demens kan utfordres!

Demens kan utfordres!
• Pasient - pårørende – ikke lenger aksepterer • For å utelukke årsaker som kan behandles• Behandling –> riktig behandling –> trygg • Forverrende faktorer:medisiner, interaksjoner, • 87% - kronisk tretthet, sinne og depresjon(Rabins, • Pårørendes stress er viktig utløsende faktor for bruk av hjemmebaserte tjenester og institusjon • Søvnforstyrrelser, hal usinasjoner og følelsesmessige tegn på depresjon hos den syke med demens gir mest stress for pårørende(Donaldsonet al 1998) Forekomst av demens i Norge 2004
Prevalens
> 65 000
Insidens
10 000/år
65 år+
AlzheimerD+VaskulærD+LewyBodyD
Hjemme : Instit.
I sykehjem
75-80% (alvorlig grad>50%)
Kostnader
15 milliarder/år
• Flere eldre med kreftsykdom og flere med • Antallet med demens øker til 130 000 personer i løpet av de neste 30-40 årene (Ref. HOD 2005-06, kap 6.3).
• I årene framover: nye grupper eldre - flere med fremmedkulturell bakgrunn, flere med kroniske sykdommer, psykisk utviklingshemming, rusbruk og psykiske lidelser. • En langvarig og irreversibel tilstand • Forårsaket av ulike årsaker i hjernen • Sviktende hukommelse især for nyere data • Svikt i dømmekraft, planlegging, tenkning Det dreier seg om en kombinasjon av flere • Arv – med kromosome feil ( 1,14,21 )-mindre en 1 % • Apolipoprotein : personer med APOE e4 utsatt, men arvelig • Høye kolesterolverdier gjennom livet Årsaker til Adferds- og psykologiske forstyrrelser • Fysisk årsak: smerte, infeksjon, brudd • Aktivitet: ny omsorgsperson, påkledning, • Vrangforestillinger om tyveri; redsel, • APSD er meget vanlig hos moderat til alvorlig demente • Dette er en fysisk, emosjonell og økonomisk utfordring • Det er vitenskapelig bevist at AD pasienter med APSD har en dårligere prognose, en raskere sykdomsprogresjon, økt stress hos omsorgsgiveren tidlig overføring til institusjonsplass og utbredt bruk av psykofarmaka • Symptomene blir verre ved sykdomsforløpet og utgjør en • Symptomatisk legemiddel behandling av • Randomiserte, kontrollerte studier viser at flere ulike behandlingsprinsipper bedrer pasientenes funksjon forbigående og bremser forverring av symptomer.
• Kan redusere Adferds- og psykologiske Uro, vandring
• Finnes ingen kur for Alzheimers sykdom eller noen av • Ikke mulig å stoppe avleiringen av betaamyloid.
• Demens er progredierende. • Effekten av legemiddelbehandling kan være vanskelig å • Den umiddelbare effekten kan måles som bedring av symptomer, men virkningen kan også være stabilisering • I klinisk praksis kan man ved hjelp av ulike tester og spørreskjemaer måle bedring og stabilisering.
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:1641-2 Effekt av legemidler mot demens
K Engedal A Brækhus L Gjerstad
Figur 1 Vanlig progrediering av Alzheimers
sykdom i relasjon til skåre på Mini Mental
Status-test. Kurve a representerer en tenkt
behandling som stopper progredieringen av
sykdommen, kurve b en behandling som initialt
bedrer symptomene og fører til redusert
forverring (dagens behandling)

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:1641-2 Effekt av legemidler mot
demens

For mild til moderat demens: Exelon, Remenyl, Aricept. Det er ikke mulig å vite hvem vil respondere, før vi ha har gitt medisinen i 3- 6 måneder.
Ingen bevis at medisinering ikke er kost effektiv.
• Prøv ikke-farmakologiske tiltak først • Behandling avsluttes hvis ingen bedring • Pårørende informeres om fordeler og ulemper • Citalopram ( Cipramil ) og Sertralin ( Zoloft ) • Tillegg av andre antidepressiva, Mianserin • Hvert individ må vurderes ” case by case ”• Kartlegging/ årsak / utløsende faktorer• Tilstrekkelig søvn• Godkjente medisiner i korte perioder• Ebixa og Citalopram for aggresjon og symptomer • Sjeldent: kortvarig bruk av godkjent antipsykotisk medikasjon i lav dose ved sterk indikasjon Management of agitation and aggression in AD- Ballard et al, May 2009 sikkerhetsprofilen til Ebixa® er det god grunn for å bruke Ebixa® som førstevalg Ballard C, Sorensen S, Aarsland D, European Neurological Review, 2008;3(1)23–26
• Individuell biografi • Kommunikasjon med pårørende• Fysisk sykdom• Depresjon• Smerter eller annet ubehag• Bivirkninger av medisiner• Psykososiale faktorer• Fysiske omgivelser • Etablere kontakt mel om pårørende, lege og • Diskuter adferd i forsøk på å forstå • Diskuter hjelpetiltak som hjemmesykepleie, støttekontakt, plass på dagsenter, institusjonsplass • Kartlegg funksjonsevner, boligforhold, • Personer med demens kjører dårligere • Noen ganger riktig å orientere, andre ganger å • Obs på følelser som angst, ensomhet Lærebok demens- Knut Engedal og Per K Haugen • Utbytte av å delta i aktiviteter som trim, • Bedrer sosial fungering, uro og trivsel Seven signposts for a "brain healthy" lifestyle
Keep your brain active: Hold deg mentalt aktiv Be physical y active: Hold deg fysisk aktiv Manage your blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, and weight Participate in social activities: Hold deg sosialt aktiv Avoid tobacco smoke and drink alcohol only in moderation ”State of the art” strategier
• Effektiv bruk av tilgjengelige medisiner: for å forsinke symptom utvikling og sykdomsrelaterte adferds og psykiatriske symptomer • Identifiser andre riskofaktorer, spes. vaskulære (hjertekar) og • Behandle angst og depresjon• Reduser ny risko : leve sunn livsstil: oppfordre til psykisk, mental og • Vurder preserverte evner og stimuler emosjonell styrke• Pasient rådgivning– forbedre funksjon og kvalitet i livet• Pårørende veiledning – forbedre emosjonell helse og kvalitet for • Unngå ulykker• OBS: Polyfarmasi, interaksjoner og andre sykdommer i forløpet

Source: http://www.schizofrenidagene.no/foredrag/Publikumsforedrag.pdf

Doi:10.1016/j.beproc.2004.08.019

Behavioural Processes 68 (2005) 279–282Look what the cat dragged in: do parasites contribute to Western Ecological Research Center, United States Geological Survey, c/o Marine Science Institute, University of California, Received 21 August 2004; accepted 21 August 2004 Keywords: Toxoplasma gondii ; Cats; Rats; Culture; PersonalityIf human culture emerges from the modal personalityOth

Microsoft word - 130521_esa_draeger-prize.docx

Press release ESA Dräger Prize in Anaesthesia and Intensive Care Medicine awarded for sepsis research Lübeck – The 2013 ESA Dräger Prize in Anaesthesia and Intensive Care Medicine has been awarded to a work group headed by Dr. Jaimin M. Patel, School of Clinical & Experimental Medicine at the University of Birmingham, United Kingdom. The European Society of Anes

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf