Pszichiater.eu

H i r d e t é s
Új távlatok az affektív kórképek
kezelésében
Dr. Kecskés István
Óbudai Egészségügyi Centrum, Budapest
Az elmúlt évtizedekben számos alkalommal figyelhettük meg,hogy bizonyos lassúbb felszívódást,egyenletesebb vérszintet és egyszerûbb,napi egyszeri ada- 91
gyógyszereket az eredeti indikációhoz képest teljesen más javallattal is golást tesz lehetôvé. Az egyenletes vérszinttel az egyenletesen biztosított terápiás kipróbálnak, s némelyikük az új indikációs területen sikeresebbnek is bi- hatás mellett elkerülhetôk azok a gyógyszerszint-kiugrások, amelyek mellett a zonyult. Példa erre a vérnyomáscsökkentônek indult és potencianövelô szerként mellékhatások gyakrabban jelentkeznek. Az egyszeri adagolás lényegesen javítja sikeres sildenafil és a dohányzásról leszoktató szerbôl sikeres antidepresszívummá a betegek együttmûködését, ami pszichiátriai betegségekrôl lévén szó egyébként elôlépett bupropion. Ennél azért gyakrabban fordul elô, hogy egy szer javallati is különösen alacsony fokú. Mindezen elônyök mellett a kvetiapin XR megtartot- köre az eredeti indikációban szereplô betegségekhez hasonló, azokkal nagymér- ta hatékonyságát, így törzskönyvezték a szkizofrénia kezelésére.
tékben azonos biokémiai alapokon nyugvó betegségekkel bôvül. Erre talán az A típusos antipszichotikumok általában eredményesen csökkentik a mániás tüne- antidepresszívumok csoportja a legjobb példa, amelyet még mindig antidepresz- teket, használatuknak inkább kedvezôtlen mellékhatásprofiljuk szab határt. Fôleg szívumoknak hívunk, annak ellenére, hogy számos más pszichiátriai betegségben akut disztóniák, illetve izommerevség miatt gyakran antiparkinson szer- (kényszerbetegség, pánikbetegség, generalizált szorongásos betegség stb.) is rel is ki kell egészíteni a kezelést, illetve a dózist csökkenteni kell. A haloperidolhoz hatásosak. A legutóbbi ilyen gyógyszercsoport az antipszichotikumok csoportja.
hasonlóan a kvetiapin, illetve az újabb vizsgálatok szerint a Seroquel XR napi Az ide tartozó szereket elôször a szkizofrénia terápiájában találták hatásosnak, de 400–800 mg dózisban hatásosabbnak bizonyult a placebónál a bipoláris betegség az újabb fejlesztésû (atípusos vagy második generációs) antipszichotikumok akut mániás tüneteinek csökkentésében, már a negyedik naptól. Mindeközben ext- a vizsgálatok szerint egyre szélesebb körben bizonyulnak hatásosnak, elsôsorban rapiramidális mellékhatás alig volt észlelhetô, a betegek jól tolerálták a kezelést.2 a hangulati és szorongásos betegségek körében. E gyógyszercsoport tagjai, a Már a szkizofréniavizsgálatokban is feltûnt, hogy a kvetiapin a típusos anti- mindegyikre jellemzô, a dopamin- és szerotoninrendszerre gyakorolt hatásokon pszichotikumokhoz képest specifikus hatást fejt ki a szerotoninrendszerre. Ez a túl, nagy különbségeket mutatnak a biokémiai hatások (receptorkötôdés) tekinte- hatása nemcsak a típusos antipszichotikumokéhoz képest jelentôs, hanem akár tében, emiatt rendszeres szakmai viták folynak arról, hogy mi legyen a csoport más atípusos antipszichotikumhoz képest is szignifikánsan erôteljesebben javítja elnevezése, illetve egyáltalán mely szerek tartoznak ebbe a csoportba. Mindezek, a hangulati-szorongásos tüneteket. A risperidonnal összehasonlítva szignifikánsan valamint az „antipszichotikum” kifejezés stigmatizáló volta miatt (egy beteg vagy jobban csökkentette a depressziós tüneteket mérô HAM-D skála pontszámait.16 egy tájékozatlanabb kolléga nem biztos, hogy érti, miért van szüksége antipszi- Ezen eredmények alapján további pszichiátriai betegségek irányában indítottak chotikumra egy depressziós betegnek), szerencsésebb lenne egy új, a szélesebb vizsgálatokat, s a kvetiapint mind bipoláris, mind unipoláris hangulatzavarban indikációhoz illô kifejezés használata.
Az elôbb említett indikációbôvülésre a legjobb példa a kvetiapin, illetve a kve- A felsorolt vizsgálatok adatai alapján az USA gyógyszer-felügyeleti hatósága tiapin elnyújtott felszabadulású (extended release, XR) formája, melyek jelenleg a (FDA) kiterjesztette a kvetiapin és a kvetiapin XR indikációs körét a bipoláris pszichiátriai betegségek legszélesebb körében bizonyítottan hatásos atípusos betegség terápiájára is. Erre késôbb több európai országban, köztük hazánkban is sor került (az indikációkat lásd az 1. táblázatban).
Természetesen elôször a kvetiapint is mint antipszichotikumot törzskönyvezték.
A bipoláris betegség depressziós, illetve kevert fázisában a betegek lényegesen A vizsgálatok szerint a placebóhoz képest szignifikánsan csökkentette a szkizo- hosszabb idôt töltenek el, mint a mániás fázisban, ezért különösen fontos ennek a frénia pozitív és negatív tüneteit.1 További vizsgálatokban a standard terápiának fázisnak a sikeres kezelése. Az akut depressziós fázisban vizsgálva tekinthetô haloperidollal azonos hatásúnak bizonyult a szkizofrénia pozitív tüne- a kvetiapin XR 300 mg/nap dózisban már egy hét után szignifikánsan csök- teit illetôen. Pár fontos területen azonban lényegesen többet nyújt, mint a hagyo- kentette a depresszió tüneteit a placebóhoz képest.3 Tekintettel arra, hogy a bipolá- mányos antipszichotikus terápia. Az egyik, hogy a szkizofrénia negatív tüneteit ris betegségnek mind a mániás, mind a depressziós fázisában hatásos- (érzelmi elsivárosodás, eltompultság stb.) a kvetiapin a haloperidolnál szignifikán- nak bizonyult, vizsgálatokat végeztek annak felmérésére, hogy krónikus adagolás san jobban csökkenti, illetve ritkábban lép fel mellette szkizofrénia utáni depresz- esetén a kvetiapin csökkenteni tudja-e az új epizódok kialakulásának valószínûsé- szió. Ez igen fontos elôrelépés, ugyanis a szkizofrén betegek társadalomba való gét. A szokásos hangulatstabilizáló terápia (lítium vagy valproát) kvetiapinnal való visszailleszkedésének egyik legnagyobb gátja a negatív tünetek perzisztálása, így kiegészítése egy 104 hétig tartó követéses vizsgálat adatai szerint szignifikánsan ezek kiküszöbölése a betegek életminôségét, a mindennapi életbe való visszail- csökkentette a bipoláris betegek visszaeséseinek számát.4 Fázisprofilaktikumként a leszkedésük esélyét nagymértékben javítja.
kvetiapin önmagában is hatásosabbnak bizonyult a placebónál, 74%-kal csökkent- A szakirodalom nem teljesen egységes abban, hogy a szkizofrén betegeknél talált ve az újabb epizód fellépésének valószínûségét.13 A bipoláris betegség egyik legne- kognitív károsodások/eltérések mennyire a betegség és mennyire a terápia követ-kezményei, az azonban egyértelmû, hogy ezek az eltérések a betegek rehabilitáció-ját nagymértékben akadályozzák. Igen lényeges hatása ezért a kvetiapinnak, hogy 1. táblázat. A Seroquel filmtabletta és a Seroquel XR retard tabletta
alkalmazásakor az ilyen tünetek is csökkennek, ami nem tapasztalható például haloperidol-terápia mellett.15 A Seroquel a konvencionális antipszichotikumokmásik, a rehabilitációt jelentôsen nehezítô mellékhatását, az extrapiramidális mel- lékhatásokat (pl. izommerevség) sok esetben (pl. haloperidolról való váltáskor) még • Mániás epizódok kezelése, a mérsékelttôl a súlyos állapotokig javítja is, és alkalmazása mellett többnyire elkerülhetô az olyan, potenciálisan befo- • Bipoláris megbetegedés depressziós fázisainak kezelése lyásolhatatlan mellékhatások jelentkezése is, mint például a szkizofrén betegek stig- • Újabb mániás, depressziós vagy kevert epizódok kialakulásának matizációját is erôsítô tardív diszkinézia (akaratlan mozgások).
A gyógyszer továbbfejlesztése során megszületett a kvetiapin XR, amely (az azóta gyors hatásúnak, azaz kvetiapin IR-nek nevezett alapgyógyszerhez képest) A megjelenést az AstraZeneca Kft. támogatta
H i r d e t é s
hezebben kezelhetô formája, a spontán fellépô vagy hibás terápia (antidepresszív Annual International Review of Bipolar Disorders Conference, Koppenhága, monoterápia) hatására kialakuló rapid ciklusú forma kvetiapin-terápia mellett jelen- tôs javulást mutatott.5 A bipoláris betegség az esetek nagyobbik részében valami- 4. Vieta E, Eggens I, Persson I, Paulsson B, Brecher M. Efficacy and safety of
féle addikcióval is együtt jár, ami tovább nehezíti a kezelést. A kvetiapin drog- (ko- quetiapin in combination with lithium or divalproex as maintenance treat- kain-) addikcióval szövôdött bipoláris betegségben monoterápiában is a tünetek ment for bipolar disorder. Poster presented at the 3rd Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders, Delhi, 2008. január 27-28 A kvetiapin XR nemcsak a bipoláris, hanem az unipoláris depresszió akut 5. Ghaemi SN, Golldberg JF, Ko JY, et al. Quetiapine treatment of rapid cycling
bipolar disorder: an open progressive study. Bipolar Disord 2003;5(Suppl 1):73 depressziós fázisában is hatásosnak bizonyult,7 s a placebóhoz képest már 50 6. Nejtek VA, Brown ES, Perantic D, et al. Quetiapin improved mood and
mg/nap dózisban, a 4. naptól szignifikánsan javította a depressziós tüneteket.
reduces drug cravings in bipolar, cocaine-dependent patients. Abstract I-76, Aktív komparátorral, a kettôs hatású duloxetinnel és placebóval összehasonlítva a 41st NCDEU Annual Meeting, Phoenix, Arizona, 2001. május 28–31 kvetiapin XR 150 és 300 mg-os napi dózisban a placebónál szignifikánsan jobban 7. Weisler R, Joyce M, McGill L, Lazarus A, Schollin M, Brech M. Double-
csökkentette a depresszió tüneteit, hasonlóan a duloxetinhez, de a kedvezô hatá- blind study of once-daily extended release quetiapine fumarate (quetiapine sa már hamarabb (a 8. naptól) megnyilvánult, mint a duloxetiné.14 XR) as monotherapy for major depressive disorder. Poster presented at the Idôskorban a depresszió felismerése nehezebb, a betegség gyakran jelentkezik 26th Congress of the Collegium Internationale Neuro- pszeudodemencia formájában, s ez tévdiagnózishoz vezethet, a felismert depresz- Psychopharmacologicum, München, 2008. július 13–17 szió kezelése pedig az idôs betegek mellékhatások iránti fokozott érzékenysége 8. Katila H, Mezhebovsky I, Mulroy A, Berggren L, Datto C, Eriksson H,
miatt nehéz. A kvetiapin XR 65 év feletti major depressziós betegek tüneteit már Olausson B. Efficacy and tolerability of once-daily extended release quetiapine az elsô héten csökkentette, és szignifikánsan jobbnak bizonyult a placebónál.8 Ha fumarate (quetiapine XR) monotherapy in elderly patients with major depres- a depresszió szorongással szövôdik, gyakran igényelnek a betegek szorongásoldó sive disorder (MDD). Poster presented at the 8th International Forum on vagy altató kiegészítô terápiát. A kvetiapin XR szorongásos depresszióban már Mood and Anxiety Disorders, Bécs, 2008. november 12–14 150 mg/nap adagban mind a depressziós tüneteket, mind a szorongást és az 9. Demyttenaere K, Thase ME, Earley W, Åstrom M, Eriksson H. Once-daily
alvást szignifikánsan javította a placebóhoz képest.9 extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) monotherapy in major Az antidepresszívumok folyamatos fejlôdése ellenére a terápiarezisztencia problé- depressive disorder (MDD): analysis in a subgroup of patients with anxious mája napjainkra sem szûnt meg. A legutolsó, önmagában nem kielégítôen hatásos depression. Poster presented at the 8th International Forum on Mood andAnxiety Disorders, Bécs, 2008. november 12–14 antidepresszív kezeléshez hozzáadva, napi 300 mg kvetiapin XR hatására az egyéb- 10. El-Khalili N, Joyce M, Atkinson S, Buynak R, Datto C, Lindgren P, Eriksson
ként terápiarezisztens depressziós betegek állapota is szignifikánsan javult.10 A Sero- H, Brecher M. Adjunctive extended-release quetiapine fumarate (quetiapine quel XR nemcsak az unipoláris depresszió akut depressziós fázisában hatásos, hanem XR) in patients with major depressive disorder and inadequate antidepressant krónikus adagolás mellett hatékonyan csökkenti az újabb depressziós fázis fellépé- response. Poster presented at the 161st Annual Meeting of the American sének valószínûségét is. Hasonlóan a bipoláris betegségben szerzett tapasztalatok- Psychiatric Association, Washington, DC, 2008. május 3–8 hoz, unipoláris depresszió esetén is szignifikánsan kevesebben estek vissza Seroquel 11. Datto C, Lam RW, Lepola U, Sweitzer D, Eriksson H, Brecher M. Double-
XR fázisprofilaktikus terápia mellett, mint placebo szedése során.11 blind study of extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) A szorongásos depresszióban tapasztalt kedvezô hatás alapján a szorongásos monotherapy for maintenance treatment of major depressive disorder (MDD).
betegségek kezelése terén is elkezdôdtek a vizsgálatok a kvetiapin XR-rel. A szo- Poster presented at the 161st Annual Meeting of the American Psychiatric rongás egyik krónikus, igen gyakori, de napjainkban még erôsen aluldiagnoszti- Association, Washington, DC, 2008. május 3–8 zált formája, a generalizált szorongás szindróma (GAD) elleni hatását is vizsgál- 12. Merideth C, Cutler A, Nejber A, She F, Eriksson H. Efficacy and tolerability
ták, s napi 150 mg kvetiapin XR már a 8. hétre szignifikánsan csökkentette a bete- of extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) monotherapy in the treatment of generalised anxiety disorder (GAD). Poster presented at the 21st A fenti vizsgálatok alapján kimondható, hogy a kvetiapin, illetve a kvetiapin XR Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Barcelona, a pszichiátriai betegségek széles körében hatásosnak bizonyult.
2008. augusztus 30–szeptember 3
13. Weisler RH, Nolen WA, Neijber A, Hellqvist A, Paulsson B. Quetiapine or
lithium versus placebo for maintenance treatment of bipolar I disorder after
Irodalom:
stabilization on quetiapine. Poster presented at the 60th Institute on 1. Kahn RS, Schulz SC, et al. Efficacy and Tolerability of Once-Daily
Psychiatric Services Congress, Chicago, 2008. október 2–5 Extended Release Quetiapine Fumarate in Acute Schizophrenia: A 14. Montgomery S, Cutler A, Lazarus A, Schollin M, Brecher M. Extended
Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. J Clin Psych release quetiapine fumarate (quetiapine XR) monotherapy in the treatment of patients with major depressive disorder (MDD). Poster presented at the 16th 2. Cutler A, Datto C, Nordenhem A, Minkwitz, Dettore B, Acevedo L, Darko
European Congress of Psychiatry, Nizza, 2008. április 5–9 D. Effectiveness of the extended release formulation of quetiapine as 15. Purdon SE, Malla A, Labelle A, Lit W. Neuropsychological change in
monotherapy for the treatment of acute bipolar mania. Poster presented at the patients with schizophrenia after treatment with quetiapine or haloperidol.
8th Annual International Review of Bipolar Disorders Conference, J Psychiatry Neurosci 2001;26(2):137–149 16. Mullen JA, Sajatovic M, Sweitzer D. Efficacy of quetiapine and risperidone
3. Suppes T, Datto C, Minkwitz M, Nordenhem A, Walker C, Darko D.
against depressive symptoms in outpatients with psychotic disorders. Poster Effectiveness of the extended release formulation of quetiapine as monothera- presented at the 38th Annual Meeting of the American College of py for the treatment of acute bipolar depression. Poster presented at the 8th Neuropsychopharmacology, Acapulco, 1999. december 12–16 A megjelenést az AstraZeneca Kft. támogatta

Source: http://pszichiater.eu/dokument/affektiv_korkepek.pdf

Untitled

Eine Aktivierung der Sehrinde auchbei geschlossenen Augen, die auf eineTrance erreicht wird, um alternative Vor-stellungen zur alltäglichen WirklichkeitUmkehr der Informationsverarbeitung. verändert und in die Alltagswirklichkeitwieder so implementiert, dass dies zu ei-ner adaptiven Verhaltensregulation führt. entiert sich der Mensch als visuelles We-nur subjektiv unterscheidet (Bongart

Microsoft word - dl04 cancel e-day licence _final_.doc

10 Sin Ming Drive Singapore 575701 Tel: 1800-CALL LTA (1800-2255 582) Fax: (65) 6553 5329 APPLICATION TO CANCEL E-DAY LICENCE FOR OFF-PEAK/WEEKEND CAR You may take 5 minutes to complete this form. You will need the following information to fill in the form: 1. The vehicle registration number; 2. The current e-Day Licence(s) usage date(s), if available (not applicable to undated e-Day Lic

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf