Diari.esplai.org

d i a r i d e l a f u n d a c i ó c ata l a n a d e l ’ e s p l a i w w w . e s p l a i . o r g
4 l ’ e s p l a i
aMB la fita de cOnduir el nOu pla estratÈGic 2011-2015
es renova el patronat de la
fundació catalana de l’esplai
S’articula en comissions que reforcen la funció de govern de l’entitat a una important renovació del Patronat de la Fundació Catalana de l’Esplai. Amb l’elec-ció dels nous membres s’ha previst que cada dos anys es puguin reno-var el 50% dels membres elegibles. L’evolució de la composició del Pa-tronat en els quinze anys d’existèn-cia de la Fundació ha evolucionat en major diversitat generacional, equilibri quant a gènere i pluralitat pel que fa a l’origen i l’expertesa temàtica. El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual admi-nistra i representa d’acord amb la llei i els estatuts. És el res-ponsable en darrera instància de l’actuació de la Fundació, el compliment del pla estratègic i dels objectius i pressupostos es-tablerts anualment. el Patronat és el responsable en darrera instància de l’actuació de la Fundació comissió econòmica
dos anys es puguin senvolupat al projecte, en els seus rantir el flux d’informació entre plans d’actuació i el posiciona- ta comissió són supervisar l’ela- renovar el 50% dels mandats respectius. Per la seva els seus membres, supervisar el ment de la Fundació. Es reuneix boració del pressupost ordinari les noves incorporacions
comissió delegada
les comissions
del patronat
comissió de polítiques
renovació, il·lusió i compromís
president de la fundació catalana de l’esplai
Hem procedit a la renovació del patronat de la Fundació cata- lana de l’esplai. els eixos que han guiat la incorporació de les noves persones han girat entorn al manteniment de l’equilibri de composició pel que fa al gènere, l’increment dels membres comissió del bon govern
no vinculats a la gestió quotidiana de les entitats; complementar l’expertesa temàtica d’acord amb la missió i garantir la diversitat generacional. Pel damunt de tot, però, totes les persones són de consens i s’identifiquen amb el projecte de l’esplai amb el qual es comprometen des d’aquesta nova responsabilitat. em congratula poder expressar que els nous membres han acceptat la seva nova responsabilitat amb il·lusió i amb el compromís de con- duir el Pla estratègic 2011-2015. des d’aquestes planes, dono a tots i totes la més cordial benvinguda, alhora que agraeixo a les persones que n’han format part fins ara, la tasca que han dut a terme i la seva contribució al projecte. l’equilibri entre la continuïtat i la renovació és una de les claus de la maduresa i vitalitat de les organitzacions i ara, el nostre patronat n’ha donat un bon exemple.

Source: http://diari.esplai.org/arxiu/064/004.pdf

Microsoft word - alcoholic liver disease.docx

ALCOHOLIC LIVER DISEASE (ALD) Thuy Anh Le MD Mentor: Dr. Mario Chojkier 8/10/2010 EPIDEMIOLOGY • Costs of alcohol abuse are ~$185 billion/year – related to lost productivity and MVA. • Etoh accounts for 40% deaths from cirrhosis and >30% cases of HCC in US • Accounts for 50,000 deaths annually • ALD develops in female after shorter duration of drinking and lower daily alcohol intak

Immundiagn. praxisreport m�ller

Bopserwaldstraße 26 • D-70184 Stuttgart • Telefon 0711/16418-0 • Telefax 0711/16418-18 IMMUNDIAGNOSTIK PRAXISREPORT Was kann das Immunsystem gegen Krebs ausrichten? Immunmodulatorische Ansätze auf der Basis eines Immunprofils nicht jedoch die Erythrozyten der Frau. Siehatte also auf die inkompatiblen Spender-Antikörper gegen ein Antigen entwickelt,spielt. So haben

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf