Norway pharmacy online: Kjøp av viagra uten resept i Norge på nett.

Jeg har selv prøvd dette kamagra Det er billig og fungerer egentlig, jeg likte det) kjøp kamagra Ikke prøvd, men du kan eksperimentere med... Hvordan føler du deg, følsomhet etter konsumere piller?.

Microsoft word - r2254919.rtf

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 PULSAR KALKFREE 10X1 L-WEST
000000000000708656

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING
Productinformatie
Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.
2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Advies over het gevaar voor mensen en voor het milieu

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Chemische omschrijving

Gevaarlijke bestanddelen
Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie 16.
4. EERSTEHULPMAATREGELEN
: Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in geval van twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen. Buiten de gevaarlijke zone brengen. Een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 PULSAR KALKFREE 10X1 L-WEST
000000000000708656
: In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen na een : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Langdurig met zeep en veel water afwassen. Onmiddellijke medische behandeling is noodzakelijk, omdat onbehandelde huidaantasting langzaam en moeilijk te genezen wonden veroorzaakt. : Onbeschadigd oog beschermen. Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Zeer kleine spatjes in de ogen kunnen ongeneeslijke weefselschade toebrengen en blindheid veroorzaken. Als voorzorgsmaatregel de ogen spoelen met water. Ogen blijven spoelen tijdens vervoer naar het ziekenhuis. Contactlenzen uitnemen. Tijdens spoelen ogen goed open houden. : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. Geen melk of alcoholhoudende dranken geven. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen.
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
: Blusmiddelen aan de plaatselijke omstandigheden en de : Voorkom het aflopen van bluswater naar de riool of het : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen, het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.
6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen. Personeel naar veilige plaatsen evacueren. : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. : Met loog, kalk of ammonia neutraliseren. Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 PULSAR KALKFREE 10X1 L-WEST
000000000000708656

7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering
: Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraag 8. Tijdens het werken niet eten, drinken en roken. De fles in een metalen lekbak plaatsen om morsen te voorkomen. : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. : Gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats bewaren. Geopende blikken zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele verpakking. : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
Bestanddelen met op de werkplek te controleren grenswaarden
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 PULSAR KALKFREE 10X1 L-WEST
000000000000708656
Persoonlijke beschermingsmiddelen
: In geval van dampvorming adembescherming met een : Polyvinylalcohol of nitril-butyl-rubber handschoenen De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU Richtlijn 89/689/EEC en de Europesche Norm En 374, die daarop is gebaseerd. Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken. : Oogspoelfles met zuiver water Goed gesloten veiligheidsbril Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen. : ondoordringbare kleding De keuze van de persoonlijke beschermingsmiddelen is afhankelijk van de hoeveelheid en de concentratie van de gevaarlijke chemische stoffen op de werkplek. : Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Voorkomen

Veiligheidsgegevens

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 PULSAR KALKFREE 10X1 L-WEST
000000000000708656
Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
: Uiterst corrosief en vernietigend voor het weefsel. : Kan onherstelbare schade aan de ogen veroorzaken.
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Verdere gegevens over de milieuaspecten
: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
: Afval niet naar de riolering laten aflopen.Vijvers , waterlopen en sloten niet verontreinigen met gebruikt verpakkingsmateriaal.Restanten en niet-herbruikbare oplossingen aanbieden aan een vergunninghoudende afvalinzamelaar. : Het achtergebleven restant uitgieten. Verwijderen als ongebruikte product. Lege verpakkingen niet hergebruiken. 200129 Overeenkomstig de Europesche afvalstoffenlijst, de afvalstofnummers zijn niet kenmerkend voor de stof, maar voor de toepassing. Het afvalstofnummer moet worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de betrokken (milieu) autoriteiten.
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 PULSAR KALKFREE 10X1 L-WEST
000000000000708656

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen
1999/45/EG
Symbo(o)l(en)
C
Gevaarlijke bestanddelen die moeten vermeld worden op het etiket:
R-zin(nen)
R34

S-zin(nen)
S 1/2
: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 PULSAR KALKFREE 10X1 L-WEST
000000000000708656
Nationale wetgeving
Richtlijn 96/82/EG is niet van toepassing
16. OVERIGE INFORMATIE
De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

Verdere informatie
De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procede wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. Verbindings person : Productontwikkeling / productveiligheid

Source: http://www.wellnessproducten.be/write/files/producten/vf_5796.pdf

10 nat exec news november 07

NZFGW National Executive News November 2007 P O Box 31 734, Milford 0741, North Shore City, New Zealand Wearing the White Ribbon Charlene Lutes, National President, At our North Shore Branch meeting in November, we were reminded that White Ribbon Day (International Day to End Violence Against Women) is approac

Odpcat2014-@1@_layout

ODPcat2014-@1@_Layout 1 11/02/14 14:38 Pagina 21 Terra Santa e Giordania 13-22 maggio 5° giorno - Petra 9° giorno - Gerusalemme/Masada/Ein Gedi/Wadi 23 luglio - 1 agosto Intera giornata dedicata alla visita della città na- el Kelt/Gerusalemme batea, dichiarata patrimonio del ’Umanità dal-Al mattino, partenza per Masada. Salita in funivia 4-13 novembre l’Unesco. Di

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf