Urinvägar och könsorgan
11. Mödravård
12. Smärta
Brufen tabletter 200 mg, 400 mg, oral suspension 20 mg/ml, Burana 200 mg, 400 mg,Ibumax tabletter 200 mg, 400 mg,Ibumetin tabletter 200 mg, 400 mg,Ibuprofen (flera fabrikat) tabletter 200 mg, 400 mg, oral suspension 20 mg/ml, kapslar 400 mg, oral suspension 20 mg/ml, suppositorier 125 mg Regelverket och IT-stöd 1401
Tabell 5 forts. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt SOSFS 2001:16, ändrad 2011:1
Indikation
Godkända
Godkända läkemedel
Anmärkning
läkemedel
2013-03-26
12. Smärta forts.
Alvedon forte, Pamol, Panodil, Panodil Brus, Panodil Forte, Panodil Zapp, Paracut, Paracut Forte, Paracetamol (flera fabrikat),Pinex,Pinex Cappuccino,Pinex Jordgubb Dicuno,Eeze, Eezeneo, Voltaren, Voltaren T Burana 200 mg, 400 mg,Ibumax tabletter 200 mg, 400 mg, Ibumetin tabletter 200 mg, 400 mg, Ibuprofen (flera fabrikat) tabletter Ibuzin tabletter 400 mg,Ipren tabletter 200 mg, 400 mg, Pamol, Panodil, Panodil Brus, Panodil Forte, Panodil Zapp, Paracut, Paracut Forte, Paracetamol (flera fabrikat), Pinex 13. Öron-näsa-hals
1402 Regelverket och IT-stöd
Tabell 5 forts. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt SOSFS 2001:16, ändrad 2011:1
Indikation
Godkända
Godkända läkemedel
Anmärkning
läkemedel
2013-03-27
13. Öron-näsa-hals forts.
Desloratadin/Desloratadine (flera fabrikat) 14. Ögon
Desloratadin/Desloratadine (flera fabrikat) Regelverket och IT-stöd 1403
Tabell 5 forts. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt SOSFS 2001:16, ändrad 2011:1
Indikation
Godkända
Godkända läkemedel
Anmärkning
läkemedel
2013-03-27
14. Ögon forts.
Isopto-Plain, Lakrimont,Oculac, Oftagel, Sincon, Viscotears,APL standardberedningar: Metylcellulosa 0,5%, 1%, 2%,Oculentum simplex, Polyvinylalkohol 1,4%, 3%, 10% 15. Övrigt
Nicorette FruktMint, Nicorette Mint,Nicorette Mentolmint, Nicorette Novum,Nicorette PepparMint,Nicotinell, Nicotinell Fruit, Nicotinell Lakrits, Nicotinell Mint, Nicotinell Peppermint, Nicotinell Tropisk Frukt,Nicovel Mint, Nicovel Frukt,NiQuitin,NiQuitin Clear, NiQuitin Mint, Zonnic Mint, Zonnic Pepparmint a. Godkända läkemedel saknas (red. anmärkning) 1404 Regelverket och IT-stöd
Tabell 5 forts. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt SOSFS 2001:16, ändrad 2011:1
Indikation
Godkända
Godkända läkemedel
Anmärkning
läkemedel
2013-03-27
15. Övrigt forts.
Burana 200 mg, 400 mg,Ibumax tabletter 200 mg, 400 mg,Ibumetin tabletter 200 mg, 400 mg,Ibuprofen (flera fabrikat) tabletter 200 mg, 400 mg, oral suspension 20 mg/ml, Ibuzin 400 mg,Ipren tabletter 200 mg, 400 mg, kapslar 400 mg, oral suspension 20 mg/ml, suppositorier 125 mg Alvedon forte, Alvedon Novum,Pamol,Panodil, Panodil Brus, Panodil Forte, Panodil Zapp, Paracut, Paracut Forte,Paracetamol (flera fabrikat),Pinex,Pinex Cappuccino,Pinex Jordgubb natriumklorid för beredning av injektionsvätska

Source: http://www.lakemedelsboken.se/u21_rgv_recskrivregler_2013fm10_pdf/u21_rgv_recskrivregler_2013fm10.pdf

Unknown

A Call for An important correction from calcium, cannot sit or stand for at least 60 minutes, or are allergic to BONIVA or any of its ingredients. Nominations BONIVA can cause serious side effects including postmenopausal osteoporosis problems with the esophagus; low blood calcium; bone, joint, or muscle pain; severe jaw bone problems; and unusual thigh bone fractures. quar

Microsoft word - entwurf_pm_influenza_und_reise_bradt_mko.doc

LIGA.NRW, 30.6.2009 Die „Schweinegrippe“ und was Sie bei Reisen beachten sollten In den vergangenen Monaten hat sich das neue Grippevirus „Neue Influenza A / H1N1“, umgangssprachlich auch als „Schweinegrippe“ bezeichnet in vielen Ländern der Welt verbreitet. Auch in NRW gab es bereits eine Reihe von Infektionen, die zum Teil von Reiserückkehrern, insbesondere aus Nord

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf