Ecobreus

destrucció d'espais naturals i de patrimoni històric de valor JORNADES DE RECUPERA-
PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCE-
CIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS
LONA: L'OLLA FA XUP-XUP
DE LA CONCA DEL BESÒS
En editar aquest número de l'Ecobreus ens arriben filtra-
Ara, coneguda la sentència, GEPS i ADENC n'estem
De l'11 al 22 de maig, emmarcat en
cions que la proposta del Pla ja ha estat informada favo-
defensant una execució íntegra: aquest és el principal
rablement per la Comissió d'Ordenació Territorial
cavall de batalla que ens ha de permetre mantenir una lluita Metropolitana. Aquest pas hauria d'estar precedit per l'in-
que va començar a principis dels anys 2000: salvar la plana del l'ADENC organitza les Jornades
forme favorable a la memòria ambiental del Pla que ha d'e- Castell de Sentmenat. Una lluita que no hagués estat possible de recuperació dels espais flu-
metre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i prece- sense les col·laboracions econòmiques anònimes que van vials de la Conca del Besòs. La
deix l'aprovació provisional per part del conseller de Política haver-hi i que encara són necessàries per fer front a unes des- Territorial i Obres Públiques, i la definitiva per part del peses de defensa jurídica força elevades. Us convidem a Govern de la Generalitat. Ara mateix és impossible conèixer col·laborar-hi en la mesura de les vostres possibilitats.
quines al·legacions i modificacions haurà incorporat el PTMB i, per tant, fer una valoració del seu grau d'ambienta- lització. Ja estem treballant per organitzar unes jornades que EL TRIBUNAL SUPREM DÓNA LA RAÓ A L'A-
permetin conèixer-ne els continguts i debatre'ls. Estigueu DENC: LA BENZINERA DE COLLSEROLA, AUTO-
atents a partir de principis de maig al web de l'ADENC per RITZADA IRREGULARMENT.
assabentar-vos d'aquestes noves jornades sobre un Pla que El passat 21 de gener el Tribunal Suprem ratificava la sentèn- pot (o no) marcar una certa inflexió en el futur de la planifi- cia de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2004 en el recurs de cassació interposat per REPSOL i TABASA.
SENTMENAT: EL PLA PARCIAL I EL PROJECTE DE
Aquesta sentència del 2004 ja donava la raó a l'ADENC en
REPARCEL·LACIÓ DEL CASTELL, ANUL·LATS
el contenciós administratiu que va interposar el 1998 contra
A principis del mes de febrer la Secció Tercera de la Sala l'aprovació del Pla Especial de dotacions i assignació
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'usos per la localització d'una àrea de servei als Túnels
de Catalunya emetia sentència en el recurs d'apel·lació del de Collserola a Sant Cugat del Vallès. En resum, tant la sen-
contenciós que GEPS (Gent que Estima el Poble de tència en primera instància com en segona dictaminen que Sentmenat) i ADENC vàrem interposar contra el Pla Parcial aquest Pla Especial només es podia aprovar després de modi- i el projecte de reparcel·lació del Castell de Sentmenat, uns instruments que possibilitaven la urbanització d'aquest parat- ge. La sentència estima el recurs i anul·la els dos instru-
Una altra vegada, una sentència que té un fort component ments, tot fonamentant-se en un defecte formal: la manca de
formal posa de relleu que els mecanismes de presa de
decisions no estan suficientment tutelats en la via admi-
nistrativa. La sentència acaba deixant en evidència l'actuació
GEPS i ADENC esperen que l'equip de govern de parcial de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès i de la Sentmenat que va donar via lliure al Pla Parcial, la Comissió Comissió Territorial d'Urbanisme: és el que és fàcil que es Territorial d'Urbanisme de Barcelona i el conseller Nadal doni quan el jutge també és part, i això passa en la via admi- 4 conferències al Casal Pere Quart
assumeixin les responsabilitats polítiques derivades de la nistrativa. Malauradament, cal recórrer a la via contenciosa manca de tutelatge efectiu de l'interès públic.
administrativa per retornar la legalitat: una via que és costosa, de 7 a 9 del vespre). 1 visita a dos
dilatada en el temps, i que per aquesta dilació en el temps projectes (22 de maig, matí).
L'acció d'entitats cíviques i persones anònimes ha esdevingut perd el caràcter de justícia efectiva (sovint les actuacions reco- Places limitades. Inscripció prèvia.
clau en la defensa de l'estendard del patrimoni històric i pai- rregudes ja estan executades i després es refan processos per satgístic de Sentmenat. L'acció de la societat civil organitzada legalitzar). Conclusió, falta millorar la tutela administrativa i www.adenc.cat
ha posat de manifest irregularitats urbanístiques i ha aturat la judicial en la defensa de l'interès públic i ambiental.
HORA CARGOL
Seguim amb les xerrades i passis de fotogra- fies de caire naturalista: el 16 d’abril una
xerrada sobre la Xarxa pel decreixement,
amb Antón Montsant; el 30 d’abril amb el
passi i debat del documental Amazònia:
masao o petroli, amb Josep Ramon
Giménez, Lliga dels Drets dels Pobles; el 21
de maig amb el passi del fotògraf Pere
Monistrol, Els ocells del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i la serra de
l’Obac.
ACTIVITATS AMB LA CANALLA
11 d’abril: Sortida de botànica
El 25 d’abril ens unirem al projecte “Fes
Plantes medicinals de les Gavarres. A càrrec de Sandra Saura,
Reviure el Ripoll!” i els ajudarem a netejar
doctora en biologia i autora del llibre “Cultura popular i usos 14 i 28 de maig: Pla de participació
de les plantes medicinals de les Gavarres”. Sortida tot el dia.
l’ADENC. A més a més estudiarem el seu Pla de participació. Tallers participatius amb socis i grups de
estat ecològic. El 23 de maig anirem a
16 d’abril: L’Hora Cargol
treball de l’ADENC per actualitzar el pla estratègic.
observar papallones al bosc de Can
15 de maig: Sortida de botànica
Xarxa pel decreixement. A càrrec d’Anton Montsant, mem-
Deu. Les sortides són matinals i cal inscrip-
bre de Xarxa pel Decreixement. A les 20 h a l’ADENC.
La plana de Sant Jordi. A càrrec de Llorenç Sáez, Unitat de
17 i 18 d’abril: Sortida d’ornitologia
Botànica de la UAB. Sortida de tot el dia.
SORTIDA AMFIBIS I
Les aus dels Monegros. A càrrec de Paco Martínez, natura-
De l’11 al 22 de maig: “Fes reviure el Ripoll!”
MACROINVERTEBRATS
Jornades de recuperació dels espais fluvials de la conca
del Besòs. A càrrec del grup del Projecte “Fes reviure el Ripoll!”.
El grup d’ecosistemes fluvials ha organitzat 24 d’abril: Sortida d’amfibis
una sortida d’observació d’amfibis a Santa
Visita a Santa Fe del Montseny. A càrrec del grup
21 de maig: L’Hora Cargol
Fe del Montseny, el proper 24 d’abril.
Ofegabous. Sortida vespertina-nocturna.
Passi de fotografies: Els ocells del Parc Natural de Sant
També es realitzarà un estudi dels macroin-
Llorenç del Munt i la serra de l’Obac. A càrrec de Pere
25 d’abril: Fes reviure el Ripoll!
vertebrats de diversos punts del riu Ripoll el
Monistrol, fotògraf. A les 20 h a l’ADENC.
Neteja d’un tram del riu Ripoll i estudi del seu estat ecològic.
9 de maig, amb la col·laboració de Projecte
22 i 23 de maig: Curset de macrofotografia de Natura
Més informació i inscripcions a l’ADENC. Activitat matinal.
Macrofotografia de Natura. A càrrec de Manel Soria, natu-
TALLER PLANTES SILVESTRES
25 d’abril: Sortida amb la canalla
COMESTIBLES
Ens unim a la neteja del riu Ripoll. Sortida matinal.
23 de maig: Sortida amb la canalla
El 30 de maig es realitzarà un taller de reco-
30 d’abril: L’Hora Cargol
neixement de plantes silvestres comestibles, Observació de papallones al bosc de Can Deu. Sortida matinal.
Passi i debat sobre el documental d’en Josep Ramon Giménez: que posteriorment recol·lectarem i cuinarem.
30 de maig: Taller de plantes silvestres comestibles
“Amazònia: Masao o petroli”. A càrrec de la Lliga dels
Tindrà lloc al Molinot i anirà a càrrec de Drets dels Pobles. A les 20 h a l’ADENC.
Plantes silvestres comestibles. A càrrec de l’Associació El
l’Associació El Vergel de las Hadas. Vergel de las Hadas. Taller de tot el dia.
8 de maig: Sortida d’ornitologia
R E U N I O N S I T R O B A D E S A L ’ A D E N C
PLA DE PARTICIPACIÓ
Aus marines. A càrrec d’Albert Cama, GEPEC. Sortida en
Si voleu assistir-hi aviseu-nos anticipadament (93 717 18 87)
Els divendres 14 i 28 de maig es realitzaran
Reunions de Junta:
barca des de Tarragona al Cap de Salou. Sortida de tot el dia.
tallers participatius dirigits als socis i grups de Consulteu el web. Hora: 19.30 h
9 de maig: Sortida de macroinvertebrats
Consell de l’ADENC:
treball de l’ADENC per actualitzar el Pla Consulteu el web. Hora: 19.00 h
Estratègic de l’entitat pels próxims anys.
Taller d’identificació de macroinvertebrats. Anirem al riu
Ripoll. A càrrec de Laia Serquera, Projecte Rius. Sortida matinal.
Per fer les inscripcions de qualsevol activitat adreceu-vos a l’ADENC /93 717 18 87

Source: http://mailman.drac.com/pipermail/adenc-amics/attachments/20100406/863ab152/ECOBREUS69.pdf

Layout

Practitioner CPD exercise When you have answered the questions below and overleaf, based on articlesin this issue, tear out the page and put it in your personal development plan MYASTHENIA GRAVIS 5 List any changes to your clinical 8 Which of the following statements 1 Which of the following statements practice that you may make having are true? about myasthenia gravis (MG)

pdf.killtest.cn

KillTest The safer , easier way to help you pass any IT exams. Exam : A00-205 Version : DEMO The safer , easier way to help you pass any IT exams. prefix="sasads"%> <html><body> <sasads:Connection id="connection1" scope="session" initialStatement="libname db '.';" /> <sasads:Submit connection="connection1" display

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf