K?sa k?sa k?sa:k?sa k?sa k?sa.qxd.qxd

Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa Perindopril (Coversyl®)'de Yeni Endikasyon: EU RO PA çalýþmasýndan el de edi len so nuç lar ile Pe rin dop - yüksel ti le bi lir. Sta bil Ko ro ner Ar ter Has talýðýnda di ðer ko - ril'in (Co versyl®), Ko ro ner Ar ter Has talýðýnda kul lanýmý ru yu cu te da vi le re ek ola rak, günde bir kez 8 mg pe rin dop - ril ile uzun süre li te da vi so nu cun da pri mer son laným nok ta -sýn da (kar di yo vasküler mor ta li te, fa tal ol ma yan mi yo kard ADE in hi bitörü olan Pe rin dop ril esan si yel hi per tan si yon da, en farktüsü ve resüsi te edil miþ kar di - vasküler has talýk hi ka ye si olan has ta lar - göz len miþ tir. Risk te ki azal ma, has - da tek rar la yan in me den ko run ma da in - da pa mid ile bir lik te kom bi ne ola rak ve sta bil ko ro ner ar ter has talýðý olan has ta - kard en fark tüsü öyküsünden baðým- lar da kon van si yo nel te da vi ye ila ve ola - sýz ola rak tüm yaþ grup larýnda gö - azalt ýr. Hi per tan si yon te da vi sin de gün -de 1 kez sa bah larý 4 mg (1 tab let) ve te - Has ta larýnda alýnmak ta olan stan dart op ti mal te da vi ye ek çýkartýla bi lir. Kon jes tif kalp yet mez li ði nin te da vi sin de baþ - ola rak kul lanýma gir me si ile 70 mil yon luk bir ülke de her 4 langýç do zu sa bah larý alýnmak üze re, 2 mg'dýr. Ge rek li gö - yýlda 50.000 olayýn önle ne bi le ce ði nin artýk mümkün ol du - rü lürse ve kan basýncý de ðer le ri müsa it ise doz günde 4 mg'a ðu, EU RO PA çalýþmasý so nuç larýnca öngörülmek te dir. "Kombine DTBw ve MMR aþýlarý sýrasýyla 1950 ve 1970' lerden beri kullanýlmaktadýr. O zamandan beri enjeksiyon sayýsýný minimumda tutarken, daha fazla hastalýðý önlemek için yeni antijenler eklemekte dev bir ilerleme kaydedildi.
DTB vakasýnda; rekombinan-DNA hepatit B yüzey antijeni ve/veya konjuge Hib PRP, çeþitli Tetra (DBTw/Hib veya DBTw-HepB) veya Penta (DBTw-HepB/Hib) aþýlarý elde etmek için eklendi. Çok da uzak olmayan bir gelecekte kon- juge meningokokal polisakkaritlarin (AC) eklenmesi ile hep - tavalan bir aþý (DBTw-HepB/ Hib-MenAC) sað la na cak.
Daniel KOHL
Paralel bir geliþme (DBTw kombine aþýlara), 1980'lerden son ra Bordetella pertusis antijenlerinin (farklý üreticilere I. Ulusal Aþý Sempozyumu çerçevesinde 24 Eylül 2005 tari - baðlý olarak 1'den 5'e kadar) DBTa temelli kombinasyonlar hinde Kombine Aþý Uygulamalarý konusunda bir mini üretmek için pürifiye edilmesinden ibaretti. Bugün optimal konferans yapýldý. Glaxo SmithKline'dan Daniel KOHL, takvimlerin uygulanmasý þartýyla DBTa-HepB-IPV/Hib konferansta "Kombine Aþý Uygulamalarý" hakkýnda bilgi aþýlarýnýn 6 hastalýða karþý korunmada kullanýlmasý giderek Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa Ýki üretici firmanýn 15 yýldan uzun süren geliþtirme çalýþ- uyarlanmasýný, güncel aþýlama kadar tüm düzeylerde uygun malarý sonunda (4 canlý attenue aþý sujlarý arasýndaki inter- soðuk zincir yönetimini, tasarruflarýn ve monitörize edici ferensin üstesinden gelmek için) yakýn zamanda kullanýma aletlerin ve tekniðin harcanmasýný gerektirir. Bunlar sadece hazýr olacak MMRV (kýzamýk, kabakulak, kýzamýkçýk, "servis içi" (rutin veya kitle aþýlama programlarý sýrasýnda) suçiçeði) aþýsýnýn da oldukça iyi endikasyonlarý var.
deðil, ayrýca "servis öncesi" (hemþireler, aile hekimleri, pedi- Kombine aþýlarýn; ulusal aþý programlarýna dahil olmasý, atristler ve lojistik görevlileri için akademik veya araþtýrma global bir temelde tahmin yürütülmesini, ulusal aþý takvim- enstitülerinde) de düþünülmelidir. Bu sýrasýyla çeþitli ülkeler - lerinin lokal hastalýklara ve maliyet etkinlik koþullarýna göre de yöntemlerin düzenli olarak yenilenmesini gerektirir". Türkiye'de Saðlýk/Ýlaç Harcamalarý ve Ýlaç Geri Ödeme Politikasý Çalýþmasýnýn Sonuçlarý Açýklandý Saðlýkta Umut Vakfý (SU VAK) ta rafýndan yürütülen "Tür - yay gýn ve ka li te li saðlýk hiz me ti ne ka vuþ masý açýsýndan ö - ki ye'de Saðlýk/Ýlaç Har ca ma larý ve Ýlaç Ge ri Öde me Po li ti - nem taþýmak tadýr. Tüm pay daþ larýn bu süre ce yapýcý bir di - ka sý" ko nu lu ulus la ra rasý çalýþma ra po ru nun so nuç larý 23 ya log ve bi lim sel çalýþma lar la katkýda bu lun masýnýn ge rek - Ey lül 2005 ta ri hin de An ka ra Hil ton Ote li'nde düzen le nen li li ði açýktýr. Bu ko nu da si vil top lum ku ru luþ larýna da önem - li rol ler düþmek te dir. Bu çer çe ve de; Saðlýkta Umut Vakfý(SU VAK) ola rak "Türki ye'de Saðlýk/Ýlaç Har ca ma larý ve Ulu sal ve ulus la ra rasý uz man lar ta rafýndan yürütülen araþ - Ýlaç Ge ri Öde me Po li ti kasý" ko nu sun da ulu sal ve ulus la ra - týr manýn Baþ Tek nik Ko or di natörlüðünü Penns ylva nia Üni - rasý uz man larýn yürüttüðü kap samlý bir çalýþma ger çek leþ tir - ver si te si'nden Prof.Dr. Pat ri cia Dan zon yürüttü. Çalýþmanýn miþ bu lun mak tayýz. Bu çalýþmanýn il gi li po li ti ka la ra iliþ kin "Tür ki ye'de Saðlýk/Ýlaç Har ca - ma larý ve Ulus la ra rasý Kar þý laþ - an li Liu ta rafýndan, "Türki ye'de Ýlaç Fi nans man Po li ti ka sý: Tes - Ba þes gi oð lu da, "Ger çek ten sos - no mics'ten Dr. Jo an Cos ta-Font da katýldý.
önem li bir döküman ola caktýr" de di. Türki ye'de saðlýk veilaç har ca ma larýna yöne lik yürütülen po li ti ka lar hakkýnda Çalýþma ra po ru nun so nuç la rý nýn açýklan masý için ger çek leþ - bil gi ve ren ve dünya da saðlýk har ca ma larýnýn de vamlý artýþ ti ri len top lantýnýn açýlýþ ko nuþ ma sýný ya pan Saðlýkta Umut Vakfý (SU VAK) Yöne tim Ku ru lu Baþ kaný Prof.Dr. Mu rat TUN CER, Türk top lu mu nun saðlýk statüsünü yükselt me -nin saðlýk sis "Türki ye ola rak top lam saðlýk har ca ma larýna ayýrdýðýmýz pay, gay ri sa fi mil li hasýlanýn yak laþýk yüzde 7'si ni bu lu yor. Bu günkü ulu sal saðlýk he sap larýna göre, bu nun pa ra sal ifa de si Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa 11 mil yar do larý aþan bir ra kam. Ki þi baþý saðlýk har ca masý bir ila ve ma li ye tin gel me si söz ko nu su. Bu nu bi raz da ha açýk kri ter le ri ne ve ki þi baþýna düþen ilaç har ca masýna ba kýl dý ðý ifa de et mek ge re kir se, Bað-Kur ile Emek li Sandýðý ge ri öde - za man di ðer ülke ler le kýyas la dýðýmýzda bel ki bu ra kam az me po li ti ka larýna SSK'yý da hil et ti ði miz za man mut la ka ara - gö rüne bi lir. Ama top lam da ül ke ola rak saðlýk har ca ma larýna da bir ma li yet farký ol masý kaçýnýlmaz. ayýr dýðýmýz pa ya baktýðýmýz za man, bi zim gi bi ge liþ mek te Ma ale sef ilaç har ca ma larýmýz da top lam saðlýk har ca ma larý olan ülke ler açýsýndan bu mik ta rýn az ol madýðýný görüyo ruz.
içe ri sin de önem li bir yer tu tu yor. Türki ye'de ka mu ola rak Biz saðlýða ka vuþ tur ma ko nu sun da yapýla cak her türlü har ca - ila ca 9 kat ril yon li ra ci varýnda bir kay nak ayýrýyo ruz. Türki - mayý so nu na ka dar öde me ye ha zýrýz. Ama has tanýn saðlýðý- ye'nin ilaç ko nu sun da yak laþýk 6.5-7 mil yar do larlýk bir pa - na yöne lik ol ma yan bir takým ha ri ci se bep ler le gi der artýrýcý zar po tan si ye li var. Ve top lam saðlýk har ca ma larý içe ri sin de har ca ma la ra karþýyýz. Ge rek siz har ca ma larýn Türk eko no mi - ilaç har ca mamýz yak laþýk %40'lar ci varýnda. Te da viy le il gi - si ne ge tir di ði yükü he sap et me li yiz. Bu ra da har ca nan pa ra ülke için de de kalmýyor. Saðlýk alanýnda te min edi lip, kul - ülke de ki ilaç har ca ma larý çok faz la. Bu nu ma kul se vi ye le re lanýlan bir çok mal ze me it hal edi le rek ülke mi ze ge li yor. Ya - düþürme miz lazým. En önem li nok ta lar dan bir ta ne si ilaç ni bu du rum kay nak larýmýzýn bü yük ölçüde yurtdýþýna trans - tüke tim pro fi li miz son de re ce ne ga tif. Ülke miz de ilaç tüke ti - fe ri de mek tir. Önümüzde ki sü reç te özel lik le ge nel saðlýk si - min de bi rin ci sýra da an ti bi yo tik ler var. Bir ülke bi rin ci sýra - gor tasý uy gu la masýna geç me miz le bir lik te, ka mu ge rek ilaç ta da an ti bi yo tik, ikin ci sýra da en aðýr aðrý ke si ci le ri tüke ti yor - ge rek se di ðer saðlýk har ca ma larýnda bir bü tün ola rak ha re ket ede cek. Bu pro je ye yak la þýyo ruz, ha zýr la nan bütçe uy gu la ma açýsýndan bel ki de en son kul lanýla bi le cek, mer mi de ki son ta li matý, ge ri ye pi rim öde me fa ali yet le ri ko nu sun da Emek li kur þun olan an ti bi yo ti ði en yüksek se vi ye de, bi rin ci sýra da Sandýðý, Bað-Kur ve SSK aþaðý yu karý ayný stan dar da ge ti ril - tüket me nin sor gu la masýný hem ka rar mer ci le ri ola rak hem me ye çalýþýlýyor. Bun larý ayný stan dar da ge tir me nin de bir de bu pi ya sanýn aktörle ri ola rak yap mak zo run dayýz. Türki - ma li ye ti var. 800 mil yon do lar la 1.5 mil yar do lar arasýnda ye bu ilaç tüke tim pro fi li ni de ðiþ tir mek zo run dadýr". Yaþlýlarda ve Risk Gruplarýndaki Kiþilerde Pnömokok rih leri arasýnda düzenlenen ve Türkiye'de aþý ile ilgili mev-cut sorunlarýn, geliþmelerin tartýþýldýðý I. Ulusal Aþý sem-pozyumu kapsamýnda gerçekleþtirilen bir mini konferansta,Sanofi Pasteur Týbbi Direktörü Sabin Arnoux da yaþlýlardave risk gruplarýndaki kiþilerde pnömokok aþýlamasýnýn etkisikonusunda bilgi verdi. Pnömokoklarýn diyabetik kiþilerde komplikasyonlarýn veayný zamanda hastaneye kabul ediliþin sebebi olduðunubelirten Arnoux, "Amerika'daki dernek hem flu hempnömokok aþýlamasýnýn diyabetik hastalara yapýlmasýnýönermiþ durumdadýr. Ayrýca, aþýlamanýn klinik faydalarý Sabin ARNOUX
haricinde maliyet etkinliði üzerinde de durmak gerekir. Batý Avrupa'da ve Amerika Birleþik Devletleri'nde bu konudayapýlmýþ bir çok çalýþma vardýr. Yapýlan bu çalýþmalarla Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri ve Enfeksiyon aþýlamanýn pnömoni ya da diðer invaziv hastalýklarý önleye - Hastalýklarý Derneði'nin iþbirliði ile 22-25 Eylül 2005 ta - rek etkili olduðu ortaya konulmuþtur" dedi. Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa Dünya Saðlýk Örgütü ve çeþitli ülkelerin pnömokok aþýla- Arnoux, pnömokok aþýsýnýn öncelikli olarak yaþlýlara yapýl- masýnýn popülasyonun bazý gruplarýna yapýlmasý gerektiðini masý gerektiðinin altýný çizdi ve "Yaþlýlar, hastaneye veya önerdiklerini ifade eden Sabin Arnoux, risk altýndaki kiþi- dok torlarýna gittiklerinde aþýlanabilirler. Hastaneden taburcu lerin özellikle yaþlýlar olarak belirtildiðini kaydetti ve þu edilirken bu çok önemlidir. HIV enfeksiyonunda da HIV se - anda birçok ülkenin kýsmen ya da tamamen bu tavsiyeye rum pozitivitesinin tanýsýnýn konulmasýndan iti ba ren aþýnýn uyduðunu, Avrupa'da en fazla bu aþýlamayý yapan ülkenin yapýlmasý gerekir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, eli miz deki veri - Belçika olduðunu, özellikle saðlýk harcamalarý açýsýndan ler pnömokokal hastalýklarýn geliþmiþ ve ge pnömokok aþýsýnýn düzeyine bakýldýðý zaman ise, Amerika dünyada gerçekten olumsuz anlamda büyük bir et Birleþik Devletleri'nin bu tür aþýlamayý en fazla yapan ülke olduðunu gösteriyor. Dolayýsýyla hastalýklarý ön için aþýlama en iyi çözüm olarak karþýmýza çýký yor" dedi. De fe ra si rox (ICL670) 700'ü aþkýn bi le þik arasýndan se çil miþgünde bir kez oral kul lanýlan ye ni bir de mir þe latörüdür di -yen Dr. Cap pel li ni, de mir þe las yon te da vi sin de ki son iler le -me ler için þun larý söyle di: "De fe ra si rox her bir de mir ato muy la ka rarlý bir komp leksoluþ tu ra bil mek için iki mo leküle ih ti yaç göste ren üçlü bað -lan ma nok düþük ol du ðun dan (T1/2 12-16 s) günde tek bir oral uy gu -la ma yapýla bi lir. In vit ro ve in vi vo mo del ler de to le ra bi li te siiyi, do ku de mi ri ni uzak laþtýrma ve de mir atýlýmýný ko lay -laþtýrma ka Maria Domenica CAPPELLÝNÝ, MD
670) glo bal kli nik çalýþma prog ramý, de ney sel bir de mir þe - Ýtalya Milan Üniversitesi Konjenital Anemi Merkezi latörü için þim di ye ka dar yapýlmýþ en büyük pros pek tif çalýþ- 28 Eylül-2 Ekim 2005 ta rih le ri arasýnda Ýstan bul'da top la - ma ol muþ tur. Faz I,II ve III çalýþma lar 2004 so nun da ta mam - nan 30.Dünya He ma to lo ji Kon gre si kap samýnda düzen le - lanmýþ ve bu nu ta ki ben Ni san 2005'de saðlýk yet ki li le ri ne nen "De mir Þe las yon Te da vi si" ko nu lu top lantýda Ýtal ya Mi - gönde ril miþ tir. De fe ra si rox, FDA de da hil bir çok ya sal mer - lan Üni ve ri si te si'nden Kon je ni tal Ane mi Mer ke zi Ýç Has - ci ta rafýndan "hýzlý onay" statüsünde de ðer len di ril miþ tir.
talýklarý Pro fesörü Dr. Ma ria Do me ni ca Ca ppel li ni "De mir Bu ba þarýlý Faz I ve II çalýþma larýn ardýndan, De fe ra si rox'un Þe las yon Te da vi sin de Son Ye ni lik ler" baþlýklý bir su num ger - et kin lik ve güven li ði ni kanýtla mak amacýyla, ye tiþ kin ve pe - di at rik be ta-ta la se mi has ta larýný içi ne alan ge niþ bir Faz III "Ge nel ola rak transfüzyo na baðlý ane mi si ve özel lik le de ta - çalýþmasý yapýlmýþtýr .Bu, transfüzyo na baðlý he mo si de ro zi si la se mi si olan has ta lar da tek rar la yan düzen li transfüzyon lar - olup en gen ci 2 yaþýnda olan 586 has tanýn katýldýðý, 61 çalýþ- dan kay nak la nan aþýrý de mir fiz yo lo jik ola rak vücut tan atýla - ma mer ke zi ve 12 ülke de ger çek leþ ti ri len açýk eti ket li, çok maz, so nuç ta ka ra ci ðer, kalp ve di ðer en dok rin or gan lar da mer kez li, ran do mi ze (De fe ra si rox ile DFO arasýnda) bir çalýþ- de mir bi ri ki mi ve son ra da di ya bet, ka ra ci ðer ve kalp dis - ma ol muþ tur. Baþ langýçta ki ka ra ci ðer de mir içe ri ði (LIC) (2- fonk si yo nu ve ni ha yet er ken ölüm gi bi bir di zi kli nik prob - 3, >3-7, >7-14 ve >14 mg Fe(g dw) esas alýna rak, has ta lar lem le so nuç la na cak olan kro nik de mir yüküne yol açar "di - günde tek doz, sýrasýyla 5, 10, 20 ya da 30 mg/kg/gün oral yen Dr.Ma ria Do me ni ca Cap pel li ni , de mir þe las yon te da - vi si nin bu has ta lar da aþýrý de mir yükünü te da vi et me nin tek larýnda cil taltý DFO al mak üze re ran do mi ze edil miþ ler dir. Bu Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa çalýþma da, 1 yýl bo yun ca günde tek doz oral De fe ra si rox uy - bil me si ne ola nak tanýmak tadýr. De fe ra si rox ge rek eriþ kin ler, gu lan masý, DFO'ya ben zer bi çim de LIC'de kli nik le uyum lu ge rek se ço cuk lar da ge nel ola rak iyi to le re edil miþ tir. Has ta - ve is ta tis tik sel açýdan an lam taþýyan bir azal ma sað lamýþtýr.
larýn yalnýzca %3'ü Ad vers et ki le re baðlý ola rak çalýþma dan De fe ra si rox'un LIC (ka ra ci ðer de mir kon san tras yo nu) üze rin - ayrýlmýþtýr. Ge li þim prog ramý bo yun ca ila ca baðlý ag ranülo si - de ki et ki si do za baðýmlý ol muþ tur: 20 ve 30 mg/ kg/gün'lük toz, nötro pe ni ya da ar tral ji gözlen me miþ tir. Bugüne dek De - doz lar ka rarlý ya da aza lan LIC düzey le ri sað lar ken, 5 ve 10 fe ra si rox (ICL670) ile il gi li mev cut ve ri ler ge nel ola rak bu mg/kg/gün'lük doz lar bu yüksek oran da transfüzyon gören ilacýn sürek li kan transfüzyon larý yapýlan has ta lar da ki kro nik grup ta ne ga tif bir de mir den ge si sað la mak ya da sürdürmek de mir yüklen me si nin te da vi sin de et kin, iyi to le re edi le bi lir, için çok ye ter siz ol muþ tur. Do za baðýmlý olan bu yanýt, te da - kul lanýmý ko lay ve günde tek doz kul lanýla bi len bir oral de - vi nin has tanýn spe si fik ge rek si nim le ri ne göre bi çim len di ri le - mir þe latörü ol du ðu nu des tek le mek te dir ler." Novartis Onkoloji, Avon Vakfý "Meme Kanseri Ýle Mücadele Yürüyüþleri"nin Global Sponsoru Oldu No var tis On ko lo ji, Avon Vakfý ta rafýndan tüm dünya da me me kan se rin den kur tu lan larýn ce sa re ti ni kut la mak. yak laþýk 40 ülke de or ga ni ze edi len Me me Kan se ri ile Mü - Glo bal Kur de le Tu ru da, me me kan se rin den kur tu lan ka - ca de le Yürüyüþle ri'nin glo bal spon so ru ol du ðu nu du yur du.
dýn lar arasýnda ki glo bal baðý sim ge le mek için pem be bir Avon Vakfý, bugüne de ðin tüm dünya da me me kan se ri için kur de le nin týpký olim pi yat ate þi gi bi, me me kan se ri ne karþý 350,000,000 do larýn üze rin de baðýþ top lan masýný sað lamýþ sa vaþ ver miþ kadýnlar arasýndan ülke le ri ni tem sil et mek üze - ve bu fo nu me me kan se riy le müca de le yi he def le yen bi lim - re özel ola rak se çil miþ tem sil ci ler ta rafýndan el den ele ak ta - sel çalýþma la ra des tek ver mek için kul lanmýþtýr.
No var tis On ko lo ji, 23 Ekim Pa zar günü sa at 12:00'de Ýs - nüks ris ki nin azaltýlmasý üze ri ne araþtýrma yap ma ya ada -mýþ, has ta eði ti mi ve des te ði ne yýllarýný ver miþ bir ku ru luþ tan bul Be þik taþ Bar ba ros Parký'nda baþ la ya cak Avon Me me ola rak, me me kan se ri ne karþý müca de le de bu ulus la ra rasý Kan se ri ile Müca de le Yürüyüþü'nde Glo bal Kur de le Tu ru ini si ya ti fin glo bal bir spon so ru ol mak tan gu rur duy du ðu nu Töre ni'ne me me kan se riy le müca de le eden he kim le rin bu yürüþe katýla rak, me me kan se ri ko nu sun da top lum bi lin ci -nin yüksel til me si ne yöne lik bu glo bal pro je ye des tek ver me - 2005 Me me Kan se ri ile Müca de le Ak ti vi te le ri'ne katýlan 35'den faz la ülke de yürüyüþler, mo da göste ri le ri, ge çit tören -le ri, ba lon býrak ma ak ti vi te le ri, ak þam ye mek le ri, basýn kon - Bu ak ti vi te ler ile me me kan se ri ne iliþ kin farkýndalýðý arttýr- fe rans larý, araþtýrma sem poz yu mu gi bi çok sayýda farklý ak - mak, kadýnlarýn me me kan se ri hakkýnda ki en ye ni týbbi bil - ti vi te plan landý. Tüm bu ak ti vi te le rin amacý, kadýnlarý me - gi le re eri þi mi ni sað la mak ve ha li hazýrda me me kan se riy le me kan se ri hakkýnda bil gi len me le ri için ce sa ret len dir mek ve sa va þan kadýnlarýn des tek len me si amaç lanýyor. Miyelom Günleri III. Hasta Semineri Gerçekleþtirildi Üçüncüsü ger çek leþ ti ri len Mi ye lom Günle ri kap samýnda ki Has ta Se mi ne ri, Türk He ma to lo ji Der ne ði ve Ulus la ra rasý Mul tipl Mi ye lom has ta larýný has talýklarý ko nu sun da bil gi - Mi ye lom Vakfý ta rafýndan, THD MMAK'si baþ kaný ve len dir mek amacýyla ger çek leþ ti ril di. Se mi ne re dünya da bu An ka ra Üni ver si te si He ma to lo ji Bi lim Dalý Öðre tim Üye - alan da söz sa hi bi olan Ma yo Týp Fakülte si öðre tim üye si si Prof. Dr. Me ral Bek saç ve IMF Ulus la ra rasý Mi ye lom Prof. Dr. Bryan Du rie, Ce dars-Sýnai Kan ser Mer ke zi öðre - Der ne ði Baþ kaný Su sie No vis baþ kanlýðýnda düzen le di. Top - tim üye si Prof. Dr. Ro bert Kyle, Cha ri te Üni ver si te si On - Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa ko lo ji & He ma to lo ji Kli ni ði öðre tim üye si ünlü Türk bi lim adamý Prof. Dr. Or han Se zer ve Türki ye'den önem li ko nuþ - rad yo te ra pi, bi yo lo jik te da vi ve uy gun has ta lar da kök hücre man lar, ke mik güçlen di ri ci ilaç lar ve kansýzlýðýn gi de ril me si gi bi des tek le yi ci te da vi nin de has ta larýn yalnýz ya þam süre - mul tipl mi ye lom ko nu sun da bil gi ver di. Plaz ma hücre le ri - bu tümörün ke mik ler de yay gýnola rak bu larý et ki le yen faktörler, mi ye lo - bu has talýða ya ka landýðýný be lir ten uz man lar, has talýðýn en cer ra hi te da vi si, mi ye lo ma da re nal prob lem ler, ilaç te da vi - kýrýklar ya da þiþ lik, hal siz lik ve yor gun luk, kan da kal si yu - si, ye ni te da vi me tod larý ko nu sun da yapýlan kli nik çalýþma - mun art masý so nu cu iþ tahsýzlýk, sýk id ra ra çýkma ve kabýzlýk lar, mi ye lo ma da aþýla ma” se mi ner de ki ko nu baþlýklarýndan Dünyada 6 araþtýrma merkezinde çalýþmalarýný sürdüren söyledi. Bu yatýrýmlarýn yarýsýnýn ilaç, diðer yarýsýnýn ise diagnostik alanda yapýldýðýný belirten Prof.Dr. Knowles, ça - Know les, kanser tedavisine ýþýk tutacak gen çipini ka mu o - lýþ malarýna ilk kez 7 yýl önce baþladýklarýný ve bu sürede bir - yu na ta nýt tý. Gen çipi sa yesinde tümöre uygun kanser teda - çok geliþme kaydettiklerini sözlerine ekledi.
vi si baþ latýlacak ve kiþiye özel kanser te da vi si uygulanacak. Bugünkü rakamlara göre gelecekte her 3 kiþiden birinin Gelecekte her 3 kiþiden 1'inin kanser olacaðýný öne süren kan sere yakalanma ris ki nin çok yüksek olduðuna dikkat çe - Prof.Dr. Knowles, halen fareler üzerinde denedikleri ve ken Know les, yaptýklarý araþtýrmalar doð rul tusunda me ka - olum lu sonuçlar aldýklarý hap þeklindeki bir molekülün, nizmalarý da test ettiklerini belirterek kanserin tedavi edile - kan serli hücreleri küçülterek yok ettiðini söyledi. Ancak bu bil me si için bunun çok önemli olduðunu vur guladý. Ýlaç la -rýn etkinliðinin artýrýlmasýnýn tedavide çok önemli bir aþa - mo lekülün yalnýzca P53 geni normal olan kiþilere veri le bi - ma olduðunun altýný çizerek "Yeni ve ö nemli mekanizma - le ceðini belirten Prof. Dr. Knowles, bu molekülün önü - larý test ediyoruz. Böy lece yeni tür kanserlere karþý birta kým müz deki yýl insanlar üzerinde denenmeye baþlanacaðýný ilaçlar geliþtirdik. Umuyorum ki yýl lar içinde yeni tedavileri sunacaðýz" dedi. Prof.Dr. Knowles, söz lerine þöyle devam Roche olarak kansere çok önem verdiklerini belirten Prof.
etti: "Kanser te da visinde Roche olarak lider konumda yýz.
Knowles, 4 mer ke zin bu konuyu inceledeðini ve geçen yýl Kansere yö ne lik 5 ilacýmýz var. Bu ilaç larýn her biri an lamlý AR-GE harcamalarýnýn 5 milyar Ýsviçre Frangý olduðunu ran da hastalarýn saðkalýmýný uzatýyor. Hatta Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa kýsa. Kýsa bazý ilaçlarýmýz tümör alýndýktan sonra hastalarýn belli bir süre kansersiz yaþa- böylece kanser geliþi yor. O nun için biz malarýný saðlý yor. Bu kanser te da vi sin de bir test geliþtirdik. P53 ge nin deki de ði - þik likleri tespit edi yo ruz ve dola yý sýy lakan serin nerelerde geliþeceðini be lir li - çeken Knowles, "Yýllardýr doktorlar doð ru hastaya doðru ilacý vermek için yoðun bir tedavi uy gu lu yo ruz" dedi. Bu testin 2006 yýlýnda dün ya nýn her tara - araþtýrmalar soncunda hastalýðýn mo le - fýn da uygulanmaya baþ la ma sýný hedef - kü ler ya pý sý ný daha iyi anlayabiliyoruz.
le diklerini belirten Know les, "Mole kü - Bunun sonucunda kiþiye yö ne lik tedavi fonk si yon la rý ný gösteren gen çipi var. Bu olarak en uygun tedaviyi tespit edebili - çip he kimlere ne tür bir te da vi uy gu la - yoruz. Gelecekte ilaçla diagnostiðin bir arada kullanýlmasý çok önemli olacak.
P53 bütün hücrelerdeki çok önemli bir Çünkü doðru ilacýn doðru hastaya ve - protein. P53, hücrelerin de ði þime uðra- Prof.Dr. Jonathan KNOWLES
masýný önlüyor. P53 in san tümörlerinin Saðlýklý Kilo Saðlýklý Beden, Kalbiniz Ýçin Dans Edin! sorluðunda ve O.K.O. Müzik katkýlarýyla düzenlendi.
Dün ya Kalp Günü etkinlikleri çerçe ve sin de Beþiktaþ Bar ba -ros Mey da ný'nda Özdener Koyutürk Or kestrasý eþliðindeyabancý dansçýlar Tango gösterisi sundular. Türk Kalp Vak -fý' nýn mobil araçlarýnda ücretsiz olarak yapýlan þeker, kalpsað lýðý ve kolesterol taramalarý da Dünya Kalp Günü et kin -lik leri arasýnda yer aldý.
Etkinlik öncesinde düzenlenen basýn toplantýsýnda BeþiktaþBelediye Baþkaný Ýsmail Ünal, ülkemizde kalp damar has ta -lýk larýnýn yüzde 38'lik bir oranla ölüm nedenleri arasýndailk sýrada yer aldýðýna dikkat çekerek, "kalp damar hastalýk-larý geliþmiþ ülkelerde halen en önemli ölüm sebepleri ara - Dünya Kalp Günü etkinliklerinin altýncýsý Dünya Kalp Fe de - sýn da yer alýyor. Geliþmekte olan ül ke lerde de bu oran hýzlý rasyonu tarafýndan tüm dünya ile birlikte bu yýl Tür ki ye' de bir yükseliþ içinde. Kalp damar has ta lýk larý yaþam kalitesini de gerçekleþtirildi. Dünya Kalp Günü kapsamýnda "Sað lýk lý de olum suz etkiliyor. Bununla birlikte kalp damar hastalýk- kilo saðlýklý beden, kalbiniz için dans edin!" sloganý ile 25 larý önlenebilecek sebeplere daya ný yor. Toplumun hastalýk Ey lül Pazar günü Ýstanbul'da çeþitli etkinlikler düzenlendi.
risklerine karþý bilinçlendirilmesi bu nedenle çok önemli. Bu Kalp ve damar hastalýklarýný ön lemek ve risk faktörlerini amaçla Beþiktaþ Belediyesi olarak, Dün ya Kalp Günü'nü bu azaltmak için kamuoyunun bilinçlendirilmesine katkýda bu - yýl Türk Kalp Vakfý ile birlikte kutluyoruz. Toplum saðlýðý lun mak amacýyla düzenlenen etkinlikler, bu yýl Türk Kalp için bundan böyle benzer etkinliklerde yer almayý sürdüre- Vak fý ve Beþiktaþ Belediyesi iþbirliði ile Bayer A.Þ'nin spon-

Source: http://medicalnetwork.com.tr/dosya/K%FDsak%FDsa%20Ekim%202005.pdf

4mang.oa

The new england journal of medicinefor 12 vs. 24 Weeks in HCV Genotype 2 or 3Alessandra Mangia, M.D., Rosanna Santoro, Bs.D., Nicola Minerva, M.D., Giovanni L. Ricci, M.D., Vito Carretta, M.D., Marcello Persico, M.D., Francesco Vinelli, M.D., Gaetano Scotto, M.D., Donato Bacca, M.D., Mauro Annese, M.D., Mario Romano, M.D., Franco Zechini, M.D.,Fernando Sogari, M.D., Fulvio Spirito, M.D.,

The great content blog

Rheumatoid Arthritis Medications List Although there is no specific treatment for rheumatoid arthritis (abbreviated as RA) thus far, there are variousavailable medications in pharmacies that are designed to manage its symptoms and eventually improve thepatient�s health. Overall, rheumatoid arthritis medications may be grouped into distinct types, as described below. Your physiciancan reco

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf