Bright-idea.sitehosting.eu

46DeMorgenreporterzaterdag 2 juni 2007
Rijksinstituut voor de Invali-diteits- en Ziekteverzekering(Riziv) een brave spreker had gewild om hen te adviseren,hadden ze wellicht niet voor David Healy gekozen. De Ierse psychiatergeniet internationaal erkenning van demedische vakwereld tot The New YorkTimes, maar trapte de voorbije jaren ookgeregeld op erg gevoelige tenen. Met zijn openingsstatement zette hij donderdag-middag het debat in de Brusselse Konink-lijke Bibliotheek meteen op scherp. Op deagenda die dag: de rol van populaire anti-depressiva bij ‘moderne’ hippe aandoenin-gen als posttraumatische stressstoornis(ptsd), sociale fobie en veralgemeende massa schijnbaar wetenschappelijke lite-ratuur, maar een groot deel daarvan isbijna waardeloos, ook veel van de litera- ‘Ik geloof dat prozac het risico op zelfmoord kan
ten desastreus te zijn. Ze werden acuut en tuur die hier vandaag op tafel ligt.
ernstig suïcidaal.” Erger, tegen het tijdstip preteren. “Bij tests bij depressieve kinderen verhogen.’ Een zinnetje tijdens een lezing dat de Ierse
werd vermeld dat sommige kinderen ‘emo- Britse congres die bewuste zomer van 2000 tioneel labiel’ werden. Bij klinische studies psychiater David Healy zijn job kostte. Sindsdien bijt hij
wist Healy dat zijn bevindingen niet uniek staan: de literatuur zegt dat de medicijnen zich vast in de desinformatie die verspreid wordt over
werken en veilig zijn, maar de échte data Als expert in het proces ‘Miller versus antidepressiva en raakt hij enkel meer overtuigd van zijn
Pfizer’ had Healy Pfizers archief met hun gelijk. Deze week kwam hij het Riziv toespreken, waarna hij
‘zelfmoord’ labelen als ‘emotioneel labiel’.
Healy ging door op datzelfde elan. “Dé De Morgen te woord stond. ‘Mochten die antidepressiva
vraag die we ons moeten stellen is: bestaan tienjarige Miller had de diagnose ‘mild Verregaander is het creatieve gebruik van enkel beperkt werken en verder onschadelijk zijn, zou het
gegevens over het tijdstip waarop proefper- van die andere indicaties die we hier van- Zoloft. Een week later verhing hij zichzelf.
sonen suïcidaal gedrag vertoonden. “Bij niet zo erg zijn. Maar dat is dus niet het geval.’
daag gaan bespreken zijn artificiële crea- De data in de vijftien jaar oude archieven een klinische studie worden patiënten ran- sterkten Healy enkel in zijn vermoeden: dat gewoon niet. Dit is een voorbeeld van dise- ssri’s suïcidaliteit konden ‘triggeren’, zelfs deeld”, verduidelijkt Healy. “Eén groep krijgt de pillen, de andere enkel een place- Eerder had hij al vergelijkbare vertrouwe- lijke data te zien gekregen van Eli Lilly in de ‘zaak-William Forsyth’, over een man die na De Toronto-affaire
tien dagen prozac plots zijn vrouw afslacht- te en vervolgens de hand aan zichzelf sloeg.
Scherpe én riskante uitspraken, beseft de tijdens de ‘zaak-Tobin’, over een man die cebogroep, terwijl ze zich in werkelijkheid zijn vrouw, dochter, kleindochter en zich- University. In de zomer van 2000 leek nog waren ingedeeld, dus toen noch dé behan- Healy meer dan ooit van overtuigd dat hij deling noch de placebo al was gestart. Een “Ssri’s verdubbelen het relatieve risico op placebo negatiever uitviel voor placebo.
suïcidale neigingen of zelfmoord bij alle leeftijdsgroepen, bij mensen die ze nemen aan de Universiteit van Toronto. Het inte- rieur van zijn bureau was al besproken, het gezonde vrijwilligers”, besluit hij vandaag.
Healy een recente evolutie. “Ghostwriting laatste papierwerk voor zijn visum was een heeft altijd bestaan, alleen leenden vroeger op het congres van de British Association verschijnen artikels van de grootste namen in het veld in de beste vakbladen terwijl ze Psychiater
len. Dat niet iedereen in de sector zijn kriti- David Healy:
De nieuwste
over de nieuwste generatie antidepressiva generatie
leenden voor farma-artikels over Aropax.
(ssri’s), waarvan prozac de bekendste is, antidepressiva
toe. “U hebt het recht niet zulke studies te verdubbelt het
presenteren”, siste die, en voegde er nog relatieve risico
Chemisch fabeltje
nemen aan “juridische acties” tegen Healy.
op suïcidale
Het hele uitgangspunt van de ssri’s of vol- neigingen of
uit serotonine reuptake inhibitoren noemt Healy zelfs een fabel. “Het wordt voorge- zelfmoord
Harvard University Press. “Ik geloof dat prozac en andere ssri’s tot zelfmoord kun- onevenwicht in onze hersenen herstellen.
nen leiden”, zei Healy. “De kans is groot dat Dat het gehalte serotonine bij depressieve u het niet met mij eens bent, maar u hebt mensen te laag is en dat die ssri’s dat verho- vindt hij beter dan niets, maar “het risico gen. Dat is niet zo. Alle bewijzen tonen dat verdwijnt niet plots als je 25 wordt”. Dat het het serotoninesysteem bij depressieve men- sen perfect normaal is. Alleen is dat een heel ringscijfer voor ‘inhoud’ die dag. Een week krachtig idee dat mensen graag willen gelo- later kreeg Healy een mail van de hoofdge- placebogroep is al zeventien jaar bekend, neesheer van het CAMH, zijn nieuwe baas.
“We denken dat er toch geen goede match Medical Journal, “alleen blijven eenvoudi- aannemen, is “vooral verdomd goeie mar- is tussen u en de rol als leider van een aca- keting van de farma-industrie”, aldus Healy.
De echte gegevens tonen een teleurstellen- der waarheid. “In werkelijkheid helpen de werd nog eens bevestigd tijdens uw recen- Ghostwriters
ssri’s globaal bij één op de tien van de men- sen die ze nemen. Bij de helft gaat het pro- lezing.” Healy was zijn job kwijt.
Achteraf bleek dat Eli Lilly, producent van weinig kansen onbenut om Healy in diskre- beter geholpen zijn met een andere levens- prozac, SmithKline Beecham (nu GSK), pro- diet te brengen, hij houdt stand. “Bedrijven stijl. Als het alleen maar dat was en ze verder ducent van Aropax, en andere farmabedrij- hebben tot nu de risico’s verborgen achter onschadelijk zouden zijn, zou ik ermee kun- ven de belangrijkste privésponsors waren een rookgordijn van statische ‘significan- tie’. Ze waken er zeer sterk over ‘geen echte “Je moet álle risico’s meetellen: dat ze vij- leugens’ te vertellen, maar ze zijn verdomd onderzoeksgeld naar ‘stemmingsstoornis- blemen bij kinderen, seksuele disfunctie bij ■ ‘De nieuwste antidepressiva mogen alleen maar een laatste redmiddel zijn, als
Zelf kent Healy zo’n paar staaltjes. “Uit Interne archieven
de rest niet werkt.’
hebben we het niet alleen over een vermin- De Toronto-affaire haalde zowat overal de liepen op suïcidale neigingen dan wanneer Healy pleit nochtans niet voor een verbod, bedrijven. En dan meestal nog alleen in de beklemtoont hij. “Wel om ze te zien als laat- Verenigde Staten. En wie wil dat doen? Als je clusie? Dat ze enkel neveneffecten rappor- ste redmiddel, als al de rest niet werkt.” Niet teren vanaf een incidentie van 10 procent of onterecht. Vorig jaar, veertien jaar nadat stonden plots weer hoog op de agenda.
Zelf raakte hij verontrust toen hij in een meer, dus er was niets aan de hand. Zo ver- tellen ze geen leugen, maar denk je niet dat stuurde GSK een brief naar artsen. Daarin door firma’s moeilijk te verkrijgen zijn, de werking van ssri’s zoals Zoloft van Pfizer wezen ze op het zes keer hogere risico op aldus Healy. “Enkel als je als getuige-expert wilde bestuderen. “Bij twee van onze vrij- verhoogd zelfmoordrisico liet plaatsen op optreedt in een rechtszaak krijg je toegang willigers die Zoloft namen, bleken de effec-

Source: http://bright-idea.sitehosting.eu/fernand.pdf

Shocking schoolteachers

SHOCKING SCHOOLTEACHERS David C F Wright PhD Having been a teacher for many years. I have met some interesting and, indeed, wonderful children. I havemet some interesting parents, some of whom, I believe, being so young that they were really childrenthemselves. And I have met some teachers who should not have been teachers at all. Let me introduce you to two such teachers who both have the fir

Hydepk_preprocedure

Hyde Park Pain Management Hyde Park 188 Providence Street Hyde Park, MA 02136 Pain Management Pre-Procedure Instructions Cervical Epidural Steroid Injection, Cervical Facet Joint Injection/Cervical Rhizotomy, Stellate Ganglion Block, Transforaminal Epidural Injection, IV Infusions (Lidocaine and Magnesium), Lumbar Epidural Steroid Injection, Lumbar Sympathetic Block and Oth

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf