Morlan.org.uk

Morlan Aberystwyth
Canlyniadau / Results 1.5.2013

CYSTADLAETHAU LLWYFAN / STAGE COMPETITIONS
UNAWD I BLANT BLYNYDDOEDD 5 & 6 / SOLO FOR YEARS 5 & 6

Rhys Tanant Morgan & Enfys Morris (cydradd ail / joint second) Soffi Morgan Williams / Sara ap Robert John / Rhianedd Owen (cydradd bedwerydd / joint fourth)
LLEFARU UNIGOL I BLANT BLYNYDDOEDD 4 & IAU / RECITATION FOR
YEARS 4 & UNDER

UNAWD I BLANT BLYNYDDOEDD 4 & IAU / SOLO FOR YEARS 4 & UNDER
Llyr Ifan Eurig / Megan Williams (cydradd gyntaf / joint first)
LLEFARU UNIGOL I BLANT BLYNYDDOEDD 5 & 6 / RECITATION FOR YEARS 4
& UNDER
Angelina Burghat / Elin Williams (cydradd drydydd / joint third) CYSTADLEUAETH SGEN TI DALENT DAN 16 OED / TALENT COMPETITION
FOR THE UNDER 16s
Beca Williams / Nicole Michael-Pugh (cydradd gyntaf / joint first) Edith Smith / Tom Kendall (cydradd ail / joint second) Rhianedd & Madeline / Clwb Alawon Bach (cydradd drydydd / joint third)
BWYTA BISGEDI SIOCLED HEB DDEFNYDDIO’R DWYLO / EATING BISCUITS
WITHOUT USING THE HANDS
1.

ENSEMBLE LLEISIOL (3-8 AELOD) / VOICE ENSEMBLE (3-8 MEMBERS)
Parti Pantycelyn / Parti Cantre’r Gwaelod (cydradd gyntaf / joint first) Parti Cyd 2 / Parti Cyd 1 (cydradd drydydd / joint third)
ENSEMBLE OFFERYNNOL (3-8 AELOD) / INSTRUMENTAL ENSEMBLE (3-8
MEMBERS)
1.

CYSTADLEUAETH I BÂR / COMPETITION FOR A PAIR
Siwan Fflur & Gwern Prysor / Sophie M. Williams & Sara John / Rhiannedd & Madeline / Elinor Mathias & Elliw Jobbins / Lecsi & Seren (cydradd drydydd / joint third)
UNAWD DROS 18 OED / SOLO FOR THE OVER 18s
Marianne Powell / Martin Jones / Heledd Llwyd (cydradd drydydd / joint third)
SGETSH DROS 16 / SKETCH FOR THE OVER 16s
1.
Dana Edwards & Deian Creunant / Elin, Siwan, Megan & Steffan (cydradd gyntaf / joint first)
CYSTADLEUAETH SGEN TI DALENT DROS 16 / TALENT COMPETITION FOR
THE OVER 16s

DEUAWD 12-26 OED / DUET FOR 12-26 YEAR OLDS
1.
CÔR (UNRHYW NIFER O LEISIAU) / CHOIR (ANY NUMBER OF VOICES)
Côr Pantycelyn / Côr Meibion Aberystwyth (cydradd ail / joint second)
CYSTADLAETHAU GWAITH CARTREF / HOMEWORK
COMPETITIONS
TREFNIANT BLODAU YN DYLUNIO UNRHYW BENNILL I BLANT / FLOWER

ARRANGEMENT DEPICTING A CHILDREN’S POEM
Anne Worthington / Brenda Williams-Jones / Tegwen Morris (cydradd drydydd / joint third)
ERTHYGL PAPUR BRO I DDYSGWYR. UNRHYW DESTUN / ARTICLE FOR A
PAPUR BRO FOR WELSH LEARNERS. ANY THEME
Neb yn cystadlu

ERTHYGL PAPUR BRO. UNRHYW DESTUN / ARTICLE FOR A PAPUR BRO. ANY
Heather Williams & Sara Down-Roberts, Aberystwyth
LIMRIG I GYNNWYS LLINELL BENODOL / LIMERICK

FFOTOGRAFF (OED CYNRADD). THEMA: ABERYSTWYTH / PHOTOGRAPH
(PRIMARY AGE). THEME: ABERYSTWYTH
1.

FFOTOGRAFF (OED UWCHRADD). THEMA: ABERYSTWYTH / PHOTOGRAPH
(SECONDARY AGE). THEME: ABERYSTWYTH

FFOTOGRAFF (OEDOLION). THEMA: ABERYSTWYTH / PHOTOGRAPH
(ADULTS). THEME: ABERYSTWYTH

FFOTO & CHAPSIWN CYMRAEG. THEMA: CYMREICTOD / PHOTO AND
WELSH CAPTION. THEME: WELSHNESS
DARN O GELF GAN UNIGOLYN MEWN YSGOL GYNRADD. THEMA: DATHLU /
PIECE OF ART BY AN INDIVIDUAL IN A PRIMARY SCHOOL
Soffia Elin Nicholas / Caitlin Mia Davies / Ella Jane Rees (cydradd ail / joint second)
DARN O GELF GAN UNIGOLYN MEWN YSGOL UWCHRADD / PIECE OF ART
BY AN INDIVIDUAL IN A SECONDARY SCHOOL
Neb yn cystadlu
DARN O GELF GAN OEDOLYN. THEMA: AGORED / PIECE OF ART BY AN
ADULT. THEME: OPEN
Kim James-Williams / Dilys Morgan (cydradd gyntaf / joint first)
DARN O LENYDDIAETH (OED CYNRADD). TEITL: ABERYSTWYTH / PIECE OF
LITERATURE (PRIMARY AGE). TITLE : ABERYSTWYTH

DARN O LENYDDIAETH (OED UWCHRADD). TEITL: ABERYSTWYTH / PIECE OF
LITERATURE (SECONDARY AGE). TITLE : ABERYSTWYTH

DARN O LENYDDIAETH (MYFYRWYR COLEG NEU BRIFYSGOL) / PIECE OF
LITERATURE (COLLEGE OR UNIVERSITY STUDENTS)

DARN O LENYDDIAETH (RHAI DROS 65 OED) / PIECE OF LITERATURE (OVER

Source: http://www.morlan.org.uk/Eisteddfod%20Calan%20Mai%20Results.pdf

cendoc.esan.edu.pe

C o n t e n t s . D e f i n i t i o n o f I t e m . I m p o r t t r e n d s B. Imports by country and geographic areaC. Share of Imported Products in the Japanese Market . C o n s i d e r a t i o n s i n I m p o r t i n g a n d S e l l i n g P r o p o l i s A. Legal Regulations and Procedures in ImportingB. Legal Regulations and Procedures in Selling . L a b e l i n g A. Labelin

ktj.edu.my

Statutory Framework for the Early Years Foundation Setting the standards for learning, development and are for children from birth Contents Introduction Section 1 - The learning and development requirements Section 2 - Assessment Section 3 - The safeguarding and welfare requirements This framework is mandatory for all early years providers (from 1 Se

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf