Optend.nl

inGeZonden Brieven
Hans van der linde
in de zaal zat en geen verweer had”. Dat artikel “Niet de zieke mens staat voorop ven én voorbereid was op een interactie- Praktijk van maart 2008 waarin huisarts ve sessie, zoals ook aangekondigd in de Hans van der Linde wordt geïnterviewd.
get de farmaceutische industrie uitgeeft gisseerd, zonder een enkele gelegenheid Pfizer heeft in 2007 8,08 miljard dollar tingsverkeer met weinig respect voor het publiek. De belofte van interactie is op missie uitgegeven, rapport ‘The 2007 EU gemiste kans.
krijg je als hulpverlener zicht op welke industrial R&D investment Scoreboard’ blijkt dat Pfizer de grootste R&D-inves- gesteld is met de balans van geven en ne- men tussen de verschillende generaties.
Contextuele geneeskunde
Met belangstelling las ik het artikel over grondhouding van de hulpverlener is contextuele geneeskunde van Els van bij uitstek een rol die de huisarts, als De uitspraak dat “de belangrijkste door- Thiel in het maartnummer van Huisarts gezinsarts, kan helpen de verschillende braken te danken zijn aan universiteiten in Praktijk.
In Friesland worden de laatste vier jaar onjuist beeld. Van de 284 nieuwe genees- groepen huisartsen nageschoold in de Verenigde Staten zijn geïntroduceerd, is per, contextueel therapeut, die na zijn als signaal en vorm van loyaliteit). Dit heeft bij Nagy. Deze groepen bijgeschool- inzicht kan de patiënt en zijn/haar gezin woordelijk voor 3,2% en de academische de huisartsen blijven vaak als intervisie- wereld en andere non profit-organisaties groepje bestaan.
huisartsenpraktijk. Deze poh-er gaat dan werkwijze van de huisarts, in plaats van arteriële hypertensie), varenicline (stop- den, suïcides en miskramen maar ook lijn, waarin mijns inziens nog onvol- sildenafil (Revatio®) zijn weesgeneesmid- Ook in de supervisie van de huisarts zou 48 huisarts in praktijk | mei 2008
u kunt op deze brieven en de inhoud van Huisarts in Praktijk reageren via het emailadres van de redactie: [email protected] Centrale verwerking
van herhaalrecepten
Praktijk houdt collega Nievaart een plei- huisarts en contextueel therapeut in dooi voor het laten verlopen van herhaal- receptuur via een centrale apotheek. “De zorgketen wordt korter”, aldus collega Nievaart en “de toegevoegde waarde van uurtarief AnW-zorg
om zijn kennis en tijd te leveren voor het gesteld, dat deze wijze van medicatiever- collega Nievaart er zelf financieel beter van te worden. Ik ben zo vrij, dit alles deze wijze te profileren. Rancune jegens gens het toen vigerende tarief “de dien- zelf –misschien niet nu, dan wel tezij- de weekenddiensten pro deo deden”.
duele patiënt van medicijnen voorzien.
nertijd- financieel beter van te worden? In ieder geval zal de farmaceutische zorg Van onze praktijkpopulatie is 99 procent minister besloot het huidige tarief toe te gens het artikel in Huisarts in Praktijk, staan. Dit tarief is weliswaar 75% van het is er geregeld ad hoc overleg en zijn wij volgens de notulen officieel besloten dat 11 van het Besluit Geneesmiddelenwet”. ter, dat “de zaak ter verdere beoordeling male controle mogelijk op interacties en 67 euro. Dat lijkt mij een zeer terechte winst is voor ons zorgsysteem. Ik roep in op, dit nieuwe fenomeen heel kritisch te jaar, d.w.z. 32 miljoen euro totaal. Dat kost dus iedere Nederlander huisarts in praktijk | mei 2008 4

Source: http://www.optend.nl/upload/Huisarts%20in%20prakt%20mei%202008.pdf

forms.ishib.org

PREVALENCE OF DRUG RESISTANCE AND ASSOCIATED MUTATIONSIN HIV-POSITIVE PUERTO RICANS: SEX VARIATIONSIntroduction: A cross sectional study wasLuis A. Cubano, PhD; Lycely del C. Sepu´lveda-Torres, PhD;Greychan Sosa, BS; Nawal Boukli, PhD; Rafaela Robles, EdD; Jose´ W. evolution of HIV-1 infection in Puerto Rico byRodriguez, PhD; Lourdes Guzma´n, MT; Eddy Rı´os-Olivares, PhDmonitoring the e

anlc.it

Influenza aviaria: FAQ 1. Che cos’è l’influenza aviaria? L’influenza aviaria è una malattia infettiva dei volatili domestici e selvatici. È causata da virus della famiglia Orthomyxoviridae , genere Orthomyxovirus di cui si conoscono tre tipi differenti: A, B e C. Al tipo A appartengono i virus influenzali degli animali (tra cui quello della influenza aviaria) e dell’uomo, mentre i vi

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf