074speer.qxd

(az osteoporosis bázisterápiája)Speer Gábor dr.
Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest z osteoporosis legfontosabb szövõdménye, amely egyben a gyógyszervizsgálatok legfõbb tárgya is, A postmenopauzális osteoporosis kezelésében
a csonttörések elõfordulása, illetõleg ennek a leggyakrabban alkalmazott szerek
mérséklése. A három leggyakrabban elõforduló, osteo- csigolyát érintõ törést megelõzõ szerepe
porosis okozta törés az alkart, a csigolyákat és a csípõt a különbözõ klinikofarmakológiai
érinti. Számos adat utal arra, hogy mind a kalcium, mind vizsgálatok alapján, kizárólag kalcium és/vagy
a D vitamin önmagában is alkalmas a csontvesztés mér- D vitamin szupplementáció mellett
séklésére (így megelõzésre is), azaz a BMD emelésére azosteoporosisban szenvedõk esetében. Például, a Cochrane Gyógyszernév
vertebralis
adatbázis adatai szerint a kalcium pótlása lumbaris gerinc törésmegelõzõ hatás
esetében 1,66, a csípõn 1,6, míg a distalis radiuson mérve 1,91%-al növeli a BMD-t. Azonban, az osteoporotikus tö- rések megelõzésére – bár ellentmondó adatok is akad- nak – kizárólag együttesen alkalmasak (1-3).
Speciális eset a steroid indukálta osteoporosis kezelé- se. A hosszú távú steroid-kezelés nagy valószínûséggelosteoporosishoz vezet. Adatok alapján úgy tûnik, hogy (Forrás: Delmas P. D.: Treatment of postmenopausalosteoporosis. Lancet 359:2018-26, 2002) 1000 mg kalcium és 4–500 IU D vitamin-kezelés a kis-dózisú (15 mg prednisolone naponta) steroid-kezelésBMD csökkentõ hatását ki tudja védeni, bár törési adatoknincsenek (4).
rizikót csökkentõ szerepét illeti a legtöbbet idézett vizs- Ugyan mind a kalcium, mind a D vitamin táplálékkal gálat egy francia, 3270 idõs (átlagéletkor 84 év!), otthon- való megfelelõ szintjének biztosítása ugyanolyan hatá- ban élõ nõ bevonásával zajlott (Decaylos study). A bete- sos, mint a kiegészítõ kezelés (szupplementáció), a hazai gek három éven át napi 1200 mg kalciumot és 800 IU D és a nemzetközi adatok arra utalnak, hogy mindkettõ ese- vitamint vagy placebót kaptak. A harmadik év végére a tében (olykor jelentõs) pótlásra van szükség! Ráadásul, csípõ és az összes nem csigolyatörések száma 29 illetve minden antiporotikum az evidenciákon alapuló orvoslás- 24%-kal csökkent. Egy másik, dán vizsgálatban 9605, nak megfelelõ vizsgálta során (placebo kontrollált, mul- nem otthonban élõ, de szintén idõs populációt követve ticentrikus vizsgálatok), a placebo és a kezelt csoport – napi 1000 mg kalcium és 800 IU D vitamin-kezelés szig- ab ovo – egyaránt kalcium és D vitamin kiegészítõ keze- nifikánsan (27%-kal) csökkentette a törések számát. Ezt lésben is részesül, napi 500-1000 mg elemi kalcium és két, jóval fiatalabb résztvevõkkel zárult vizsgálatban is 400-800 IU D vitamin formájában. Azaz, bármely vizs- megerõsítették. Ellentmondó eredmények is születtek: gált szer hatása – azaz a publikált vizsgálatok eredmé- így, egy holland, 2578 nõt kezelõ vizsgálatban a magas nyei (törési prevenció és BMD növelés) – megfelelõ kal- (de pontosan nem ellenõrzött!) kalciumbevitel mellé na- cium és D vitamin ellátottság/hatás mellett értelmezett, pi 400 IU D vitamin-pótlást adtak, melynek során nem nem kizárólag önmagában (lásd táblázat)! mérséklõdött a törési rizikó. A szekunder prevenciós Ami a kalcium és D vitamin együttes adásának törési RECORD vizsgálatban, 5292, 70 év feletti, már törésen átesett, osteoporotikus alanyok napi 1000 mg kalcium rápiája (5). Tekintve a hazai táplálkozási szokásokat, ezt mellett 800 IU D vitaminpótlásban vagy placebó kezelés- a mennyiséget csak kiegészítõ kezeléssel tudjuk elérni, ben részesültek. A kezelés nem eredményezett szignifi- azaz betegeink igen nagy valószínûséggel szupplementá- káns törési rizikó csökkenést a kezelt csoportokban, azonban a vizsgálat értéket jelentõsen megkérdõjelezi, Ugyanakkor, az mindenképpen állítható, hogy az hogy a betegeknek csupán 60%-a szedte a vizsgálati sze- osteoporotikus betegek kezelése során a kalcium- és D vitaminpótlás ha nem is elégséges, de feltétlenül szüksé- A kalcium- és D vitaminkezelés hatásosságát megkér- ges feltététele az ellátásnak. Ez már csak abból is követ- dõjelezõ vizsgálati eredmények abból is adódhatnak, kezik, hogy – ahogyan azt a bevezetõben említettem – hogy különbözõ módon mérték fel a vizsgálatban részt mindkettõ már önmagában is BMD fokozó hatással ren- vevõ betegek napi kalcium és D vitaminbevitelét illetve delkezik, illetõleg a különbözõ elsõ vonalbeli osteoporo- eltérõ kalcium készítményekkel történtek a szupplemen- sis kezelésében alkalmazott készítmények megfelelõ, tációk. Mindezek vezethetnek arra, hogy nem mindig le- evidenciákon alapuló klinikofarmakológiai vizsgálatai és hetett valós a napi kalcium és D vitaminbevitel illetve azok interpretációja mindkettõ szupplementációja mellett pótlás. Ismert, hogy a hagyományos kalcium-karbonát zajlanak, azaz hatásaik is csak így értelmezhetõek.
nem minden esetben biztosítja a megfelelõ szérum kalci- Az elõzõekben ismertetett adatok mindenképpen arra umszintet. Ennek az az oka, hogy a kalcium-karbonát utalnak, hogy a kalcium és a D vitamin megfelelõ szup- bélbõl történõ felszívódásához feltétlenül szükséges a plementációja az osteoporotikus betegek kezelésének bá- megfelelõ gyomorsav tartalom, továbbá, felszívódása zisterápiáját kell, hogy képezze.
jobban függ a beteg ösztrogén statuszától és a D vitaminmegfelelõ szintjétõl. Mindezek hiánya jellemzõ az idõ-sebb populációra. A kalcium citrát formája viszont mind- ezektõl függetlenül szívódik fel, ezért mondható el, hogya kalcium-citrát biohasznosulása – azaz, az a mennyiség, 1. Lilliu H., Pamphile R., Chapuy M-C. et al.: Calcium-vitamin ami eljut a gyógyszerbõl a keringésbe – 2,5-szer több, D3 supplementation is cost-effective in hip fractures preven- Bár nem rendelkezünk egyértelmû, megcáfolhatatlan 2. Francis R.M.: Calcium, vitamin D and involutional osteo- adatokkal arról, hogy a kalcium mellett a nativ D vitamin porosis. Curr Opin Clin Metab Care 9:13-17, 2006 pótlása együttesen alkalmas az osteoporosis okozta töré- 3. Delmas P.D.: Treatment of postmenopausal osteoporosis.
Lancet 359:2018-26, 2002 sek primer és szekunder csökkentésére, azonban a fent 4. Lafage-Proust M.H., Boudignon B., Thomas T.: Glucocorti- említett – de egyéb, más – vizsgálatok eredményeibõl is coid-induced osteoporosis: pathophysiological data and recent arra lehet következtetni, hogy a napi minimum 1200 mg treatments. Joint Bone Spine 70:109-118, 2003 kalcium- és 800 IU D vitaminbevitel az a hatásos meny- 5. Rodríguez-Martínez M.A., García-Cohen E.C.: Role of Ca2+ nyiség, mely nemcsak a BMD növelésével, hanem a tö- and vitamin D in the prevention and treatment of osteoporosis.
rési rizikó csökkentése révén is az osteoporosis báziste-

Source: http://www.mrt-os.hu/upload/mrtos/document/20063074.pdf

visualis.be

Toshiba Toshiba Portege R400-103 - Core Duo U2500 / 1.2 GHz ULV - Centrino Duo - RAM 2 GB - HDD 80 GB - GMA 950 - cellular mdm - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR - TPM - fingerprint reader - Vista Ultimate - 12.1" Widescreen TFT 1280 x 800 ( WXGA ) Created to harness the innovation in the Microsoft Windows Vista operating system, the Portg R400 is an exquisite n

Doi:10.1016/j.psyneuen.2004.02.003

Psychoneuroendocrinology (2004) 29, 1341–1344Effects of PhD examination stress onallopregnanolone and cortisol plasma levels andperipheral benzodiazepine receptor densityHal A. Droogleever Fortuyna, Frank van Broekhovena,*, Paul N. Spanb,Torbjo¨mc, Frans G. Zitmana,1, Robbert J. VerkesaaUnit for Clinical Psychopharmacology and Neuropsychiatry, 331 Department of Psychiatry,University Medical

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf