Microsoft word - pascminimeet2011results.doc

Peterhead ASC 31st Mini Meet
Peterhead Swimming Pool – 11th June 2011 Event 101 Boys 8 Year Olds 50 Metre Freestyle


Event 102 Girls 8 Year Olds 50 Metre Freestyle


Event 103 Girls 9 Year Olds 50 Metre Freestyle


Event 104 Boys 9 Year Olds 50 Metre Freestyle


Event 105 Boys 10 Year Olds 50 Metre Freestyle

___________________________________________________________________________________________________________ Peterhead ASC 31st Mini Meet
Peterhead Swimming Pool – 11th June 2011 Event 106 Girls 10 Year Olds 50 Metre Freestyle


Event 107 Boys 11 Year Olds 50 Metre Freestyle


Event 108 Girls 11 Year Olds 50 Metre Freestyle


Event 109 Boys 8 Year Olds 50 Metre Breaststroke

___________________________________________________________________________________________________________ Peterhead ASC 31st Mini Meet
Peterhead Swimming Pool – 11th June 2011 Event 110 Girls 8 Year Olds 50 Metre Breaststroke


Event 111 Boys 9 Year Olds 50 Metre Breaststroke


Event 112 Girls 9 Year Olds 50 Metre Breaststroke


Event 113 Boys 10 Year Olds 50 Metre Breaststroke

Incomplete stroke cycle other than one pul fol owed by one kick
Event 114 Girls 10 Year Olds 50 Metre Breaststroke

___________________________________________________________________________________________________________ Peterhead ASC 31st Mini Meet
Peterhead Swimming Pool – 11th June 2011 Incomplete stroke cycle other than one pul fol owed by one kick
Event 115 Boys 11 Year Olds 50 Metre Breaststroke


Event 116 Girls 11 Year Olds 50 Metre Breaststroke


Event 118 Girls 8-9 4 x 25 Metre Freestyle Relay


Event 119 Boys 10-11 4 x 25 Metre Freestyle Relay

___________________________________________________________________________________________________________ Peterhead ASC 31st Mini Meet
Peterhead Swimming Pool – 11th June 2011 Event 120 Girls 10-11 4 x 25 Metre Freestyle Relay


Event 201 Girls 8 Year Olds 25 Metre Butterfly


Event 203 Girls 9 Year Olds 50 Metre Butterfly


Event 204 Boys 9 Year Olds 50 Metre Butterfly


Event 205 Girls 10 Year Olds 50 Metre Butterfly

___________________________________________________________________________________________________________ Peterhead ASC 31st Mini Meet
Peterhead Swimming Pool – 11th June 2011 Event 206 Boys 10 Year Olds 50 Metre Butterfly


Event 207 Girls 11 Year Olds 50 Metre Butterfly


Event 208 Boys 11 Year Olds 50 Metre Butterfly


Event 209 Girls 8 Year Olds 50 Metre Backstroke


Event 210 Boys 8 Year Olds 50 Metre Backstroke


Event 211 Girls 9 Year Olds 50 Metre Backstroke

___________________________________________________________________________________________________________ Peterhead ASC 31st Mini Meet
Peterhead Swimming Pool – 11th June 2011 Event 212 Boys 9 Year Olds 50 Metre Backstroke


Event 213 Girls 10 Year Olds 50 Metre Backstroke


Event 214 Boys 10 Year Olds 50 Metre Backstroke


Event 215 Girls 11 Year Olds 50 Metre Backstroke

___________________________________________________________________________________________________________ Peterhead ASC 31st Mini Meet
Peterhead Swimming Pool – 11th June 2011
Event 216 Boys 11 Year Olds 50 Metre Backstroke


Event 217 Girls 8-9 4 x 25 Metre Medley Relay


Event 219 Girls 10-11 4 x 25 Metre Medley Relay


Event 220 Boys 10-11 4 x 25 Metre Medley Relay

___________________________________________________________________________________________________________

Source: http://www.swimscotland.co.uk/meets11/peterheadmini2011/PASCMiniMeet2011Results.pdf

Microsoft word - raporti i trepces ne ang me komente1.doc

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVA ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM/KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA/OFFICE OF THE AUDITOR Doc. No: 2113.2-2008-08 AUDIT REPORT OF FINANCIAL REPORTING AND ASSET MANAGEMENT OF TREPÇA COMPLEX – STAN TERG MINE FOR PERIOD JANUARY- JUNE 2008 Prishtina, November 2008 Adresa: Gazmend Zajmi 59-10.000 Prishtinë-Kos

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf