Sdf normalstadgar, 080405.doc

NORMALSTADGAR FÖR FLYGSPORTENS DISTRIKTSFÖRBUND (Specialdistriktsförbund, SDF)


I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Uppgift, ändamål
(här anges det namn, som skall gälla) Flygsportförbund är ett specialdistriktsförbund (SDF) inom SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDET (FSF) och har till ändamål att främja, leda och administrera flygsporten och dess tävlingsverksamhet inom FSF stadgar inom (Här anges namnet på RF-distrikt) Sammansättning
(här anges det namn som ska gälla) Flygsportförbund omfattar de föreningar (klubbar) som utövar flygsport och är anslutna till Svenska Flygsportförbundet (FSF) och har sitt hemvist inom ( här anges det namn som ska gälla) Flygsportförbunds geografiska område. Geografiskt verksamhetsområde
……… SDF flygsportverksamhet utövas inom det geografiska verksamhetsområde som enligt FSF beslut Ändring av stadgar
För bifall till ändring eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut av SDF årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till stadgeändring skall skriftligen avges jämlik § 12. Beslutad stadgeändring träder kraft efter godkännande av FSF. Beslutande organ
Specialdistriktsförbundet beslutande organ är SDF årsmötet, extra SDF årsmöte och SDF-styrelsen. Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Specialdistriktsförbundets verksamhets- räkenskapsår omfattar kalenderår. SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF årsmötet t.o.m. påföljande ordinarie möte. Sammansättning av styrelse m.m.
SDF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Firmateckning
SDF:s firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av en eller flera särskilt utsedda Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbund får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller i RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän. Upplösning av förbundet
Efter samråd med FSF kan SDF årsmöte upplösa förbundet genom beslut härom med minst 2/3 majoritet. I beslut om upplösning av förbundet skall anges att förbundets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.
Förslag till upplösningen skall skriftligen avges jämlik § 12.
2. SDF ÅRSMÖTET
Tidpunkt och kallelse
SDF årsmötet, som är SDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars dock inte på dag då DF-mötet pågår. Årsmötet bör äga rum före FSF årsmöte. Tid och plats bestäms av styrelsen. Kallelse till SDF årsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av SDF-styrelsen senast fyra veckor före mötet
tillställas föreningarna. Förslag till stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för SDF:et eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före SDF årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
Förslag till ärenden att behandlas av SDF årsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid SDF årsmötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast …… veckor före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer distriktsstyrelsen samt till SDF ansluten röstberättigad Sammansättning och beslutförhet
SDF årsmöte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. Rösträtt
Rösträtten vid SDF årsmötet bestäms genom röstlängd, vilken upprättas av FSF att gälla fr o m närmast föregående årsskifte. Röstlängden upptar de föreningar som under föregående kalenderår fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot FSF samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF årsmötet Röstlängden gäller oförändrat till dess ny röstlängd har tillställts SDF. Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete. Yttranderätt tillkommer RF:s FSF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och mötets enhälliga samtycke annan närvarande. Antalet röster är beroende av antalet medlemmar i föreningens enligt följande: Förening med 10-25 medlemmar Om föreningen deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över mer än en röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombudens rätt att utöva föreningens rösträtt anges. Beslut vid mötet fattas genom enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring eller upplösning. Omröstningen sker öppet, utom vid val, då sluten omröstning skall ske när ombud så begär. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Ärenden vid SDF årsmötet
Vid SDF årsmötet skall följande ärenden förekomma 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som FSF styrelse upprättat för SDF, 2. fastställande av föredragningslista för mötet, 3. fråga om mötet är stadgeenligt utlyst, 4. val av ordförande för mötet, 5. val av sekreterare för mötet, 6. val av två protokollsjusterare samt erforderligt antal rösträknare, 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a). SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden ……, b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden ……, c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid, 8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning; 9. behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av 10. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i § 12 samt av SDF- styrelsens förslag. Observera att ekonomiska frågor, vilka ej finns upptagna på mötets föredragningslista, ej får föreläggas till avgörande. 11. val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år, 12. val av vice ordförande i SDF, för en tid av ett år, 13. val av sekreterare i SDF, för en tid av ett år, 14. val av kassör i SDF, för en tid av ett år, 15. val av (antal) övriga styrelseledamöter för en tid av två år, 16. val av (minst en) revisor(er) och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ……, 17. val av ordförande och ….(antal) ledamöter i valberedningen för en tid av ……, en ledamot från varje aktiv flygsportgren. Se §§ 20 – 22. 18. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet, 19. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet, Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till FSF ansluten förening. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller som ersättare för revisor. Arbetstagare hos SDF:et eller hos FSF får inte väljas till ledamot av SDF-styrelsen eller valberedningen. Extra SDF årsmöte
SDF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra SDF årsmöte. Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-mötet pågår. SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När SDF-styrelsen mottagit en begäran om extra SDF årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra SDF årsmöte skall tillställas röstberättigade medlemmar senast sju dagar före mötet. Underlåter SDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra SDF årsmöte får endast i föredragningslista upptagna ärenden avgöras. Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 4 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal 2008-04-05 lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. Ikraftträdande
Beslut fattade av förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.
3. VALBEREDNINGEN
Sammansättning m.m.
Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och ……. övriga ledamöter valda av SDF årsmötet. Den består av en ledamot från varje inom berört SDF verksam gren. Valberedningen väljs av SDF årsmötet med en ordförande och förbereder val av ny styrelse till nästa årsmöte, se § 24. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Åligganden
Valberedningen skall senast tio veckor före SDF årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vi SDF årsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Senast åtta veckor före SDF årsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval. Senast två veckor före SDF årsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande val enligt §15, punkterna 11 – 16, samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter SDF årsmötet skall protokollet överlämnas till SDF- Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-mötet
Föreningar och SDF får senast fyra veckor före SDF årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 15 § 11-13 punkterna. Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF årsmöte, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt §15, punkterna 11 – 16. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.
4. REVISORER, REVISION
Revisorer och revision
Specialdistriktsförbundets revisor(er) samt de eventuella revisorer utsedda av RF och/eller RF:s distriktsförbunds årsmöte skall granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
5. SDF-STYRELSEN
Sammansättning
SDF-styrelsen, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande och minst fyra övriga ledamöter valda av SDF årsmötet. SDF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av SDF årsmöte, enligt 3 kap. 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Varje inom SDF:et verksam gren skall vara representerad av ledamot i styrelsen. Styrelsens åligganden
SDF-styrelsen är SDF:s beslutande organ när SDF årsmöte inte är samlat. SDF:ens uppgift är: 1. att vara ett forum för flygsportverksamheten inom distriktet samt formulera verksamhetsplan och 2. att genom kontaktperson informera klubbarna om sin verksamhet, samt att aktivera klubbarna 3. att stärka och stimulera samarbetet mellan klubbarna och verka för ökad förståelse mellan olika 4. att svara för distriktets marknadsföring internt och externt 5. att upprätta och vidmakthålla kontakter med FSF grenar, DF, landsting och kommuner 6. att ge information om kurser och utbildning samt tillsammans med SISU utveckla 7. att bistå klubbarna i utvecklingsarbeten och i enskilda projekt 8. att informera om vilka bidrag som kan sökas och följa upp att de blir utnyttjade samt inventera och informera om möjligheterna att erhålla fondmedel för klubbarna i SDF:et 9. att kontinuerligt föra idéer vidare till FSF för presentation i bl a ”Flygsportnytt” 10. att verka för att DM arrangeras eller att distriktet deltar i DM 11. att visa uppskattning till förtjänta flygsportare genom utdelning av förtjänsttecken, priser, 12. att tillvarata flygsportens intressen mot lokala myndigheter 13. att delta på av FSF anordnade kurser och konferenser Kallelse, beslutförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal äger närvarande ordförande utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning avgör vid lika röstetal lotten. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen äger att tillsätta erforderliga kommittéer. Överlåtelse av beslutanderätten
SDF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta SDF-styrelsen härom. (Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.)

Source: http://iof2.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_264/cf_78/SDF_Normalstadgar__080405.PDF

Microsoft word - glossario

AAS: abbreviazione di steroidi anabolizzanti. Abductor machine: macchina specifica per gli abdutori. Abduttori: gruppo muscolare. Sono la parte carnosa delle anche. Gli abduttori consentono di fare scivolare la gamba verso l'esterno, come quando patinate. Acidi grassi: sono i componenti comuni e fondamentali dei lipidi. Chimicamente, i più diffusi in natura sono costituiti da un gruppo carbossil

Microsoft word - en 4a sandoz.docx

Our Sandoz Division is a world leader in developing, manufacturing and marketing generic pharmaceutical products, follow-on biopharmaceutical products and drug substances that are not protected by valid and enforceable third-party patents. As of December 31, 2010, affiliates of the Sandoz Division employed 23 536 full-time equivalents associates worldwide in more than 130 countries. In 2010, our

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf