Norway.gr

Dr. philos. Ole Martin Høystad er professor i kulturstudier (cultural studies) ved Syddansk
Universitet (University of Southern Denmark) i Odense og ved Telemark University College i
Bø i Norge. Hans Hjertets kulturhistorie. Fra antikken til vår tid (Oslo 2003) er oversatt til
bl.a. tysk, engelsk, spansk, dansk, serbisk og koreansk. I alt er det inngått avtale om
oversettelse til 16 språk, hvorav den greske oversettelsen er den siste i rekken.
Prof. Høystad har bakgrunn i litteraturvitenskap og filosofi og har i en årrekke arbeidet
tverrfaglig med kulturstudier og kulturhistorie. Han har særlig fordypet seg i naturtematikken
og forskjellige menneskeoppfatninger slik som de kommer til uttrykk i kunst og kultur. Han
har skrevet en rekke artikler og bøker om litterære, filosofiske og kulturhistoriske emner og
gitt ut bøkene Odin i Juvikfolke: Olav Duuns språk og menneskesyn (Oslo 1987), Det
menneskelige og naturen: Innføring i filosofisk antropologi
(Oslo 1994), Per Højholts
poetiske Praksis
(Oslo 1998). Dessuten har han sammen med nordiske kolleger skrevet den
første grunnboken i cultural studies i Skandinavia, nemlig Anne Scott Sørensen et al.: Nye
kulturstudier: Teorier og temaer
(Tiderne Skifter: København 2010).
Den greske oversettelsen av Hjertets kulturhistorie står i en særstilling, da hjerteoppfatningen
i klassisk gresk kultur utgjør et sentralt kapittel i boken. Her spiller utviklingen fra det
homeriske mennesket til det platonske en viktig rolle, for denne utviklingen reflekterer en
utvikling som har skjedd i de fleste høykulturer, der indre kroppsorganer – og da særlig hjertet
– fra å være noe objektivt av kjøtt og blod, blir omformet til noe psykisk eller mentalt. Denne
utviklingen er særlig spennende når det gjelder det homeriske mennesket, som ikke hadde
bare ett ”hjerte”, men flere, dvs. forskjellige ord for kraftsentra i brystregionen som vi i
moderne europeiske språk oversetter med hjerte, nemlig ker, etor, kradie/kardia, som hos
Platon alle underordnes den fornuftige psyche. Men denne spenningen mellom det kroppslige
og mentale består hos moderne europeere. Denne spenningen utgjør også den røde tråden i
Hjertets kulturhistorie, som redegjør for hvordan hjertet snart blir oppfattet som kroppslig
substans (noe som sier merkbart ifra, og hjertepumpe), snart som et symptom (på skam,
medlidenhet m.m.) og snart som symbol (på kjærlighet, følelser og samvittighet m.m.). Dette
samspillet gjør hjertet kort og godt til billede på hva et menneske er. Dette forklarer også
hvorfor alle appellerer til hjertet, fra reklamen med sin Valentinfeiring m.m. til politiske og
religiøse fundamentalister. Men like fullt er hjertet i stand til å bygge broer på tvers av alle
kulturelle, politiske og religiøse grenser, fordi det snakker fritt og spontant fra hjerte til hjerte.
I gresk kultur er den såkalte hesykasmen i seg selv et uttrykk for dette grensesprengende
hjertespråket. Hesykasmen er den særlige hjertelæren i den ortodokse kirken, en hjertelære
som ikke bare er en lære om veien til Gud via indre kontemplasjon, men som historisk
representerer en bro mellom østlig mystisismen, sufismen særlig, og vestlig religiøsitet.
Derfor har den greske oversettelsen fått et eget kapittel om nettopp denne hesykasmen.
Det bemerkelsesverdige ved den greske antikken er at den utviklet et antropologisk system
(ikke minst via retorikken) som stadig er gyldig og anvendelig for å forstå det sammensatte
moderne mennesket. I bokens avslutningskapittel har forfatteren således brukt de greske
termene for å sette hjertets lidenskaper (pathos) på en filosofisk formel i form av et
firedimensjonalt menneske bestående av soma, psyche, nous og pneuma, dimensjoner som
blir holdt i balanse av samspillet mellom kjærligheten/eros til logos og medlidenhet
(enpathos/sympathos) med andre mennesker.

Source: http://www.norway.gr/PageFiles/422759/CV%20Ole%20M%20H%C3%B8ystad.pdf

C:/documents and settings/soma/my documents/resume/soma_cv/soma_resume_new.dvi

My research interest is in computer vision, image processing and pattern recognition. I have worked onillumination-invariant object representation and matching, shape indexing for matching and retrieval,2D face recognition, 3D face and object matching, fingerprint classification and related problems. PhD in Electrical and Computer Engineering, University of Maryland, College Park. August 2004

Dataline no. 23.pmd

dataline A bi-monthly digest of global and domestic industry trends and developments. Published bythe Trade and Industry Information Center, Department of Trade and Industry  Manila, PhilippinesTel. (632) 895.3611  Fax (632) 895.6487  To subscribe, email: [email protected]Online: http://www.dti.gov.ph In this issue Business Alert Inside DTI S/Domingo designat

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf