0241_kds_nr_4_msds_nl

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
· 1.1 Productidentificatie
· Handelsnaam: KDS NR 4
· Artikelnummer: 0241
· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
· Gebruiksgebied

SU3 Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgevingSU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) · Toepassing van de stof / van de bereiding Alkalisch reinigingsmiddel
· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:

Nederland: Zep Industries B.V.
Vierlinghweg 30 / 4612 PN Bergen op Zoomtel: 0164-250100 / fax: 0164-266710
België: Zep Industries BVFrankrijklei 33, 2000 Antwerpentel: 02/3470117 / fax: 02/3471395 · Inlichtingengevende sector: Nederland: Afdeling klantenservice / België afdeling klantenservice
· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nederland: Nationaal Vergiften Informatie Centrum, Tel: 030 - 2748888(Uitsluitend bestemd voor behandelend arts bij accidentele vergiftiging)België: Antigifcentrum tel: 070245245 2 Identificatie van de gevaren
· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Corr. 1A H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. · Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voorbereidingen in de EG", laatste editie. · Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van deonderneming. · 2.2 Etiketteringselementen
· Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.
De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.
· Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
natriumhydroxide (EG No 215-185-5) · R-zinnen:
· S-zinnen:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsnaam: KDS NR 4
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
45
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. · Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:
Uitsluitend voor beroepsmatig gebruik.
Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
· 2.3 Andere gevaren
Het produkt bevat aantoonbaar geen organisch gebonden halogeenverbindingen (AOX), nitraten, zware metalenverbindingen. · Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels
· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen

· Gevaarlijke inhoudstoffen:
tetra natrium ethyleen diaminetetraacetaat - Na4 Xi R38-41 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315 Natrium lauryl ethoxy (2EO) sulfaat Xi R36/38 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 Xi R36/38 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314 C13 - Oxoalcohol + 8 mol ethyleen oxide Xn R22 Xi R41 Acute Tox. 3, H301 Eye Dam. 1, H318 · Aanvullende gegevens; Ingrediënten volgens detergentenrichtlijn EG 89/542:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16. niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Logen, Kleurstoffen 4 Eerstehulpmaatregelen
· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
· Na het inademen: Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Deskundige medische behandeling inschakelen.
· Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
· Na inslikken:

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.
Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.
· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsnaam: KDS NR 4
5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· 5.1 Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is. · 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 5.3 Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden. · 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Met veel water verdunnen.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (Zep Netosol, Zep Absosec, zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Neutralisatiemiddel gebruiken.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
7 Hantering en opslag
· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Koel en droog opslaan in goed afgesloten vaten.
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet gezamelijk bewaren met zuren.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Verpakking goed gesloten houden.
· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· 8.1 Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
1310-73-2 natriumhydroxide (1-5%)
GW (B) Korte termijn waarde: 2 mg/m³ · DNEL’s
64-02-8 tetra natrium ethyleen diaminetetraacetaat - Na4
Inhalatief DNEL Acute-systemic mg/m3 1310-73-2 natriumhydroxide
Inhalatief DNEL Long term local mg/m3 1 mg/m3 (consument) Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsnaam: KDS NR 4
· PNEC’s
64-02-8 tetra natrium ethyleen diaminetetraacetaat - Na4
PNEC Sewage treatment Plant mg/L 57 mg/L (-) · Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
· Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
· Handbescherming:

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. · Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerkenen verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van dehandschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
Handschoenen uit rubber
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
De vastgestelde penetratietijden volgens EN 374 Deel III werden niet onder de praktijkvoorwaarden bepaald. Er wordtbijgevolg een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50 % van de opgegeven penetratietijd.
· Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen: Handschoenen uit dikke stof
· Oogbescherming:

· Lichaamsbescherming: Loogbestendige beschermingskleding
9 Fysische en chemische eigenschappen
· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:

Vorm:
Kleur:
Volgens de technische documentatie · Reuk:
· Geurdrempelwaarde:
· pH-waarde bij 20°C:
· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsnaam: KDS NR 4
· Vlampunt:
· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):
· Ontstekingstemperatuur:
Ontbindingstemperatuur:
· Zelfonsteking:
Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. · Ontploffingsgevaar:
Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. · Ontploffingsgrenzen:
Onderste:
Bovenste:
· Dampspanning bij 20°C:
· Dichtheid bij 20°C:
· Relatieve dichtheid
· Dampdichtheid
· Verdampingssnelheid
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water:
· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
· Viscositeit
Dynamisch:
Kinematisch bij 20°C:
· Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel:
· 9.2 Overige informatie
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 10 Stabiliteit en reactiviteit
· 10.1 Reactiviteit
· 10.2 Chemische stabiliteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Sterk exothermische reactie met zuren.
· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologische informatie
· 11.1 Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit:

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
64-02-8 tetra natrium ethyleen diaminetetraacetaat - Na4
EC 50 / 48 h 140 mg/ltr (Daphnia magna (water flea)) EC 50 / 72 H >300 (Desmodesmus subspicatus) (mg/L) >1000 mg/ltr (Lepomis Macrochirus) 68585-34-2 Natrium lauryl ethoxy (2EO) sulfaat
> 2000 mg/kg (Rat)Method: OECD 402 18 mg/ltr (Daphnia magna (water flea)) 15 mg/ltr (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsnaam: KDS NR 4
1310-73-2 natriumhydroxide
69011-36-5 C13 - Oxoalcohol + 8 mol ethyleen oxide
200 - 2000 mg/kg (Rat)Literatuur waarde 1 - 10 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))Literatuurwaarde 3567-69-9 Dinatrium-4-hydroxy-3-[(4-sulphonatonaphthyl)azo] naphthalinsulfonat
· Primaire aandoening:
· op de huid: Bijtend effect op de huid en de slijmvliezen.
· aan het oog: Sterk bijtend effect.
· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
· Aanvullende toxicologische informatie:

Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voortoebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:BijtendBij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatie van de slokdarm en de maag. 12 Ecologische informatie
· 12.1 Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit:
68585-34-2 Natrium lauryl ethoxy (2EO) sulfaat
OECD test 301 E ± 95 (biodegredation in % after 10 days) 69011-36-5 C13 - Oxoalcohol + 8 mol ethyleen oxide
OECD test 301 A > 70 (biodegradation in % after 28 days) OECD test 301 B > 60 (biodegradation in % after 28 days) · 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Verdere informatie: Het produkt is biologisch afbreekbaar.
· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen.
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd inVerordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikkingvan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeksverzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
Tenside zijn in overeenstemming met de eisen van de RVO m.b.t. de wet aangaande was- en reinigingsmiddelen in doorsneevoor minstens 90% biologisch afbreekbaar.
Wegspoelen van grotere hoeveelheden in rioleringen of waterlopen kan tot een stijging van de pH-waarde leiden. Een hoge pH-waarde beschadigt in het water levende organismen. In de verdunning van de toepassingsconcentratie vermindert de pH-waardeaanzienlijk, zodat na het gebruik van het product het afvalwater dat in de riolering geraakt maar een gering gevaar vormt voorhet water.
· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsnaam: KDS NR 4
13 Instructies voor verwijdering
· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

· Europese afvalcatalogus
15 00 00 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHER- MENDE 15 01 00 verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval) · Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· 14.1 VN-nummer
· ADR, IMDG, IATA

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR

1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
(NATRIUMHYDROXIDE)
· IMDG, IATA
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE) · 14.3 Transportgevarenklasse(n)
· ADR
· klasse
· Etiket
· IMDG, IATA
· Class
· Label
· 14.4 Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA

· 14.5 Milieugevaren:
· Marine pollutant:

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
· Kemler-getal:
· EMS-nummer:
· Segregation groups
· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL
73/78 en de IBC-code
· Transport/verdere gegevens:
· ADR
· Beperkte hoeveelheden (LQ)

· Vervoerscategorie
· Tunnelbeperkingscode
· VN "Model Regulation":
UN1719, BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
(NATRIUMHYDROXIDE), 8, III
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsnaam: KDS NR 4
15 Regelgeving
· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
· Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.
De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.
· Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
natriumhydroxide (EG No 215-185-5) · R-zinnen:
· S-zinnen:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
45
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. · Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:
Uitsluitend voor beroepsmatig gebruik.
Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
· Nationale voorschriften:
· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Saneringsinspanning B
· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie vanprodukteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. · Relevante zinnen
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
R22
Schadelijk bij opname door de mond. R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
R38
· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Nederland: Afdeling laboratorium / België: Afdeling klanten service
· Contact-persoon: Nederland: Afdeling klantenservice / Belgie: Afdeling klantenservice
· Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goodsby Road)IMDG: International Maritime Code for Dangerous GoodsIATA: International Air Transport AssociationGHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of ChemicalsDNEL: Derived No-Effect Level (REACH)PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)LC50: Lethal concentration, 50 percentLD50: Lethal dose, 50 percent · * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

Source: http://www.zepindustries.eu/nl/pdf/msds/0241_KDS_NR_4_MSDS_NL.pdf

Company

New Jersey HIV/AIDS Planning Group Prescription Assistance Resource Directory September 2010 Prescription Assistance Programs Prescription Assistance Program Information Allergan Apothecon Astra Zeneca Aventis S.A. Bertek / Mylan Boehringer- Ingelheim Pharmaceuticals Braintree Bristol-Myers Squibb Cephalon Faulding Labs Free

Untitled

ONLINE FIRST Effect of Music-Based Multitask Training on Gait, Balance, and Fall Risk in Elderly People A Randomized Controlled Trial Andrea Trombetti, MD; Me´lany Hars, PhD; Franc¸ois R. Herrmann, MD, MPH;Reto W. Kressig, MD; Serge Ferrari, MD; Rene´ Rizzoli, MD Background: Falls occur mainly while walking or per- group. Balance and functional tests improved comparedforming concu

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf